plen

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wnpism.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-17 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
 • Nagłówki
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub została ona błędnie powiązana.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
  • W wynikach wyszukiwania brak nagłówka przed obszarem paginacji.
 • Elementy klikalne
  • Serwis posiada listy rozwijane, które nie są obsługiwane za pomocą klawiatury.
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.
  • W serwisie występują elementy dostępne z klawiatury podczas gdy są ukryte wizualnie.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Serwis posiada teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis pomija położenie fokusa dla niektórych elementów strony.
  • Serwis pozwala na uzyskanie fokusa klawiatury elementom, które są ukryte wizualnie.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie wnpism.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Wiktor Jasionowski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: w.jasionowski@uw.edu.pl, telefon 22 55 22 972. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Gmach Audytoryjny – Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Paweł Przepiórkowski

Telefon: 22 55 22 966

Email: pawel.przepiorkowski@op.pl

Wejście do budynku

Podjazd dla niepełnosprawnych przy dwóch wejściach do budynku.

Korytarze i przejścia

Wszystkie powierzchnie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dwie windy umożliwiają wejście osobom niepełnosprawnym. Każde piętro posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc z szerokością wejścia poniżej 90 cm. Brak miejsc z uchwytami i klamkami powyżej 110 cm. Dostęp nie wymaga udziału osób trzecich.

Procedury

Brak, dostęp nie wymaga udziału osób trzecich

Dodatkowa pomoc

Pomoc można uzyskać na portierni. Portiernia znajduje się obok windy, widoczna jest od razu po przekroczeniu wejścia A do budynku

Łazienki, toalety, szatnie

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami posiadają oznaczenia i na każdym piętrze znajduje się taka toaleta.

Dodatkowe dostosowania

Pętla indukcyjna znajduje się w Auli Baszkiewicza na parterze budynku, toalety są oznaczane podpisami brajlowskimi, w windach są informacje głosowe o osiągniętym poziomie budynku

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd tylko komunikacją miejską.

Prawo wstępu z psem asystującym

Brak.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Brak.

X