Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

plen

KATEDRA NAUK O PAŃSTWIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Obszary badań:

  • Administracja publiczna w systemie politycznym
  • Samorząd terytorialny
  • Służba cywilna
  • Decydowanie publiczne
  • Rządzenie w świecie megazmian
  • Państwo
  • Etyka publiczna
  • Prawa człowieka i obywatela
  • Przywództwo polityczne
  • Reżimy demokratyczne i niedemokratyczne
Wybrane publikacje:

Problem bezpieczeństwa w wybranych polskich konstytucjach, Jurgilewicz Marcin, Itrich-Drabarek Jolanta, Misiuk Andrzej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 4(62)2021

 Encyklopedia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, red. Andrzej Misiuk, Jolanta Itrich-Drabarek, Magdalena Dobrowolska, Warszawa 2021

 Populism in the Visegrád Group countries, Itrich-Drabarek Jolanta Maria, Kisiel Przemysław, W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / Mazur Stanisław (red.), 2020, London, Routledge, s.164-180, ISBN 9780429286452. DOI:10.4324/9780429286452-13

   J. Itrich-Drabarek, Encyclopedia of Public Administration, Elipsa, Warszawa 2019, dostępna online encyklopediaap.uw.edu.pl
   J. Itrich-Drabarek, Etyka funkcjonariuszy służb państwowych, wyd. II, Diffin, Warszawa 2019
   J. Itrich-Drabarek, The Civil Service in Poland – Theory and Experience, Peter Lange, Frankfurt am Main 2015
   I. Malinowska, Organy ochrony prawnej w państwach europejskich. Ujęcie systemowe i komparatystyczne, ELIPSA, Warszawa 2013
   G. Rydlewski, Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne, Warszawa, Wydawnictwo Adam Marszałek w serii “Securitas et Societas”, 2017
   G. Rydlewski, Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2015
   G. Rydlewski, Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018. Ciągłość i zmiany, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018
   G. Rydlewski, Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, Warszawa 2021
   S. Sulowski, Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, red.naukowa, S. Sulowski, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018
   S. Sulowski, Historyczny rozwój państw, w: Teoria, instytucje, procesy. Polityczna organizacja społeczeństwa, Tom I, część II, Konstanty Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski, Wojciech Jakubowski – redakcja naukowa, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018
   S. Sulowski, Radicalism and Terroryzm in the 21st Century. Implications for Security, Anna Sroka, Fanny Castro-Rial Garrone, Ruben Dario Torres Kumbria, Peter Lang Edition, 2017
   M. Balcerzak-Kosiarz, Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i RFN, Warszawa 2017
   Marta Balcerek-Kosiarz, Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech, 2018
   Marta Balcerek-Kosiarz, Neues Paradigma über lokale und regionale Entwicklung in Polen und in Deutschland, 2018
   M. Balcerek-Kosiarz, Samorząd terytorialny w Niemczech, 2019
   A. Mirska, State policy on the formation and modernisation of Polish territorial structure, [w:] „Jahrbuch des Föderalismus 2018“, pod redakcją: Rudolf Hrbek, Tübingen Universität. Nomos Verlagsgesellschaft, 2018
   K. Mroczka, Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa, ELIPSA Warszawa 2015
   J.G. Otto (red. nauk.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015
   J.G. Otto (red. nauk.), Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019
   J.G. Otto, Totalitarne uwikłanie. Kultura zawłaszczona przez politykę – przypadek przywódców III Rzeszy [w:] Przywództwo-Etyka-Polityka, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa 2018.
   J.G. Otto, O rząd dusz – reżim totalitarny a religia [w:] Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2018.
   J.G. Otto, Etyka wojny – rzecz o etycznych aspektach agresji i przemocy stosowanej przez państwo [w:] Etyka sfery publicznej, red. J. Itrich-Drabarek, Warszawa 2017.
   J.G. Otto (red.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Warszawa 2015.
   J.G. Otto, Istota apolityczna? Analiza pozycji, znaczenia i roli kobiety w reżimie totalitarnym. Czyli… być kobietą w III Rzeszy [w:] Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, red. J.G. Otto, Warszawa 2019.

Współpraca instytucjonalna:

– Projekt badawczy Encyclopedia of Public Administration – międzynarodowy projekt z udziałem około 40 badaczy z ośrodków naukowych, Działalność Upowszechniająca Naukę, dotacja MNiSW 2019 r. Kierownik projektu – prof. J. Itrich-Drabarek

– Projekt badawczy Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay – międzynarodowy projekt finansowany z programu ramowego UE Horyzont 2020 –  Marie Skłodowska-Curie Actions  RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE),  2019-2023. W skład konsorcjum obok WNPiSM UW wchodzą partnerzy z Austrii, Francji, Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Argentyny, Australii, Etiopii, Indii, Kanady, Singapuru, RPA. Kierownik projektu – dr A. Mirska

– Projekt „Support to Uk – zespół ekspercki skupiony wokół University of Ljubljana w latach 2018-2020. Członek zespołu – dr K. Mroczka

– Projekt badawczy Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i RFN  finansowanego przez NCN w latach 2013-2019. Kierownik dr M. Balcerak-Kosiarz

–  Projekt rozwojowy na temat optymalizacji organizacji i zarządzania w Policji zrealizowany z udziałem blisko stu badaczy i praktyków na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany w latach 2010-2012. Kierownik projektu – prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski.

– Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie – w zakresie badań nad samorządem terytorialnym oraz organizacji międzynarodowych sympozjum naukowych (2016– ). Koordynator współpracy – prof. dr hab. J. Itrich-Drabarek.

X