Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

plen

KATEDRA USTROJU PRACY I RYNKU PRACY

Obszary badań:

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy specjalizuje się w badaniach w zakresie prawa pracy i stosunków pracy, rynku pracy i migracji zarobkowych oraz dialogu społecznego. Wśród ekspertów Katedry znajdują się naukowcy specjalizujący się w prawnych i socjo–ekonomicznych aspektach funkcjonowania rynku pracy w Polsce i krajach UE. Obecnie,  obok monitoringu sytuacji w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy pracownicy katedry koncertują swoje badania nad społeczno–ekonomicznymi aspektami migracji zarobkowych, skutkami brexitu oraz analizami społecznych i ekonomowych aspektów polskiego rynku pracy. Stale monitorują sytuację na rynku pracy i prawne zmiany w ustawodawstwie pracy.

Kierunek badań:

Rynek pracy w kontekście pandemii COVID-19, rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym, dialog społeczny w Unii Europejskiej, rynek polityczny i wyborczy w Polsce.

Współpraca instytucjonalna

Pracownicy Katedry współpracują z instytucjami międzynarodowymi  – MOP i OECD, europejskimi – Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny i krajowymi – MRPiPS, Muzeum Historyczne Skierniewic, Rada Naukowa „Rocznika Skierniewickiego”, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Rada Dialogu Społecznego, PFRON, ZUS, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, OHP, oraz  z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Wybrane publikacje

Męcina J., Szewior K., Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski, Warszawa, 2021.
Męcina, J., Potocki, P., Niedziela, M., Assessing the Professional Standing of IT Specialists in the Polish Financial Sector. A Report from a Qualitative Study. Warsaw Forum of Economic Sociology, 10/2019, 41-70.
Potocki, P., Warunkowy charakter przemocy w systemach społecznych: próba konceptualizacji, [w;] Oblicza przemocy, 2019
Potocki, P., Informacyjne determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego w XXI wieku: perspektywa infobrokeringu, Studia Politologiczne, 14-44, 2019.

X