HR excellence in Research

Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu logo „HR Excellence in Research”

4 lipca 2016 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu prawo do posługiwania się logo „HR Excellence in Research”. UW spełnił wymagania stawiane instytucjom w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to dwa dokumenty opracowane przez Komisję Europejską zawierające rekomendacje dla państw członkowskich, których celem jest stworzenie atrakcyjnego i otwartego rynku pracy dla naukowców z UE.

Instytucje, które dostosowują swoje wewnętrzne przepisy i procedury do zaleceń zawartych w europejskich dokumentach, otrzymują od Komisji Europejskiej logo „HR Excellence in Research”. Jest ono przyznawane w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers mającej na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Wyróżnienie jest potwierdzeniem, że uczelnia, instytucja badawcza czy przedsiębiorstwo oferuje przyjazne środowisko pracy naukowej, a obowiązujące w niej zasady rekrutacji są w pełni transparentne.

 

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu na UW

Proces wprowadzania zasad Karty i Kodeksu na Uniwersytecie trwał dwa lata. W lipcu 2014 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW, powołał Komisję ds. Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Miesiąc później podpisał Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników. Komisja uczelniana przeanalizowała uniwersyteckie przepisy i wewnętrzne procedury pod kątem ich zgodności z zaleceniami zawartymi w europejskich dokumentach. Razem z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia UW przeprowadziła także ankietę wśród pracowników i doktorantów, której celem była ocena stosowania na UW postanowień zawartych w Karcie oraz Kodeksie. Na podstawie analizy przepisów i procedur oraz wyników ankiety przygotowano strategię HRS4R i plan działań, które szczegółowo wskazują kroki, jakie należy podjąć, aby uczelnia spełniała wszystkie standardy europejskie zawarte w Karcie i Kodeksie.

Posiadanie logo „HR Excellence in Research” zobowiązuje Uniwersytet do ciągłego doskonalenia polityki kadrowej zgodne z Europejską Kartą Naukowca oraz Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników. Po dwóch latach uczelnia przeprowadza ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Po czterech latach zostaje przeprowadzona analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, od wyników której jest uzależnione zachowanie prawa do używania logo.

Biały pasek oddzielający
X