Ciechański Jerzy dr hab.

Ciechański Jerzy

dr hab. Jerzy Ciechański – dr hab. nauk społecznych, politolog, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych.  Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr) oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Północnego Illinois (PhD).  Wykładowca uniwersytecki w Polsce i USA.  Brał udział w negocjacjach akcesyjnych Polski do UE (polityka społeczna i zatrudnienie, swobodny przepływ osób).  Był przewodniczącym Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy (główny instytut badawczy UE w dziedzinie polityki społecznej), przewodniczącym Komitetu Spójności Społecznej Rady Europy oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Ochrony Socjalnej Rady UE. Autor publikacji nt. roli ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, społecznych praw człowieka, polityki społecznej i zatrudnienia w UE oraz czynnika biologicznego w stosunkach międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

Polityka społeczna UE, społeczne prawa człowieka, teoria stosunków międzynarodowych, biopolityka.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

J. Ciechański, Ludwik Rajchman – (współ)twórca wspólnoty epistemicznej biomedycyny i higieny publicznej oraz międzynarodowego reżimu ochrony zdrowia po I wojnie światowej, [w:] Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018, (red.) E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J.Starzyk-Sulejewska, Warszawa, 2019, s. 201-232.

J. Ciechański, W chorobie i u władzy. Czynnik biologiczny w polityce zagranicznej, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa, (red.) M. Haliżak, Warszawa, 2018, s. 321-352.

J. Ciechański, Deutschland gegen Deutsch? – Karl W. Deutsch na sześćdziesięciolecie Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 1, s. 53-74.

 

X