Misiuk Andrzej prof. dr hab.

Misiuk Andrzej

prof. dr hab. Andrzej Misiuk – profesor nauk humanistycznych (2008), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1983 r. zajmuje się pracą naukową i badawczą,  przedmiotem jego  zainteresowań naukowych jest problematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa, zwłaszcza  dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce oraz systemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze krajowym i  europejskim.  Był inicjatorem prac nad utworzeniem kierunku studiów wyższych – bezpieczeństwo wewnętrzne (2005) oraz nowej dyscypliny naukowej – nauk o bezpieczeństwie (2010). W wieku dwudziestu dziewięciu lat obronił pracę doktorską, a trzydziestu ośmiu uzyskał stopień doktora habilitowanego. 23 lipca 2008 r.  Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Wszystkie stopnie i tytuł naukowy uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego jest absolwentem. Od 1997 r. był związany z uczelniami olsztyńskimi, początkowo WSP, następnie UWM, gdzie był prodziekanem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2008 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Nauk Politycznych UW.  Członek od 1990 r. komitetu redakcyjnego „Przeglądu Policyjnego”, a od 2011 r.  „Internal Security” oraz  Światowego Stowarzyszenia Szefów Policji z siedzibą w Nowym Jorku (od 2000r.). Od 2016r.  jest członkiem Centralnej Komisji ds. stopni i tytułu naukowego przy Prezesie Rady Ministrów. W jej ramach w sekcji nauk społecznych i humanistycznych  reprezentuje dyscyplinę naukową – nauki o bezpieczeństwie. Zainicjował jeszcze przed 1989 r.i przez wiele lat kontynuował pionierskie badania naukowe dotyczące przedwojennej Policji. Utworzył Zakład Historii Policji  w Wyższej Szkole Policji, gdzie w latach 1990-2007 pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Brał udział w międzynarodowym zespole historyków, który przygotował dzieje policji Europy okresu międzywojennego, które ukazały się w Londynie w 2006 nakładem renomowanego wydawnictwa Palgrave – Macmillan. Ponadto brał czynny udział w pracach organizacji społecznych starających się upamiętnić tragiczny los Polaków w Rosji sowieckiej po 1939 r. – przede wszystkim przedwojennych policjantów. Uczestniczył  w pracach mających na celu identyfikację ofiar zbrodni sowieckiej w Twerze w 1940 r. prowadzonych przez Ośrodek „Karta” w ramach Indeksu Represjonowanych oraz opracował inskrypcje cmentarne na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Za dokonania w tym obszarze został przez Kapitułę Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940 r. –  uhonorowany tym medalionem 25 maja 2004 r. Ogółem, prof dr hab. Andrzej Misiuk opublikował 56 pozycji książkowych, 7 wydawnictw źródłowych, 177 artykułów i przyczynków naukowych, 6 publikacji popularnonaukowych oraz siedem recenzji. które ukazały się zarówno w krajowym jak i zagranicznym czasopiśmiennictwie (w Niemczech, Litwie i Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii).

Zainteresowania badawcze

Teoria bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa wewnętrznego, historia służb policyjnych i specjalnych.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

A. Misiuk, Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, Warszawa, 2016.

A. Misiuk, Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce. Przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności, Warszawa, 2018.

A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, Szczytno, 2018.

X