Zubrzycka-Czarnecka Aleksandra

Zubrzycka-Czarnecka Aleksandra dr

Zubrzycka-Czarnecka Aleksandra

dr hab. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), adiunkt, w latach 2016-2017 zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej ds. dydaktycznych, wcześniej m.in. Instytutowy Koordynator ds. ECTS (2016-2017), Instytutowy Koordynator ds. systemu USOS (2014-2017), sekretarz i członek Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2016). W latach 2017-2020 kierownik projektu badawczego „D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz dwóch międzynarodowych projektów badawczych: polsko-belgijskiego „The framework of thinking about housing in urban policy” finansowanego przez Vrije Universiteit Brussel w ramach programu Visiting Research Fellow i polsko-francuskiego „Housing activism in Warsaw and in Paris” finansowanego w ramach stypendium badawczego rządu francuskiego. Od 2018 roku recenzent w czasopiśmie „Housing Studies”. Od 2019 roku współpracownik QS Global Academic Survey. W latach 2013-2018 wygłaszała referaty m.in. w Tours, Lizbonie, Brukseli, Paryżu.

Zainteresowania badawcze

Polityka mieszkaniowa; polityka miejska; francuska polityka społeczna; interpretacyjna analiza polityki; analiza dyskursu.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

A. Zubrzycka-Czarnecka, Social actors in the housing policy process. A constructivist perspective, Warszawa, 2019.

A. Zubrzycka-Czarnecka, Podejście dyskursywne w badaniach polityki publicznej, [w:] Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, (red.) B. Szatur-Jaworska, Warszawa, 2018, s. 139-158.

A. Zubrzycka-Czarnecka, Humanistyczna analiza polityki mieszkaniowej jako podejście do badania mieszkalnictwa rozwijane w Instytucie Polityki Społecznej UW, “Polityka Społeczna: miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym”, 2017 nr 5/6, s. 40-45.

CV (EN)

X