100-lecie służby cywilnej

Międzynarodowa Konferencja “100-lecie polskiej służby cywilnej”

24-25 II 2022 r.

Szanowni Państwo,

w 2022 roku przypada 100 rocznika uchwalenia pierwszej ustawy konstytuującej instytucję służby cywilnej w polskim porządku prawnym. Ustawę z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej uchwalono w niespełna trzy lata od odzyskania przez Polskę niepodległości, co należy oceniać jako sukces ówczesnej klasy politycznej. Służba cywilna stanowiła istotny element odradzającej się państwowości. Służba cywilna bez wątpienia usprawniła proces odbudowy instytucji państwa polskiego, a urzędnicy służby cywilnej stanowili fundament tej działalności.

100-lecie służby cywilnej skłania do refleksji na temat tej instytucji, zdiagnozowanie jej kluczowych problemów oraz wyzwań, a także zaproponowanie kluczowych działań modernizacyjnych. Warto również ustalić jaka jest społeczna percepcja służby cywilnej, instytucji, która odpowiada za szereg kluczowych procesów.

Jako Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy organizatorem wydarzenia naukowego, którego celem będzie przeprowadzenie rzetelnej dyskusji na tematy zasygnalizowane poniżej, a także sformułowanie kluczowych postulatów modernizacyjnych. Uważamy bowiem, że służba cywilna powinna stanowić realne zaplecze dla władzy rządowej oraz wsparcie dla obywateli i innych interesariuszy systemu administracji publicznej w ramach świadczonych usług.

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Program konferencji

Przedstawiony program ma charakter ramowy. Ostateczny program Konferencji zostanie opublikowany po przyjęciu zgłoszeń.

W pierwszej części Konferencji odbędzie się panel, który pozwoli spojrzeć na 100 lat polskiej służby cywilnej z perspektywy międzynarodowej. W panelu swój udział zapowiedzieli:

  • Christoph Demmke, University of Vaasa
  • Paul Joyce, Publications Director, IIAS
  • Jan-Hinrik Meyer-Sahling, University of Nottingham
  • Guy Peters, University of Pittsburgh, President of International Public Policy Association

Druga część Konferencji zostanie poświęcona politycznemu kontekstowi funkcjonowania służby cywilnej. W tej części nastąpi prezentacja wypowiedzi liderów politycznych, poświęconych służbie cywilnej oraz dyskusja komentatorów.

W trzeciej część Konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań, zrealizowanych przez Zespół Badawczy pracujący pod kierunkiem Prof. dr hab. Jolanty Itrich-Drabarek, dotyczące służby cywilnej.

Czwarta część Konferencji pozwoli spojrzeć na polską służbę cywilną w ujęciu historycznym. Punktem wyjścia do dyskusji w trakcie tej części będzie ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

Najważniejsze informacje

Informacje podstawowe

Termin: 24-25.02.2022

Miejsce obrad:

24.02.2022 – Sala im. Jana Baszkiewicza, Collegium Politicum, kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

25.02.2022 – Teren kampusu głównego UW, numery sal zostaną podane w terminie późniejszym.

W zależności od sytuacji pandemicznej organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy Konferencji na hybrydową lub zdalną.

Zagadnienia badawcze

Podczas konferencji będą omawiane m.in. następujące problemy badawcze:

– Historia polskiej służby cywilnej

– Służba cywilna w okresie transformacji ustrojowej

–  Służba cywilna w warunkach pandemii COVID-19

– Problemy i wyzwania służby cywilnej w zmieniającym się świecie

– Wyzwania w zakresie nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej

– Funkcjonowanie służby cywilnej w wybranych państwach

– Społeczny wizerunek służby cywilnej w Polsce

– Dobre praktyki w służbie cywilnej w Polsce i świecie

– Kadry w służbie cywilnej  – problem naboru, starzenia się kadr, fluktuacja kadry

– Praca w służbie cywilnej – zawód czy służba?

– Kierunki kształcenia członków służby cywilnej – wiedza, kompetencje, umiejętności

– Samorządowa służba cywilna

– Sukcesy i porażki służby cywilnej

– Strategie zarządzania kapitałem intelektualnym w służbie cywilnej – prognoza

–  Metody walki z korupcją w służbie cywilnej – doświadczenia polskie i zagraniczne

– Skuteczne standardy kontroli zarządczej – oceny i rekomendacje

– Przeciwdziałanie fluktuacji kadr w służbie cywilnej do sektora prywatnego – rozwiązania i dobre praktyki

– Wizerunek służby cywilnej w Polsce i zagranicą – jak nie być kozłem ofiarnym polityków?

– Futurologiczne prognozy dotyczące rozwoju służby cywilnej w zmieniającym się świecie

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencje odbywają się poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny. Odpowiedź na zgłoszenie jest przesyłana poprzez e-mail.

Wypełniając zgłoszenie należy wybrać formę udziału

  • Uczestnictwo wraz z referatem
  • Uczestnictwo bierne

Zgłoszenie z referatem powinno zawierać jego tytuł, abstrakt (do 300 słów) oraz biogram autora.

Wybrane referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia Iuridica (100 pkt) lub w specjalnej publikacji pokonferencyjnej.

Aby przejść do formularza rejestracyjnego  – kliknij tutaj.

Ważne daty
  •  do 30 stycznia 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia wraz z referatami (wraz z tytułem referatu i abstraktem). Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.
  • do 4 lutego 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia pozostałych uczestników.
Odpłatność

Wysokość opłaty konferencyjnej:

  • 400,00 zł – dla uczestników zgłoszonych z referatem.

Uczestnictwo bierne (bez referatu) jest bezpłatne

Opłatę należy wnieść na konto: 32116022020000000060850365

Bank Millenium S.A.
SWIFT/BIC CODE: BIGBPLPW

Tytułem: Imię, nazwisko 100 lecie służby cywilnej

Komitet naukowy

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. UW dr hab. Jacek Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr hab. Magdalena Mikołajczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH)

Prof. dr hab. Joachim Osiński (SGH)

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Daniel Przastek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Dr hab. Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Kamil Mroczka

Dr Łukasz Świetlikowski

Komitet organizacyjny

Dr Marta Balcerek-Kosiarz

Dr Kamil Mroczka

Dr Antoni Morawski

Dr Łukasz Świetlikowski

Mgr Bartłomiej Celejewski

Mgr Wiktor Jasionowski

Mgr Michał Szczegielniak

Mgr Justyna Wiśniewska

Mgr Sławomir Wosiński

Kontakt

Kontakt z sekretariatem konferencji

sluzba.cywilna@uw.edu.pl

X