Przeniesienia

Przeniesienie z innej uczelni

Informacja o zasadach przeniesień na WNPiSM UW z innych uczelni i wydziałów w roku akademickim 2019/20

Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Kandydaci ubiegający się o przeniesienie muszą w terminie 01.07-30.08.2019 zarejestrować się w systemie IRK i wgrać do systemu IRK poniżej wymienione dokumenty:

umotywowany wniosek o przeniesienie na określony kierunek studiów/specjalność. Wniosek musi zawierać dokładny adresem do korespondencji, z numerem telefonu i adresem mailowym.
zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
a). potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
b). liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
c). średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
d). rodzaj (studia I stopnia, studia II stopnia) i tryb (stacjonarny, niestacjonarny) odbywanych studiów;
wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen,
podpisane przez Dziekana (Dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie wniosku o przeniesienie.
w przypadku kandydatów na studia w języku angielskim – certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub inny równoważny dokument zgodny z Uchwałą Rekrutacyjną nr 378 poz. 343, dnia 19.12.2018 paragraf 16 ust. 2 i 3.

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną.

Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje Dziekan na podstawie złożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę:

kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania,
średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów,
różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów,
sytuację życiową kandydata.

Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych. Dziekan wyznacza terminy i sposoby zaliczenia różnic programowych. Termin uzupełnienia różnic programowych nie może być dłuższy niż jeden rok. W szczególnych wypadkach dziekan może ten termin przedłużyć. Niezaliczenie różnic programowych w terminie powoduje konieczność powtarzania przedmiotu. Opłaty za powtarzanie przedmiotu ogłasza Rektor UW. Tryb ich wnoszenia określa Regulamin opłat na WNPISM

Decyzje o przeniesieniu w stosunku do wniosków złożonych w terminie, będą podjęte przez Dziekana 20 września 2019 roku.

Biały pasek oddzielający
X