Przeniesienia

Informacja o zasadach przeniesień na Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  UW

z innych uczelni w roku akademickim 2021/22

Zasady kwalifikacji

Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta inna decyzja. Przeniesienia dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

 1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
  d) poziom i forma odbywanych studiów;
 3. wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z sylabusami (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie wniosku o przeniesienie.

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną.

Decyzja o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc jest podejmowana na podstawie złożonych dokumentów oraz z uwzględnieniem:

 1. kryteriów formalnych określonych w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania,
 2. średniej ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów,
 3. różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów,
 4. sytuacji życiowej kandydata.

Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na większą liczbę różnic programowych.

Terminy

Ogłoszenie wyników: 15 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 16-17 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 21-22 września 2021 r.
Biały pasek oddzielający
X