Kompetencje dr hab. Jakub Zajączkowski

pl

Kompetencje – dr hab. Jakub Zajączkowski
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych

Zakres kompetencji

 1. Wspiera Dziekana w zakresie realizacji kompetencji w obszarze współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych.
 2. Współpracuje z władzami oraz jednostkami centralnymi UW w obszarze współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych w zakresie przyznanych kompetencji.
 3. Współpracuje z Kierownikami Katedr oraz ich członkami w obszarze współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych.
 4. Koordynuje współpracę z kierownikami międzynarodowych projektów badawczych lub projektów krajowych o charakterze międzynarodowym (np. wybrane projekty NCN) realizowanych na Wydziale.
 5. Koordynuje działania Wydziału w obszarze badań i współpracy międzynarodowej, m.in.: konferencje i kongresy międzynarodowe, współpraca z wydawnictwami zagranicznymi (przy współpracy z Prodziekanem ds. Nauki); międzynarodowe programy badawcze, dydaktyczne i mobilności; przedsięwzięcia naukowo-dydaktyczne o charakterze międzynarodowym w Polsce i za granicą.
 6. Koordynuje wspólnie z Prodziekanem ds. nauki działania informacyjne prowadzone na Wydziale w ramach obszaru międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i projektów krajowych o charakterze międzynarodowym.
 7. Nadzoruje merytorycznie funkcjonowanie wydziałowej Sekcji Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych.
 8. Koordynuje proces szkoleń prowadzonych na Wydziale z zakresu międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i projektów krajowych o charakterze międzynarodowym.
 9. Nadzoruje wspólnie z Prodziekanem ds. nauki programy badawcze nad procesem tworzenia i aktualizacji wydziałowej bazy danych w zakresie współpracy międzynarodowej, międzynarodowych i krajowych programów badawczych.
 10. Opracowuje wspólnie z Prodziekanem ds. Nauki „Wykaz obowiązków kierowników projektów badawczych realizowanych we współpracy z Wydziałem”.
 11. Wspiera proces umiędzynarodowienia czasopism naukowych wydawanych na Wydziale (we współpracy z Prodziekanem ds. Nauki i Redaktorami Naczelnymi czasopism).
 12. Koordynuje i wspiera działania na Wydziale w zakresie współpracy międzynarodowej (inicjowanie i zawieranie umów partnerskich bilateralnych oraz Erasmus z uczelniami zagranicznymi; wymiana akademicka na podstawie umów bilateralnych i Erasmus: pracowników naukowych, studencka i pracowników administracji).
 13. Reprezentuje Wydział w relacjach z partnerami zagranicznymi m.in. uczelniami partnerskimi oraz partnerami polskimi pozaakademickimi m.in. MSZ.
 14. Koordynuje współpracę z uczelniami partnerskimi w ramach umów bilateralnych oraz Erasmus dotycząca badań, dydaktyki (np. podwójny dyplom) i mobilności.
X