Opłata konferencyjna

  1. Należy wypełnić wniosek dotyczący zaliczki za udział w konferencji, podając wszystkie wymagane dane, w tym ostateczny – możliwy do realizacji – termin zapłaty (zwykle jest podany na stronie internetowej konferencji, w wiadomości mailowej od organizatora, czasami wymaga indywidualnego – mailowego – uzgodnienia z organizatorem konferencji).
  2. Do wniosku należy dołączyć:
    – potwierdzenie udziału w konferencji/przyjęcia referatu (np. wiadomość mailowa od organizatora);
    – wydruk ze strony internetowej konferencji lub wiadomości mailowej od organizatora potwierdzający wysokość opłaty konferencyjnej, termin jej zapłaty oraz dane do przelewu bankowego.
  3. Po zaksięgowaniu wpłaty organizator ma obowiązek wystawić fakturę rozliczeniową na dane nabywcy, czyli UW. Zaliczkę należy rozliczyć w terminie 14 dni od zakończenia konferencji.

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: 525-001-12-66

UWAGA! Na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora UW, prof. dr. hab. Marcina Pałysa, jedyną osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu UW jest Dziekan Wydziału, dr hab. Daniel Przastek, przy jednoczesnej akceptacji pełnomocnika Kwestora i opinii radcy prawnego UW.

X