Balcerek-Kosiarz Marta dr

Balcerek-Kosiarz Marta

plen

dr Marta Balcerek-Kosiarz – politolog, administratywista, prawnik, doktor w zakresie nauk o polityce (2015), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierownik projektu badawczego NCN „Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Republice Federalnej Niemiec” (2013-2018). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz International Political Science Association. Kierownik i uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych finansowanych przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, NCN oraz z Programu POWER. Autorka ekspertyz i opinii dla administracji rządowej i samorządowej. Kierownik projektów edukacyjnych. Były adiunkt w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.  Były adiunkt w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Staże naukowo-badawcze na uniwersytetach w Niemczech: w Berlinie, Halle i Monachium. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa dla młodych wybitnych naukowców (2019-2022) za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych oraz dorobek naukowy o międzynarodowym zasięgu. Stypendystka Miasta Poznania dla młodych naukowców (2014-2015), Stypendystka Fundacji im. Rodziny Kulczyków za wybitną działalność naukową i organizatorską (2013-2014), Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach (2012-2013, 2008-2010). Laureatka konkursu Primus Inter Pares (2008).

Ustrój samorządu terytorialnego i gospodarczego (izb gospodarczych, izb rzemieślniczych oraz izb rolniczych); rozwój lokalny i regionalny oraz zarządzanie publiczne w Polsce i w Niemczech; gospodarka komunalna, partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorców, współpraca międzysektorowa, kontrola zarządcza w administracji publicznej.

Jednostka

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

Publons

3 ostatnie publikacje:

M. Balcerek-Kosiarz, M. Mikołajczyk, How to Rebuild the Quality of Public Services at the Local Government Level During the Covid-19 Pandemic from the Transaction Cost Theory Perspective?, “European Research Studies Journal” 2021, Volume XXIV, Issue 3, p. 1020-1030.

M. Balcerek-Kosiarz, Pandemia a funkcjonowanie jednostek samorządu gminnego zadłużonych w parabankach – przypadek gminy Raciechowice, „Społeczeństwa i Polityka” 2020, Issue 8(4), s. 95–112.

M. Balcerek-Kosiarz, Nowy kierunek badań modeli samorządu terytorialnego w Niemczech z perspektywy procesu komunalizacji i dekomunalizacji, „Społeczeństwa i Polityka” 2020, Issue 2 (18), s. 91-110.

X