Leś Ewa prof. dr hab.

Leś Ewa

prof. dr hab. Ewa Leś – pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, w latach 2009-2019 Kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej WNPiSM UW, wcześniej (w latach 2001-2013) Kierownik Zakładu Badań Organizacji Non profit w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 2014 r. redaktor naczelna kwartalnika „Zeszyty Naukowe Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”. Członek Kolegium Redakcyjnego brytyjskiego czasopisma naukowego „Voluntary Sector Review”. Autorka ponad 120 publikacji naukowych i popularno-naukowych, 7 monografii autorskich, artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz 9 tomów zbiorowych, w tym monografię. Koordynator 5 krajowych zespołów badawczych oraz 3 polskich sekcji  międzynarodowych projektów badawczych, w tym dwóch Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Konsultant w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych realizowanych przez uczelnie wyższe, placówki naukowe państw członkowskich UE oraz krajów EOG dotyczących organizacji społecznych, spółdzielczości, polityki zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej oraz polityki rodzinnej. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządową Radą Ludnościową. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Sekcja: Polityka społeczna, rodzina. Od 2018r. członek Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powołana przez Wicepremiera – Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Zainteresowania badawcze

Specjalizuje się w analizach społecznych z zakresu  ewolucji i perspektyw współczesnego państwa opiekuńczego, roli sektorów państwowego, rynkowego i obywatelskiego w polityce społecznej, polityce rodzinnej i polityce demograficznej. Należy do grona czołowych badaczy problematyki polskiej obywatelskości. W latach 80. XX w., kiedy problematyka organizacji społecznych znajdowała się poza obszarem zainteresownia politologów i akademickiej polityki społecznej zapoczątkowała nowy nurt badań nt niepublicznych podmiotów polityki społecznej. Pierwsza publikacja pt. Wybrane formy podmiotowości społecznej a rozwój przygotowana wspólnie z prof. Andrzejem Piekarą została wydana przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w 1988 r.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

E. Leś, Dobroczynność, wolontariat, praca socjalna, [w:] Praca socjalna 30 wykładów, (red.) K. Frysztacki, Warszawa, 2019, s. 213-227.

E. Leś, Rola organizacji trzeciego sektora w usługach społecznych w Polsce, [w:] Polityka społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 472-492.

E. Leś, B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w Polsce w latach 1918-2018: od działań kompensacyjnych do polityki inwestycji społecznych, [w:] Stulecie polskiej polityki społecznej, (red.) E. Bojanowska, M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska, Warszawa, 2018, s. 216-249.

 

X