Łukaszewska-Bezulska Justyna

Łukaszewska-Bezulska Justyna dr

Łukaszewska-Bezulska Justyna

dr Justyna Łukaszewska-Bezulska – doktor nauk o polityce (2013), adiunkt, sekretarz redakcji kwartalnika naukowego „Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues” (od 2012 r.), główna realizatorka grantu promotorskiego pt. „Migracje zarobkowe a kapitał społeczny na pograniczach kulturowych na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia” (grant nr N N114 191140, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, termin realizacji: 2010-2013), uczestniczka licznych projektów naukowych dot. procesów migracji.

Zainteresowania badawcze

Kapitał społeczny, migracje zarobkowe, polityka migracyjna, przemiany rynku pracy.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

J. Łukaszewska-Bezulska, Integration and cooperation in the context of social capital of ethnically diverse local communities in a migration situation, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 nr 1.
J. Łukaszewska-Bezulska, The Role of Social Capital in Labour-Related Migrations: the Polish Example, Journal of International Migration and Integration.

J. Łukaszewska-Bezulska, Bon na zasiedlenie – wybrane aspekty prawne i statystyczne, Polityka Społeczna, 2019, nr 1, s. 25–3.

X