Mieńkowska-Norkiene Renata

Mieńkowska-Norkiene Renata dr hab.

Mieńkowska-Norkiene Renata

dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene – doktor nauk o polityce (2009), habilitacja w zakresie nauk o polityce (2018), adiunkt, od 2018 roku członek zarządu Komitetu Naukowego „Democratization in Comparative Perspective” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA), w latach 2017-2019 koordynatorka instytutowa programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych UW, w latach 2010-2012 kierownik projektu badawczego: „Zmiana roli Prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w latach 2012-2013 kierownik dwóch projektów komercjalizacji badań naukowych w zakresie podnoszenia efektywności koordynacji polityki europejskiej dla młodych naukowców, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2011-2014, w latach 2016-2019 członek zarządu Krajowej Izby Mediatorów Republiki Litewskiej, od 2015 r. członek Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, ekspert ds. Programu Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w latach 2009-2019 wygłaszała referaty, m. in. w Brukseli, Wilnie, Brisbane, Sarajewie, Ostrawie, Berlinie, Florencji odbyła staże, m. in. w Komisji Europejskiej w Brukseli, w EURAC w Bolzano, w Liechtenstein-Institut.

Zainteresowania badawcze

Polityki Unii Europejskiej, instytucje Unii Europejskiej, procesy integracyjne w przestrzeni ponadnarodowej, komunikowanie polityczne, polityka młodzieżowa UE, polityka równościowa UE, zarządzanie konfliktami w polityce.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

R. Mieńkowska-Norkiene, Successes and Failures of Poland’s European Policy in the Context of the EU Crises, SWOT Analysis of the Efficiency of Poland’s European Policy and its Priorities – Polish and British Perspectives, [w:] Polish European Policy 2004-2014 Ideas, (red.) Z. Czachór, A. Jaskulski, J. Jańczak, R. Mieńkowska-Norkiene, P. Tosiek, Berlin, 2019, s. 69-83, 97-115.

R. Mieńkowska-Norkiene, Komunikowanie Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych w świetle teorii podażowo-popytowej – przykład polskiej prezydencji w Radzie UE, [w:] Polska polityka europejska. Wyzwania krajowe i międzynarodowe, (red.) Z. Czachór, A. Jaskulski, Poznań, 2019, s. 67-88.

R. Mieńkowska-Norkiene, Koordynacja wielosektorowych projektów w przestrzeni ponadnarodowej, Warszawa, 2014.

 

*CV (ENG )

X