Nadolski Marek doc. dr

Nadolski Marek

doc. dr Marek Nadolski – doktor nauk politycznych (1983), pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2007 r. zatrudniony na stanowisku docenta, w latach 90. zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW ds. dydaktycznych, w okresie od 1995 r. do 2007 r. prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, w latach 1982-1990 sekretarz resortowych programów badawczych (pierwszego stopnia), koordynowanych przez Instytut Nauk Politycznych UW, od 1991 r. do 2004 r. sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, między 2005 r. a 2010 r. przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, od 2004 r. do 2016 r. członek Rady Programowej kwartalnika „Społeczeństwo i Polityka”. W latach 90. pobyty naukowe lub organizacyjne w Thames Valley University w Londynie, na uniwersytetach w Kopenhadze, Budapeszcie, Kłajpedzie, Wolnym Uniwersytecie Brukselskim i Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim.

Zainteresowania badawcze

Komunistyczna socjotechnika przejmowania i sprawowania władzy, dzieje opozycji demokratycznej w Polsce, procesy zjednoczeniowe i migracyjne w Europie.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

M. Nadolski, Inne granice. Rola antecedencji cywilizacyjnych, religijnych i etnicznych w formowaniu przestrzeni eurounijnej, [w:] Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, (red.) M. Trojanowska-Strzęboszewska, Warszawa, 2017, s. 195-210.

M. Nadolski, Postrzeganie imigrantów i perspektywy jedności kontynentu w pryzmacie europejskiego protekcjonalizmu cywilizacyjnego, [w:] Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, (red.) J. Nadolska, P. Stawarz, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa, 2017, s. 69-92.

M. Nadolski, Demokracja w Polsce – tradycja i współczesność, [w:] Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, (red.) K. A. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Ł. Zamęcki, Warszawa, 2018.

 

X