KATEDRA HISTORII POLITYCZNEJ

Katedra Historii Politycznej jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych utworzona została w 2019 roku. Jest ona kontynuatorką funkcjonującego wcześniej Zakładu Najnowszej Historii Politycznej. Zespół Katedry prowadzi prace badawcze (historia polityczna, historia bezpieczeństwa, historia ustroju i administracji, historia społeczna), działalność dydaktyczną oraz popularyzatorską.

 • Pracownicy Katedry zajmują ważne stanowiska w strukturze władz Uczelni:
  dr hab. Daniel Przastek pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz jest członkiem Senatu UW;
  dr Seweryn Dmowski jest członkiem Senatu UW.
 • Pracownicy Katedry pełnią służbę publiczną na ważnych stanowiskach państwowych:
  dr Błażej Poboży pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  dr hab., dr h.c. Bartłomiej Zdaniuk pełni funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii.

Współpraca instytucjonalna

Zespół Katedry zaangażowany jest:

 • we współpracę z instytucjami życia publicznego (m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada RP w Mołdawii, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, NATO Force Integration Unit Poland);
 • w działalność ekspercką na szczeblu krajowym w obszarze polityki edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji obywatelskiej (m.in. Ministerstwo Edukacji
 • w prace merytoryczne w ramach Rady Interesariuszy dla kierunku Politologia.

Pracownicy Katedry wchodzą w skład rad programowych fundacji i stowarzyszeń.

Obszary badań:

 • Historia polityczna Polski w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu II RP).
 • Historia polityczna Niemiec w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu IIIRzeszy).
 • Historia polityczna, historia społeczna i historia ustroju Azji Centralnej (ze szczególnym uwzględnieniem okresu kolonizacji carskiej i radzieckiego) oraz problematyka historiografii i historiozofii regionu we współczesnych niepodległych państwach.
 • Historia polityczna i historia ustroju państw efemerycznych i terytoriów o ograniczonej suwerenności w międzywojennej Euroazji.
 • Polityka historyczna i problematyka pamięci historycznej.
 • Historia polskich ruchów społecznych.
 • Historia polskich i powszechnych instytucji politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządów społeczno-zawodowych oraz polskich partii politycznych).
 • Historia stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-belgijskich, polsko-francuskich, polsko-mołdawskich, polsko-rumuńskich, polsko-watykańskich i polsko-włoskich oraz stosunków w Azji Centralnej).
 • Teorie stosunków międzynarodowych.
 • Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Sede vacante oraz episkopologii).
 • Polityczne, społeczne i kulturowe aspekty współczesnego futbolu.

Aktywność naukowa pracowników połączona jest z dydaktyką w ramach oferty Uniwersytetu Warszawskiego oraz popularyzacją wiedzy w przestrzeni medialnej.

Realizowane granty badawcze:

 • Rywalizacja międzynarodowa w dyskursie publicznym w Kirgistanie (2001-2014),PRELUDIUM 10, panel: HS5, kierownik: mgr Oliwia Piskowska, opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Załęski, 2016–2021;
 • Percepcja rywalizacji klubowych przez kibiców piłkarskich: analiza porównawcza państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry), HARMONIA 10, panel: HS6, kierownik: dr Seweryn Dmowski, 2019–2024.

Popularyzacja wiedzy:

Zespół Katedry jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. W ramach Komitetu Głównego Olimpiady Katedra współpracuje z polskimi ośrodkami akademickimi:

 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej,
 • Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 • Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytetem Łódzkim,
 • Uniwersytetem Rzeszowskim,
 • Uniwersytetem Szczecińskim,
 • Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
 • Wyższa Szkołą Agrobiznesu w Łomży,
 • Uniwersytetem Wrocławskim,
 • Uniwersytetem Zielonogórskim.
X