Ołdak Małgorzata dr

Ołdak Małgorzata

plen

dr Małgorzata Ołdak – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2011). Absolwentka Studiów Podyplomowych Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno- Gospodarczego realizowanych przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (2009). Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017- 2019 Z-ca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej ds. dydaktycznych; wcześniej m.in. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Społeczną oraz Zarządzanie Polityką Społeczną.

W latach 2018-2019 kierowała projektem „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, a wcześniej projektem dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne pt. „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” (2015-2016). W latach 2014-2015 pełniła funkcję Koordynatora merytorycznego badań realizowanych w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.

Współrealizatorka lub ekspertka w licznych projektach związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną (m.in. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej (2018-2019), Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce (2020), Kompleksowe formy reintegracji społeczno- zawodowej w środowisku lokalnym (2014), Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy – pilotaż (2014).

Zainteresowania badawcze

III sektor, przedsiębiorczość społeczna, ekonomia społeczna, ekonomia współdzielenia (sharing economy), pomoc i integracja społeczna, reintegracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polityka senioralna, ewakuacja polityk publicznych, deinstytucjonalizacja usług społecznych, partycypacja obywatelska.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej

3 ostatnie publikacje:

Jaroszewska E., Ołdak M., Ochrona zdrowia, zdrowie i życie ludzkie jako kluczowe obszary zagrożenia w czasie pandemii COVID-19 w Polsce, Studia Politologiczne 3/2022, vol. 65, Warszawa 2022.

Ołdak M., Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Polsce. Wybrane problemy i inicjatywy na rzecz osób w kryzysie bezdomności i mieszkańców domów pomocy społecznej, Studia Politologiczne 3/2022, vol. 65, Warszawa 2022.

Izdebski A., Mering T., Ołdak M., Selected Aspects of Social Cooperatives in Poland, Szarfenberg R., Euricse Working Papers, 93/17.

X