Otto Justyna dr

Otto Justyna

plen

dr Justyna Grażyna Otto – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW – specjalizacja studia europejskie; studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem oraz Instytutu Dziennikarstwa UW (specjalizacje telewizyjna i agencyjna), a także Studium Pedagogicznego w INP UW – ukończone z takim samym wynikiem. M. in. stypendystka Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Universität Konstanz. Współpracowała m.in. z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Zdobyła doświadczenie w pracy w mediach. Od 2014 kierownik studiów na kierunku Politologia studia niestacjonarne I i II stopnia. W latach 2015-2016 kierownik studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne (zaoczne) I oraz II stopnia. Od roku 2016 kierownik studiów stacjonarnych I oraz II stopnia na kierunku Politologia. Członek Rady Wydziału NPiSM oraz Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie, a także Rady Dydaktycznej WNPiSM. Wielokrotny Sekretarz oraz Członek Komisji Rekrutacyjnych oraz Kwalifikacyjnych INP i Rady Naukowej INP UW. Była reprezentantem doktorantów w Radzie Naukowej INP, członkiem Zarządu Wydziałowej Rady Doktorantów WDiNP UW i jej przewodniczącą, przedstawicielem doktorantów w Radzie Wydziału. Uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych ogólnokrajowych i międzynarodowych. Autorka monografii naukowych m.in. „Destrukcyjna charyzma Adolfa Hitlera”, „Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego”, redaktor naukowy publikacji „Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne”. Autorka haseł do „Encyklopedii Administracji Publicznej”, red. J. Itrich-Drabarek. Certyfikowany tutor. Wieloletni członek komisji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Członek wielu Zespołów oraz Komisji Instytutu Nauk Politycznych oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Koordynator Projektu KINO [ARS]POLITYCZNE Koła Naukowego ”Ars Politica”. Nade wszystko zapalona podróżniczka, narciarka i wielbicielka Kina.

Zainteresowania badawcze
Nauka o państwie ze szczególnym uwzględnieniem badań nad reżimami politycznymi zwłaszcza niedemokratycznymi oraz relacjami: państwo a wojna. Przywództwo polityczne głównie w świetle
procesów personalizacji polityki, mediatyzacji i celebrytyzacji polityki, pipolizacji władzy; rola charyzmy w polityce. Nauka o polityce ze wskazaniem na zależności między polityką a etyką oraz polityką a historią. Patologie w polityce.

Jednostka

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

3 ostatnie publikacje:

J.G.Otto „Państwo i wojna w kauzalnym związku. Zoon politikon = homo militans”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2023
J.G.Otto, Political leadership in Poland: Between a traditional need and a real deficit [w:] The Political System of Poland. Tradition and Contemporaneity,  S. Sulowski i T. Słomka (eds.), PETER LANG, Berlin 2022
J.G.Otto, Central European countries in Times of plague. A historical perspective [w:] The Pandemic in Central Europe: A Case Study, J. Itrich-Drabarek (ed.), Routledge Taylor&Francis Group 2022/23
J.G.Otto, Przywództwo w organizacjach publicznych – strategie i dylematy [w:] Przywództwo w administracji publicznej, K. Baran, S. Mazur (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022
X