Rydlewski Grzegorz

prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978), doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2002), profesor nauk humanistycznych (2013). Absolwent Wyższych Kursów Obrony w Akademii Obrony Narodowej (1995). Specjalista i autor licznych publikacji w zakresie systemów politycznych i administracyjnych, relacji między polityką i administracją, decydowania w instytucjach władzy i administracji publicznej oraz strategii bezpieczeństwa narodowego. Profesor w Katedrze Nauki o Polityce i Administracji. W przeszłości przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych oraz założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Nauki o Państwie i Administracji Publicznej. W latach 2010–2012 kierownik projektu rozwojowego na temat optymalizacji organizacji i zarządzania w Policji zrealizowanego z udziałem blisko stu badaczy i praktyków na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Aktywny w administracji rządowej, w latach 1993–2006 m.in. jako sekretarz Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szef doradców Prezesa Rady Ministrów oraz konsultant OECD, przedstawiciel Polski na Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat administracji publicznej i członek Rady Służby Cywilnej. Promotor w kilku przewodach doktorskich. Recenzent w licznych przewodach doktorskich oraz postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich. Referent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. we Francji i Hiszpanii).

Zainteresowania badawcze

Systemowe, proceduralne i kadrowe problemy decydowania w organach władzy i administracji publicznej. Relacje między polityką i administracją. Strategiczne i decyzyjne problemy bezpieczeństwa. Uwarunkowania i mechanizmy sukcesów oraz porażek w polityce. Kryzysy i zarządzanie kryzysowe w przestrzeni publicznej. Rządzenie jako system i proces decyzyjny.

Jednostka

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

3 ostatnie publikacje:

G. Rydlewski, Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018. Ciągłość i zmiany, Warszawa, 2018.

G. Rydlewski, Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne, Toruń, 2017.

G. Rydlewski, Coś więcej niż spór o model rządzenia. Kilka kwestii do przemyślenia nie tylko przez politologów, Warszawa, 2017.

X