Schreiber Hanna dr

Schreiber Hanna

dr hab. Hanna Schreiber – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce (2012), pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (2005), Wydziału Historycznego (2010) oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2006). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012-2015). Członek Association of Critical Heritage Studies (koordynatorka Intangible Cultural Heritage Network, współredaktorka Intangible Cultural Heritage Newsletter), European International Studies Association, European Society of International Law (grupa robocza International Law on Culture), International Law Association (reprezentantka Polski w Komitecie Participation in Global Cultural Heritage Governance), współpracowniczka organizacji For All Moonkind (Stany Zjednoczone). W latach 2013-2018 członek Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powołanej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; od 2016 Wiceprzewodnicząca Rady, od 2015 Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Prawnych i Strategii Ochrony Dziedzictwa Niematerialnego, współautorka oraz koordynator merytoryczny i organizacyjny przygotowania na zlecenie MKiDN pierwszego wniosku z Polski o wpis na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO (szopkarstwo krakowskie, listopad 2018) oraz o akredytację organizacji pozarządowej przy Konwencji UNESCO z 2003 roku (Stowarzyszenie Twórców Ludowych, czerwiec 2018). Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych (sekcja programowa), wiceprzewodnicząca sekcji Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych w Polskim Towarzystwie Studiów Międzynarodowych. Koordynator merytoryczny I Forum Eksperckiego Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia (16+1) na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2016). W latach 2012-2019 wygłaszała referaty bądź prowadziła szkolenia dotyczące dziedzictwa kulturowego m.in. w Pekinie, Hangzhou, Jeju, New Delhi, Trivandrum, Tromso, Rydze, Trieście, Londynie, Paryżu, Brukseli.

Zainteresowania badawcze

Kultura w stosunkach międzynarodowych, ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie międzynarodowym, działalność UNESCO, świadomość międzykulturowa, socjologia i antropologia (dla) stosunków międzynarodowych, status teoretyczny nauki o stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

H. Schreiber, Intangible cultural heritage, Europe and the EU: Dangerous Liaisons?, [w:] Cultural Heritage in the European Union. A Critical Inquiry into Law and Policy, (red.) A. Jakubowski, F. Fiorentini and K. Hausler, Brill-Nijhoff, 2019, s. 324-364.

H.Schreiber, A. Wojciuk (red.), Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych, t.1. Korzenie dyscypliny do 1989 roku, Warszawa, 2018.

H. Schreiber, G. Michałowska, Culture(s) in International Relations, Frankfurt an Main, 2017.

X