Stasiak-Jazukiewicz Ewa

plen

prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz – profesor nauk społecznych, politolog, medioznawca. W latach 2019-2021 kierownik Katedry Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Autorka prac o zagranicznych systemach medialnych i polityce medialnej, w tym m.in. książek: „Prasa niemiecka”, „Informacja masowa w polityce zagranicznej Niemiec”, „Duńskie media”, „Polityka medialna Unii Europejskiej”, „Polityka medialna w UE” oraz „Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny”.

Zainteresowania badawcze

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się: organizacją i funkcjonowaniem systemów medialnych; rolą mediów w procesie przemian społecznych, zwłaszcza wykorzystywaniem ich do kreowania poczucia tożsamości europejskiej; rolą mediów w komunikowaniu politycznym, w tym mediatyzacją polityki; polityką medialną; polityką informacyjną; kreowaniem wizerunku instytucji publicznych.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Economic tools of media policy for the preservation of media pluralism: An analysis of solutions adopted in Austria, the Czech Republic, France, Germany and Italy, „Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения”, 2018 nr 4 (11), s. 415-435.

E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz, Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych, „Przegląd Politologiczny”, 2018 nr 1, s. 147-162.

E. Stasiak-Jazukiewicz, Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes im medialen Kontext. Eine Fallstudie der Verwendung von falschen Bezeichnungen der nationalsozialistischen Todes- und Vernichtungslager, die im besetzen Polen von den Deutschen errichtet wurden, in der deutschen Presse, [w:] Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Diskurs, (red.) A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warszawa, 2016, s. 27-44.

X