Szczupaczyński Jerzy dr hab.

Szczupaczyński Jerzy

dr hab. Jerzy Szczupaczyński – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, stypendysta Indiana University w Bloomington (USA), autor około stu publikacji naukowych, w tym 3 monografii i podręczników akademickich, oraz 8 antologii i wyborów tekstów naukowych (nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za antologię Władza a społeczeństwo, 1998). Praca habilitacyjna: Władza a moralny wymiar przywództwa, Warszawa 2013. Wybrane doświadczenia naukowo-badawcze: Kierownik i wykonawca projektu badawczego Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców (grant nr N N116 1240 35, decyzja MNiSzW nr 1240/B/H03/2008/35), okres realizacji 2008-2010; Konsultant i wykonawca projektu badawczego Kwantyfikacja wpływu etyczności pracy załóg firm na konkurencyjną produktywność, korzyści społeczne i tworzenie miejsc pracy w warunkach integracji i globalizacji. Projekt normy etyczności EK1000 dla firm w Polsce i Europie (grant nr rej. R11 004 01, decyzja MNiSzW nr 0436/H03/2006/01); okres realizacji 2006-2008; Wykonawca projektu badawczego Socjologiczne i psychologiczne determinanty radzenia sobie z szybkimi zmianami społecznymi (grant nr N N116 107734, decyzja MNiSzW nr 1077/B/H03/2008/34), okres realizacji 2008-2011; Kierownik i wykonawca projektu Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców (badania statutowe Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: decyzja MNiSW nr 2836/02/E-560/S/2009  o realizację projektu badawczego BST/WNHIS/02/09), okres realizacji 2009-2010; Autor i wykonawca projektu badawczego Przywództwo a kultura organizacyjna, okres realizacji 2005-2006, projekt realizowany ze środków na badania własne INP WDiNP UW.

Zainteresowania badawcze

Etyczne aspekty przywództwa, zarządzanie publiczne, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

E. M. Marciniak, J. Szczupaczyński (red.), Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, Warszawa, 2017.

E. M. Marciniak, J. Szczupaczyński (red.), Przywództwo – etyka – polityka, Warszawa, 2017.

J. Szczupaczyński, Między polityką a etyką. Nowe role menedżera publicznego w koncepcjach współzarządzania, “Studia Politologiczne”, 2016 nr 42, s. 307-323.

X