Szymański Adam dr hab.

Szymański Adam

dr hab. Adam Szymański, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2006), doktor habilitowany – nauki o polityce (2015). Kierownik projektu “Demokratyzacja i autokratyzacja w wielopoziomowych demokracjach. Studium przypadku Polski” finansowanego przez NCN, OPUS 20 (w latach 2021-2023); kierownik projektu pt. „Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie “granicznego reżimu politycznego” – Turcja w perspektywie porównawczej” finansowanego przez NCN, OPUS 11 (w latach 2017-2020) oraz Minigrantu “De-democratization at the times of Covid-19” (w latach 2020-2022) w ramach Sojusz 4EU+ (Flapship 2) „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”, razem z Dr hab. Łukaszem Zamęckim. TÜBITAK Research Fellow na Uniwersytecie Koç w Stambule (2012-2013). Kierownik ogólnopolskiej Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji (od 2014 r.). Prezes PTNP Oddziału w Warszawie (od 2015 r.) i członek Zarządu Głównego PTNP (od 2020 r.); Przewodniczący Komitetu Badawczego IPSA nr 13 „Demokratyzacja w perspektywie porównawczej” (od 2021 r.) oraz członek zarządu Komitetu Badawczego IPSA nr 3 „Europejskie Zjednoczenie” w IPSA (od 2016 r.); członek grup badawczych „Religia i polityka”, „Polityka Europy Południowej” i „Unia Europejska” w ECPR (od 2011 r.).

Zainteresowania badawcze

System polityczny i polityka zagraniczna Turcji; Demokratyzacja i de-demokratyzacja w perspektywie porównawczej (w tym wpływ COVID-19 oraz zjawiska polaryzacji na te procesy); Integracja europejska – rozszerzanie Unii Europejskiej; relacje Turcja – UE, europeizacja i de-europeizacja, zróżnicowana integracja; Islam i kraje muzułmańskie, islam i demokracja.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

Ostatnie publikacje:

A. Szymański, J. Wódka, W. Ufel i A. Dziubińska, Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ – Turkey in Comparative Perspective, Peter Lang Verlag, Berlin 2020.

A. Szymański, “Changes in Executive-Legislative Relationship: A Comparative Analysis of Turkey and Central European Countries”, [w:] I. Khelko, F. Stapenhurst, M. L. Mezey (red.), Legislative Decline in the 21st Century. A Comparative Perspective, Routledge, Abingdon, New York 2020, s. 118-128.

A. Szymański, A. Cianciara, “Differentiation, Brexit and EU-Turkey relations”, [w:] B. Leruth, S. Gänzle, J. Trondal (red.) What future for European integration? Differentiated (dis)integration in light of Brexit, Routledge, Abingdon, New York 2020, s. 182-201.

A. Szymański, A. Cianciara, Differentiated integration: towards a new model of European Union–Turkey relations?, “Turkish Studies”, 2020 nr 2 (21), s. 254-273 (Scopus i Web of Science).

A. Szymański, De-Democratization: The Case of Hungary in a Comparative Perspective, “PS: Political Science & Politics”, 2019 nr 2, s. 272-273 (Scopus i Web of Science).

X