Wieczorek Łukasz dr

Wieczorek Łukasz

dr Łukasz Wieczorekdoktor nauk prawnych (2014), adiunkt, stypendysta Departamentu Stanu USA (2012) oraz European Institute for Crime Prevention and Control – HEUNI (2011), członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz European Society of Criminology (ESC). Uczestnik następujących projektów naukowo-badawczych: DESIrE – Demand for sexual exploitation in Europe (2017-2019, Komisja Europejska); FIGAS – Filing the gaps in the system of combating human trafficking in Poland (2013-2015, Komisja Europejska); Global Slavery Index – Country Study of Poland (2014, Walk Free Foundation, Australia); ADSTRINGO. Poland and Russia – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches (2013-2014, Komisja Europejska); FLEX. Trafficking for forced labour and labour exploitation – towards increased knowledge, cooperation and exchange information in Estonia, Finland and Poland (2009-2011, Komisja Europejska); Study on trafficking for forced labour in Poland – Susceptible economic sectors and assistance structures for victims of forced labour (2009-2010, Międzynarodowa Organizacja Pracy); Assessment of legal framework and responses of the justice system to trafficking and forced labour in Poland (2008, Międzynarodowa Organizacja Pracy); Systemowe i strukturalne uwarunkowania funkcjonowania pionu dzielnicowych w Polsce (2006-2009, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W latach 2009-2019 wygłaszał referaty m.in. w: Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, European Institute for Crime Prevention and Control – HEUNI w Helsinkach, Eötvös Loránd University – ELTE w Budapeszcie, Uniwersytecie Karola w Pradze, Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, Uniwersytecie w Gandawie. Wykładowca na studiach podyplomowych Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi organizowanych przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW dla funkcjonariuszy operacyjno-śledczych Straży Granicznej, a także w trakcie szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Pełnomocnik Dziekana ds. legalizacji pobytu studentów zagranicznych.

Zainteresowania badawcze

Handel ludźmi, praca przymusowa, przestępczość zorganizowana, przestępczość cudzoziemców.

Jednostka

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi

3 ostatnie publikacje:

Ł. Wieczorek, Nowe instrumenty eliminowania ryzyka pracy przymusowej w Australii w myśl ustawodawstwa Modern Slavery Act z 2018 roku, [w:] Księga Jubileuszowa Pani Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa, 2019.

Ł. Wieczorek, Praca przymusowa – zagadnienia prawne i kryminologicznej, Warszawa, 2017.

Ł. Wieczorek, Kryminologiczne aspekty pracy przymusowej w Polsce, “Archiwum Kryminologii”, 2017 nr XXXIX, s. 71-116.

X