Wierzbicki Andrzej prof. dr hab.

Wierzbicki Andrzej

prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (1999), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność etnopolityka (2010), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (2012), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów Wschodnich (2019). Ekspert w międzynarodowym programie badawczym w ramach ERA.Net RUS Plus initiative and its call for “S&T projects” nt. Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts (2016-2017). Visiting professor na uniwersytetach w Astanie, Ałmaty, Moskwie i St. Petersburgu. Uczestnik międzynarodowych programów badawczych „Współczesna Azja Centralna” (2002-2010), „Władza, elity, przywództwo” (2010-2014) i Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi (2010-2018). Absolwent Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (2016).

Zainteresowania badawcze

Etnopolityka w Azji Centralnej i w Rosji; teoretyczne i polityczne aspekty procesów narodotwórczych i nacjonalizmu; polityczne, ekonomiczne i społeczne problemy integracji państw poradzieckich, polityka wschodnia Polski (stosunki polsko-rosyjskie i polsko-białoruskie).

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

A. Wierzbicki, The Polish-Lithuanian Treaty on  Neighbourly Relations of 1994 and the Polish-Russian Treaty on Neighbourly Relations of 1992 in the Context of International Protection of the Rights of National Minorities, [w:] Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations, (red.) K. Marczuk, Cham, 2019, s. 179-191.

A. Wierzbicki, „Rosja dla Rosjan”. Nacjonalizm rosyjski i etnopolityka, Warszawa, 2018.

A. Wierzbicki, Polish-Belarussian Relations. Between a Common Past and the Future, Baden-Baden, 2018.   

  

 

X