Wróbel Anna dr

Wróbel Anna

dr Anna Wróbel – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2007) na podstawie dysertacji „Polityka liberalizacji międzynarodowego handlu usługami”. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2003) oraz Studium Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (2004). Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierownik studiów I i II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM). Członek zarządu warszawskiego oddziału PTSM (od 2016). Członek International Studies Association (ISA); Central and East European International Studies Association (CEEISA) oraz European International Studies Association (EISA). Wykonawca w grancie NCN OPUS „Globalne zarządzanie gospodarcze – aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje”, UMO – 2016/23/B/HS5/00118. Wykłady gościnne m.in. Carlos III University of Madrid (2009), Vysoká škola ekonomická v Praze/ University of Economics, Prague (2016), Universitat de Lleida (2016), University of Suffolk (2018), Jawaharlal Nehru University (2019).

Zainteresowania badawcze

Światowa Organizacja Handlu (WTO), międzynarodowa wymiana usług, proces liberalizacji międzynarodowych obrotów gospodarczych, w szczególności liberalizacja międzynarodowego handlu usługami; bezpieczeństwo żywnościowe, międzynarodowy handel surowcami rolno-spożywczymi, regionalna integracja gospodarcza, ekonomiczny wymiar procesów globalizacji, regionalna integracja gospodarcza, polityka handlowa Unii Europejskiej, polityka handlowa Chin.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

A. Wróbel, The functionality and dysfunctionality of global trade governance – the European Union perspective, [w:] The Future of Global Economic Governance. Challenges and Prospects in an Age of Uncertainty, (red.) M. Rewizorski, K. Jędrzejowska, A. Wróbel, first online, 2020, s. 161-175.

A. Wróbel, W kierunku reformy Światowej Organizacji Handlu, [w:] Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu, (red.) A. Wróbel, K. Jędrzejowska, M. Rewizorski, Warszawa, 2019, s. 43-74.

A. Wróbel, China’s Trade Policy: Realist and Liberal Approaches, [w:] Application of International Relations Theories in Asia and Africa, (red.) M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin, 2019, s. 173-204.

*CV ( ENG)

X