Zheltovskyy Vadym dr

Zheltovskyy Vadym

dr Vadym Zheltovskyy – doktor nauk o polityce (2011), pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Koordynator ds. zdalnych egzaminów i zaliczeń w roku akademickim 2020/2021. Pełnomocnik Prodziekana ds. studenckich, opiekun praktyk dla kierunku studiów Europeistyka I stopnia – profil praktyczny. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Członek redakcji czasopisma naukowego “Studia Wschodnioeuropejskie”. W latach 2011-2019 wygłaszał referaty m.in. w Greifswaldzie, Klajpedzie, Jassach, Lwowie,Dnipro, Ostrogu. Zainteresowania badawcze: Procesy integracji europejskiej w państwach Partnerstwa Wschodniego, reforma samorządu na Ukrainie, partycypacja obywatelska jako element społeczeństwa demokratycznego, dyskurs polityczny.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

V. Zheltovskyy, European integration processes in Post-Euromaidan Ukraine: In search for scenarios, Online Journal Modelling the New Europe, No. 32/2020, ss. 72-92.

V. Zheltovskyy, Self-governance in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives, Warszawa, 2019.

V. Zheltovskyy, Civil Society as Actor of Political Processes on Self- governance Reform in Ukraine, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2019 nr 2, s. 83-104.

X