Zheltovskyy Vadym dr

Zheltovskyy Vadym

dr Vadym Zheltovskyy – doktor nauk o polityce (2011), pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Członek redakcji czasopisma naukowego “Studia Wschodnioeuropejskie”. W latach 2011-2019 wygłaszał referaty m.in. w Greifswaldzie, Klajpedzie, Jassach, Lwowie, Dnipro, Ostrogu.

Zainteresowania badawcze

Procesy integracji europejskiej w państwach Partnerstwa Wschodniego, reforma samorządu na Ukrainie, partycypacja obywatelska jako element społeczeństwa demokratycznego, dyskurs polityczny.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

 V. Zheltovskyy, Self-governance in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives, Warszawa, 2019.

V. Zheltovskyy, Civil Society as Actor of Political Processes on Self- governance Reform in Ukraine, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2019 nr 2, s. 83-104.

V. Zheltovskyy, Political and Social Dimension of Decentralization Processes in Ukraine, [w:] Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja, (red.) T. Herudziński, J. Wojnicki, Warszawa, 2019. 

X