Żołędowski Cezary prof. ucz. dr hab.

Żołędowski Cezary

dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (1988), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, autor przeszło 100 publikacji naukowych, kierownik projektu badawczego Migracje edukacyjne do Polski – konsekwencje społeczno-ekonomiczne sfinansowanego przez MNSzW, uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. W latach 2008-2016 dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, wieloletni członek i przewodniczący komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie WNPiSM. Obecnie członek m.in.: Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW (przewodniczący Rady w latach 2012-2016), Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, Międzynarodowej Rady Programowej pisma „Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka”. Wyróżnienia związane z działalnością naukowo-dydaktyczną – m. in.: Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego (2016), Medal Edwarda Abramowskiego (2018).

Zainteresowania badawcze

Teoria i praktyka stosunków etnicznych; sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i polskich mniejszości za granicą; wielokulturowość i polityki multikulturalizmu w Europie; Polska w procesach migracji zagranicznych; teoretyczne aspekty polityki społecznej; zagadnienia ludnościowe i kwestie społeczne w Polsce.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

C. Żołędowski, “Pierwsza repatriacja”. Powroty i przyjazdy osiedleńcze do Polski ze Wschodu po I wojnie światowej, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2017 nr 1, s. 63-93.

C. Żołędowski, Uwarunkowania polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna. Nowe wydanie, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Męcina, Warszawa, 2018, s. 71-88.

C. Żołędowski, Polish national minorities in post-Jagiellonian space, [w:] The promotion of national minorities by their ‘mother countries’ in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st century, (red.) T. H. Malloy, S. Oeter, G. Volkmer, Berlin-Boston, 2019.

X