Żołędowski Cezary prof. ucz. dr hab.

Żołędowski Cezary

dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (1988), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, autor przeszło 100 publikacji naukowych, kierownik projektu badawczego Migracje edukacyjne do Polski – konsekwencje społeczno-ekonomiczne sfinansowanego przez MNSzW, uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. W latach 2008-2016 dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, wieloletni członek i przewodniczący komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie WNPiSM. Obecnie członek m.in.: Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW (przewodniczący Rady w latach 2012-2016), Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN. Wykładał (University of Washington) i wygłaszał referaty za granicą (m.in. w Chorwacji, Litwie, Łotwie, Niemczech, Słowacji i Portugalii). Wyróżnienia związane z działalnością naukowo-dydaktyczną – m. in.: Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego (2016), Medal Edwarda Abramowskiego (2018).

Zainteresowania badawcze

Teoria i praktyka stosunków etnicznych, sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i polskich mniejszości za granicą, wielokulturowość i polityki multikulturalizmu w Europie, Polska w procesach migracji zagranicznych, teoretyczne aspekty polityki społecznej, zagadnienia ludnościowe i kwestie społeczne w Polsce.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

C.Żołędowski, Poland in international migrations: the perspective of world systems theory, “Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”, 2020 Vol. 24, No. 2.

C. Żołędowski, Kultura i tożsamość etniczna w warunkach globalizacji i późnej nowoczesności. Problem „tożsamości europejskiej” (w:) J. Wojnicki, J. Miecznikowska, Ł. Zamęcki (red.), Polska i Europa w perspektywie politologicznej…, T. I., Warszawa, 2020, s. 513-526.

C. Żołędowski, Czy Polska jest już państwem imigracyjnym? Tendencje w migracjach zagranicznych z udziałem Polski (w:) C. Snarska-Sadowska, Z. Wiśniewski (red.), Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, Toruń, 2019, s. 195-212.

X