Umiędzynarodowienie jest jednym z kluczowych priorytetów Wydziału.

Wydział posiada jedną z najszerzej rozwiniętych na Uniwersytecie Warszawskim współpracy w ramach programu ERASMUS +. Jest to ponad 210 zawartych umów o wymianie studentów i pracowników z najlepszymi uczelniami z całej Europy w tym m.in
- University of Oxford
- University of Pantheon Sorbonne
- University of Frie Berlin
- University of SciencePo Paris
- University of Heidelberg
- University of Helsinki
Wszystkie umowy Wydziału (łącznie ponad pół tysiąca miejsc):
Instytut Europeistyki
Instytut Nauk Politycznych
Instytut Polityki Społecznej
Instytut Stosunków Międzynarodowych

Wyjazdy
Rocznie na wymianę Erasmus + (studia i praktyki w państwach UE) wyjeżdża około 150 studentów oraz pracownicy: kadra naukowa (wykłady za granicą) oraz administracja wydziału (szkolenia - podnoszenie kompetencji zawodowych). Łącznie jest to ok. 40-50 wyjazdów pracowników z Wydziału w każdym roku akademickim (zarówno kraje EU jak i Non – EU).

 

Przyjazdy

Rocznie na Wydziale studiuje około 200 studentów krótkoterminowych w ramach programu Erasmus + (semestr lub cały rok). Wydział odwiedza każdego roku około 25 pracowników naukowo – dydaktycznych (klik), którzy prowadzą zajęcia dla studentów studiów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych na Wydziale, jak i seminaria z pracownikami Wydziału.

 

 

Kontynuacją współpracy rozpoczętej w ramach programu ERASMUS+ są wspólne inicjatywy pracowników z Wydziału oraz partnerów zagranicznych w postaci wspólnych publikacji klik, seminariów i warsztatów międzynarodowych klikklik organizacji dłuższych pobytów badawczych ‘Visiting Professors’ a także wspólnie składanych grantów klik, klik.

 

Umiędzynarodowienie w ramach programu Erasmus +

 

Wyróżnienia

Według prestiżowego rankingu Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) nauki polityczne i stosunki międzynarodowe prowadzone na Wydziale znalazły się w rankingu kierunkowym wśród 101 - 150 najlepszych kierunków na świecie (!).
W rankingu wzięto pod uwagę ponad 3000 uczelni z całego świata.
Procentowy udział wskaźników branych pod uwagę w przypadku rankingu kierunkowego dotyczącego nauk politycznych i stosunków międzynarodowych:
- Ok. 50% – umiędzynarodowienie (organizacja konferencji międzynarodowych, wymiana międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych) i reputacja, opinie wśród międzynarodowej kadry akademickiej (na podstawie ankiet wśród badaczy z całego świata);
- Ok. 30% – reputacja wśród pracodawców
- Ok. 20% – wskaźnik cytowania w przeliczeniu na publikację i tzw. indeks Hirsha
Ranking QS jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów uczelni wyższych na świecie. Jest brany m.in. pod uwagę przy ocenianiu wniosków do projektów badawczych Unii Europejskiej (np. Horizon 2020). Ocenia uczelnie pod względem dziedzin naukowych, kierunków oraz całokształtu działalności. Zestawienia przygotowuje firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą.

 

Erasmus +

Read More

Umowy bilateralne

Read More

Double diploma programmes

Read More

Pracownicy Wydziału za granicą

Read More

Zagraniczne wizytacje na Wydziale

Read More

Udział w sieciach i projektach międzynarodowych

Read More

Centra badawcze

Read More