Współpraca z otoczeniem społecznym, kulturowym, gospodarczym i politycznym w 2020 r.

pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego realizuje swoją misję w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym, kulturowym, gospodarczym i politycznym. Pracownicy Wydziału odgrywają kluczową rolę opiniotwórczą i ekspercką, opiniują projekty ustaw i strategiczne dokumenty rządowe, prowadzą działalność popularyzującą wiedzę, mają wpływ na funkcjonowanie szeregu instytucji państwowych na szczeblu regionalnym i centralnym, prowadzą wykłady on-line dla uczniów szkół średnich w ramach promocji WNPiSM, organizują i moderują webinaria, są współautorami podręczników WOS-u, członkami komitetów naukowych i redakcji krajowych oraz międzynarodowych czasopism, są organizatorami ogólnokrajowych olimpiad: Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Główną płaszczyzną współpracy z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami państwowymi, rządowymi i samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, fundacjami, think-thankami, stowarzyszeniami zawodowymi i gospodarczymi, liderami opinii publicznej czy ośrodkami naukowymi jest transfer wiedzy oraz umiejętności pozwalający pracownikom naszego Wydziału wywierać wpływ na otoczenie społeczno-gospodarczo-polityczne zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Wyrazem tego są następujące działania podejmowane przez pracowników Wydziału w 2020 r.:

Ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych (polskich lub międzynarodowych)

 • dr hab. Michał Brzeziński, ekspert w projekcie ,,Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej”; projekt realizowany jest przez: Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych UW; instytucja przyznająca: Departament Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości / VII konkurs w Programie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości
 • dr M. Dobrowolska-Opała – członek grupy ekspertów w projekcie Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej, realizowanej w ramach Programu Przeciwdziałania przyczynom przestępczości i finansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, od 30 października 2020 r.
 • dr E. Flaszyńska, Ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji marketingowej (PARP),
 • dr hab. A. Gasztold, prof. UW, Wzmocnienie odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia o charakterze terrorystycznym, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuletyn
 • dr Ł. Gołota, Analiza dotycząca ewolucji systemu zabezpieczenia emerytalnego w Japonii (ze wskazaniem rozwiązań przydatnych dla Polski, Opinie i ekspertyzy OE-317, Senat RP, (https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5693/plik/oe-317.pdf)
 • dr hab. T. Grosse, Local and regional authorities shaping the future Eastern Partnership, CIVEX-VI/046, Opinia Komitetu Regionów, styczeń 2020
 • dr hab. T. Grosse, Ocena wyników lipcowego szczytu UE wraz z możliwą perspektywą dalszych działań politycznych i legislacyjnych, Opinia dla Ministerstwa Sprawiedliwości, lipiec 2020.
 • dr hab. T. Grosse, Ocena wyników szczytu UE w grudniu 2020 roku wraz z możliwą perspektywą dalszych działań politycznych i legislacyjnych, Opinia dla Ministerstwa
 • dr hab. Grzegorz Gudzbeler, członek Grupy Roboczej nr 9 „Elektronika i Fotonika” ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju – od stycznia 2020 r.
 • dr hab. P. Hut, „Migracje Zagraniczne” do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej ( https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/raporty-sytuacja-demograficzna-polski/)
 • dr  hab.  J.  Itrich-Drabarek  –  Przewodnicząca  zespołu  eksperckiego  w  projekcie Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej, realizowanej w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości i finansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, od 30 października 2020 r.
 • prof. dr hab. W. Jakubowski,        ekspertyzy wykonane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej / Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”;
 • prof. dr hab. W. Jakubowski, ekspertyzy wykonane na zlecenie Centralnej Komisji egzaminacyjnej w zakresie matury z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie;
 • dr hab. W. Jakubowski, członkostwo w zespole ekspertów do prac nad dostosowaniem wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2021 roku z wiedzy o społeczeństwie w związku z pandemią COVID-19;
 • dr hab. R. Kupiecki, Counterdisinformation Platform for Education and Societal Resilience
 • dr hab. R. Kupiecki, Disinformation and International Security: Origins, Actors and Methods, (opracowanie dla Kwatery Głównej NATO w ramach Counterdisinformation Platform), czas wrzesień-grudzień, 2020;
 • dr hab. R. Kuźniar, Zespół doradców przy Senacie RP ds. zagranicznych i Unii Europejskiej, członek zespołu;
 • Z. Lasocik, Rada Państw Morza Bałtyckiego, ekspertyza na temat niewielkiej skuteczności systemu ścigania przestępstwa pracy przymusowej w Polsce. Opracowanie powstało w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej CAPE “Competence building, Assistance provision and Prosecution of labour Exploitation cases in the Baltic Sea Region” (44 strony).
 • Z. Lasocik, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspertyza nt. sytuacji osób LGBT w więzieniach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób transpłciowych (38 stron), ekspert;
 • Z.  Lasocik,  wysłuchanie  eksperckie  nt.  eliminowania  handlu  ludźmi  w  Polsce, zorganizowanym przez Departament Stanu USA w spotkaniu brali udział m.in. Cristina Narvaez, Ben Coburn oraz Daniel Thompson z Biura ds. Europejskich w Departamencie Stanu (1 grudnia 2020 r.), uczestnik;
 • prof. dr hab. E. Leś – Narodowa Rada Rozwoju (NRR) przy Prezydencie RP, ekspert w sekcji polityka społeczna, rodzina;
 • dr hab. E. Leś – opinia ws. projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych 500+,
 • dr hab. E. Leś, opinia ws projektu ustawy „Za Życiem”, projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ekspertyza);
 • dr hab. W. Lizak, ekspert (tzw. zewnętrzny) w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej organizowany przez MSZ Polska Pomoc (ocena wniosków skierowanych do państw Afryki
 • dr hab. E. Marciniak, Die innenpolitische Situation in Polen um die Jahreswende 2020/21, Deutsches Polen Institut, Polen-Analysen Nr. 268-2021
 • dr hab. A. Misiuk, Ekspertyza dla Biura Ekspertyz Sejmowych nt. Stosowanie dozoru elektronicznego jako formy odbywania kary w wybranych państwach Unii Europejskiej – marzec 2020r.
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, opracowanie dotyczące protestów kobiet w Polsce dla Polen-Analysen nr 267 (15.12.2020) (w języku niemieckim): “Die politisch-kulturelle Dimension der Frauenproteste in Polen” dla Forschungsstelle Osteuropa an der Universitaet Bremen
 • dr hab. Hanna Schreiber – Przewodnicząca Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa Warszawy przy Prezydencie Miasta.
 • dr hab. R. Szarfenberg, prof. UW, Poverty Watch 2020. Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce, EAPN Polska, 2020, s. 1-61. Raport był częścią inicjatywy European Anti-Povety Network
 • dr hab. R. Szarfenberg, Podsumowanie pilotażowego wdrożenia modelu Społecznej Agencji
 • dr hab. R. Szarfenberg, Wielowymiarowe ubóstwo senioralne (współautorstwo 50%), Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, WRZOS, 2020, s. 1-48.
 • dr hab. R. Szarfenberg, Społeczne uzupełnienie tarczy antykryzysowe, (współautorstwo 30%, M. Kocejko, R. Bakalarczyk), Komitet Dialogu Społecznego KIG, Laboratorium Więzi, s. 8-16.dr   R.  Szarfenberg,  Access  to  essential  services  for  low-income  people.  Poland, (współautorstwo 40%, A. Chłoń-Domińczak, A. Sowa-Kofta, I. Topińska), ESPN, European Commission, s. 1-25.
 • dr hab. R. Szarfenberg, ESPN Country Profile. Poland 2019-2020, (współautorstwo 15%, A. Chłoń-Domińczak, A. Sowa-Kofta), ESPN, Komisja Europejska, s. 1-65.
 • dr hab. R. Szarfenberg, COVID-19 socio-economic responses in Poland, Flash Report, s. 1-4.
 • dr hab. R. Szarfenberg, Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentachz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (OPZZ), 2020, s. 1-11.
 • dr hab. R. Szarfenberg, Opinia o projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej z lipca 2020 r. dotycząca obszaru reintegracji zawodowej i społecznej oraz indywidualnego programu reintegracji, s. 1-6.
 • dr hab. P. Tosiek, grupa ekspertów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Team Europe, członek;
 • dr hab. G.Uścińska, ekspert krajowy Komisji Europejskiej, kieruje „polską częścią” międzynarodowych projektów naukowych w dziedzinie mobilności wewnątrzunijnej i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowanych przez sieć niezależnych ekspertów z 32 krajów objętych projektem (eksperci krajowi i europejscy) na zlecenie Komisji Europejskiej, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Sieć zapewnia Komisji Europejskiej fachową wiedzę prawną w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego poprzez tematyczne sprawozdania prawne, raporty tematyczne, ekspertyzy i wsparcie analityczne ad hoc. Odgrywa również rolę w zwiększaniu wiedzy ekspertów i praktyków na temat swobodnego przepływu pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego w Europie przez: organizowanie seminariów, udostępnianie informacji oraz budowanie sieci między interesariuszami.
 • dr Ł. Wieczorek, Na zlecenie Komisji Europejskiej, wspólnie z firmą Ecorys oraz International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), przygotowaliśmy raport pt. Study on Reviewing the Functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms praca zbiorowa (redakcja wspólnie z prof. Z. Lasocikiem) Luxembourg 2020,
 • dr Ł.Wieczorek. przygotowanie poradnika dotyczącego zjawiska pracy przymusowej: Praca przymusowa: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać, (red. B. Faracik), Warszawa 2020 r. Poradnik został przygotowany pod auspicjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.
 • dr hab. J. Zaleśny, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, opinie prawne (4);
 • dr hab. P. Załęski, współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną w charakterze koordynatora egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, w tym kierowanie zespołami centralnymi powołanymi odpowiednimi zarządzeniami Dyrektora CKE, a uczestniczącymi w przygotowaniu arkuszy maturalnych na lata 2021-2023, prace finalne nad arkuszami maturalnymi na sesje główną i dodatkową w 2020 roku matur, koordynacja ogólnokrajowego sprawdzania matur, opracowanie sprawozdania z matury 2020 roku, opracowanie arkuszy diagnostycznych na tzw. standaryzację zadań maturalnych, https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2 020/formula_do_2014/Zasady_oceniania/MWO-PR-202s_zasady.pdf
 • dr hab. P. Załęski, koordynator zespołu opracowującego wymagania egzaminacyjne na matury z wiedzy o społeczeństwie w okresie COVID-u , Ministerstwo Edukacji i Nauki efekt pracy zespołu w postaci tych wymagań jest częścią załącznika II (s. 201- 224) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • dr   Ł.  Zamęcki,  prace  nad  egzaminem  maturalnym  z  WoS,  Centralna  Komisja
 • dr hab. Ł. Zamęcki, Dostosowanie wymagań podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, członek zespołu eksperckiego
 • dr hab. Ł. Zamęcki, rzeczoznawca podręczników do Wiedzy o Społeczeństwie, MEiN

Ekspertyzy i innych opracowania wykonane na zamówienie think-thanków, przedsiębiorców i związków zawodowych

 • dr T. Godlewski i dr R. Staniszewski, Przedsiębiorczość w Polsce na tle wybranych krajów Europy oraz w odniesieniu do wybranych trendów światowych, Grupa Eurocash
 • dr hab. R. Kupiecki, Disruptive Technologies as a Game Changer in Hybrid Warfare, opracowanie dla European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Helsinki (Finlandia), czas: styczeń-grudzień-12, 2020
 • dr hab. A. Misiuk, opinie eksperckie dla Kancelarii Bezpieczeństwa, A. Rapacki i wspólnicy
 • dr hab. A. Misiuk, audyt Działu Szkolenia Służb Lotniskowych i Ochrony w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, Fundacja Batorego (blog Forum Idei): “Czy w czasach pandemii, nia zawiodła”
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, opracowanie dla Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych (w języku angielskim): “If cultural (r)evolution in Poland is inevitable, political (r)evolution must wait its turn: the protests against the near-total ban on abortion
 • dr hab. A. Szeptycki, Ekspertyza dla Forum Idei Fundacji Batorego, Stosunki polsko-ukraińskie: ku nowemu „strategicznemu partnerstwu?, listopad 2020 r., (https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Stosunki-polsko-ukrainskie_Komentarz.pdf )
 • dr hab. Maciej Raś, stała współpraca z Instytutem Europy Środkowej (udział w publikacjach, webinarach, seminariach, m.in.: https://youtu.be/m14ssHoWboo, https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/12/m004_rosja_wobec.pdf
 • dr hab. P. Tosiek, przygotowanie recenzji realizacji pierwszej fazy projektu pt. Mniejszość niemiecka w Polsce wobec tranzycji i transformacji ustrojowej po 1989 roku. (na zamówienie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu)

Opracowywanych strategii i programów polityki państwa

 • dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak, Państwowy Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), kierownik zespołu i współautor raportu „Wdrożenie specjalistycznej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją”, którego byłam też współautorką. Raport stanowił jeden z dokumentów formułujących wnioski aplikacyjne dla instytucji publicznych wynikające z realizacji w latach 2018-2020 projektu Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów jako elementu systemu kompleksowej rehabilitacji zawodowej – Projekt koordynowany przez PFRON – , Działanie 4.3, Program Operacyjny UE „Wiedza, Edukacja i Rozwój”. Moja współpraca z PFRON-em przy realizacji projektu miała miejsce w latach 2019-2020.
 • dr hab. E. Leś m.in. brała udział w przygotowaniu prezydenckiego projektu ustawy nt. Centrów Usług Społecznych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2020 r, i jest obecnie wdrażana na terenie całego kraju (powstają lokalne centra usług społecznych). W ramach NRR przygotowała (współnie z innymi członkami sekcji) Katalog usług społecznych, który będą realizowały CUS.
 • dr hab. G. Uścińska, udział w pracach koncepcyjnych rządu polskiego związanych z przygotowaniem pakietu wsparcia dla pracodawców i pracowników w związku z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa zwanego Tarczami Antykryzysowymi, w pracach legislacyjnych rozwiązań tarczowych oraz w realizacji tych rozwiązań, m.in. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla płatników składek, świadczenia postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców, ulga składkowa (opłacanie składek bez opłaty prolongacyjnej: odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek), wstrzymanie działań egzekucyjnych na należności od lutego do kwietnia 2020 r. dodatkowe zasiłki opiekuńcze, dodatek solidarnościowy, polski bon turystyczny.
 • dr hab. Ł. Zamęcki, prekonsultacje w Ministerstwie Rozwoju propozycji regulacji rządowej „urlopu na start”- umożliwiającej rozwój start-upów.

 

Prace rozwojowe i wdrożeniowe

 • dr hab. W. Jakubowski, współautorstwo reformy Podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”;
 • dr hab. E. Jaroszewska, Ekspert (opracowanie modelu) oraz opiekun merytoryczny studiów podyplomowych realizowanych w projekcie „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania” kierowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung oraz UWr, GUM i UM w Lublinie. (okres realizacji 2017-2021
 • projekt wdrożeniowy współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa), ekspert
 • dr K. Mroczka, badania nad „fake news” – wdrożenie ich wyników w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (o czym szeroko rozpisywały się media polskie i zagraniczne: Bartek Godusławski, KNF staje do walki z fake newsami, „Dziennik Gazeta Prawna”, Three Polish institutions to fight fake news on financial market, „TheFirstNews”, Daniela Ghetu, The Polish Financial Supervision Authority joins #Fakehunter project, to prevent public disinformation, „xprimm.com”.Szczegóły dotyczące projektu realizowanego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/%23FakeHunter_i_KNF_70205.pdf
 • dr hab. B. Biskup, opracowanie strategii komunikacji oraz realizacja kampanii promocyjnej dotyczącej ekonomii społecznej i bieżące, stałe doradztwo komunikacyjne dla Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu. Zasięg wojewódzki (pomorskie). Od czerwca 2020 do teraz.
 • dr hab. B. Biskup, opracowanie strategii komunikacji dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zasięg ogólnopolski, kwiecień – lipiec 2020
 • dr hab. B. Biskup, prowadzenie konsultacji społecznych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie budowy Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Styczeń – marzec 2021.
 • dr hab. B. Biskup, przeprowadzenie ewaluacji projektu wsparcia społecznego dla Caritas
 • dr hab. B. Biskup, doradztwo w zakresie komunikacji z mediami oraz tworzenia książki identyfikacji wizualnej dla Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Zasięg lokalny, wrzesień 2020.
 • dr hab. B. Biskup, bieżące doradztwo polityczne dla partii politycznych i indywidualnych polityków (podmioty objęte klauzulą poufności). Zasięg ogólnopolski, cały rok.
 • dr hab. Maciej Raś, stała współpraca za samorządem dzielnicy Warszawa-Mokotów.

 

Sukcesy w 2020 roku

 • dr hab. Mirosław Księżopolski, promotor pracy magisterskiej Wojcecha Gędka „Wykorzystanie dowodów naukowych w procesie tworzenia polityki publicznej. Jakościowa analiza porównawcza: (obrona 7 lipca 2020 r.) Praca zdobyła pierwsze miejsce (ex equo z najlepszą pracą doktorską) w dorocznym, ogólnopolskim konkursie Instytutu Spraw Pracy i Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej obronione w 2020 r.
 • dr hab. G.Uścińska otrzymała 1 X 2020 r. nagrodę Gospodarcza Osobowość Roku zasprawne i szybkie realizowanie programu zwolnień przedsiębiorców z opłaty składek ZUS podczas pandemii COVID-19, natychmiastowe przygotowanie oprogramowania ZUS do obsługi milionów przedsiębiorstw oraz pełny kontakt z płatnikami ZUS za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Nagroda została przyznana przez Federację Przedsiębiorców Polskich.
 • dr hab. G. Uścińska zdobyła trzecie miejsce na 50 na najbardziej wpływowych prawników w Polsce za rok 2020. ZUS, kierowany przez prof.dr hab. był kluczową instytucją minimalizującą negatywne skutki koronawirusa. Razem z PFR był kluczową instytucją w udzielaniu pandemicznej pomocy, sposób zarządzania instytucją: e-wizyty, elektronizacjausług, wzrost liczby płatników i ubezpieczonych, uratowano 6,5 mln miejsc pracy.

 

Badania, analizy opinii społecznej, badania rynkowe, badania komunikacji i wizerunku

 • dr hab. B. Biskup, konceptualizacja i przeprowadzenie badań opinii społecznej na tematpostrzegania podatku reprograficznego dla Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska. Zasięg ogólnopolski, wrzesień 202.
 • dr hab. B. Biskup, badania wizerunku i badania polityczne dla partii politycznych i indywidualnych polityków (podmioty objęte klauzulą poufności). Zasięg ogólnopolski, cały rok
 • Z. Lasocik, badania opinii społecznej nt. postrzegania pracy przymusowej w Polsce we współpracy z firmą SW Research, (XI-XII 2020 r.,).
 • mgr W. Mincewicz, Badania opinii społecznych, badania rynkowe we współpracy z Centrum Badań Marketingowych Sp. z o. o. Zasięg ogólnopolski. Badania wykonane jako wykonawca. Zlecenia wykonywane cyklicznie przez cały rok.

Członkostwo w komitetach, redakcjach i radach naukowych

Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych, dr hab. W. Lizak, członek Rady Naukowej Journal of Public Diplomacy, dr hab. K. Marczuk, członek rady

Myśl Ekonomiczna i Polityczna, prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk, członek Rady Naukowej Polityka Zdrowotna. Journal of Health Policy, Insurance and Management, prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk, członek Rady Naukowej

Polish Political Science Yesrbook, prof. dr hab. S. Sulowski, redaktor tematyczny sekcji dot. bezpieczeństwa wewnętrznego

Praca Socjalna, członek rady redakcyjnej – dr E. Flaszyńska

Rocznik Administracji Publicznej – członek Rady Naukowej, prof.dr hab. J. Itrich-Drabarek Rynek Pracy, członek kolegium redakcyjnego – dr E. Flaszyńska

The Central European Journal of Politics (CEJOP), – dr M. Kaczorowska, członek redakcji (editorial board)

Verlag – Studiens in Politics, Security and Society, prof. dr hab. S. Sulowski redaktor serii wydawniczej w wydawnictwie Peter Lange

Securitas et Societas, prof. dr hab. S. Sulowski redaktor naukowy serii wydawniczej w

Wydawnictwie Adam Marszałek

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prof. dr hab. S. Sulowski członek Rady Naukowej

Revista de Ewaluation de Programas v Politicas Publicas, prof. dr hab. S. Sulowski, UNED

Świat Idei i Polityki, INP UKW Bydgoszcz, prof. dr hab. S. Sulowski członek redakcji

 

Członkostwo w radach, komisjach, zespołach, komitetach i projektach

 • dr hab. I. Bokszczanin, Stowarzyszenie Francja-Polska (Association France-Pologne -AFP), wiceprezes.
 • mgr A. Budziszewska, podwykonawca projektu: Fundacja Kresy. RP, Projekt: Polska360.org, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • S. Bieleń, Instytut Spraw Podatkowych Profesora Witolda Modzelewskiego, współpraca. W    ramach    działalności    popularyzatorskiejorganizujemy coroczne promocje wydawanych przez ten Instytut książek.
 • S. Bieleń, członek kapituły nagrody “Perły Nadarzyna”, Urząd Gminy w Nadarzynie
 • dr hab. T. Bodio , Komitet Nauk Politycznych PAN, członek
 • dr hab. M. Brzeziński – członek grupy ekspertów w projekcie Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej, realizowanej w ramach Programu Przeciwdziałania przyczynom przestępczości i finansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, od 30 października 2020 r.
 • dr hab. S. Filipowicz, Komitet Nauk Politycznych PAN, wiceprezes PAN
 • dr E. Flaszyńska, Zarząd sieci Public Employment Services (PES) – Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Bruksela. Sieć funckjonuje przy DG Employment przy Komisji Europejskiej, zastępca członka (ministra właściwego ds. pracy), od 2018 r.
 • dr E. Flaszyńska, Komitet Sterujący projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy”, Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Rodziny
 • dr E. Flaszyńska, zespół opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, członek, w l. 2018 r. – 2020 r.
 • dr E. Flaszyńska, zespół do spraw monitorowania i koordynacji realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, członek w l. 2018 – 2020 r.
 • dr E. Flaszyńska, Rada Partnerów w projekcie pt. Wsparcie realizacji badań osób w wieku 50 lat i więcej (Survey of Health Ageing and Reitrement in Europe SHARE), członek, od 2018 r.
 • dr E. Flaszyńska, Komitet Sterujący projektu Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość (lider), Fundacja „PASJA” i Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi, członek, od 2018 r.
 • dr   Flaszyńska,  Komisja  ds.  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  Polsko-Rosyjskiej  Rady  ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR, członek, od 2018 r.
 • dr Ł. Gołota – Rada ds. Europejskich przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, członek
 • dr hab. J. Itrich-Drabarek, Rada Programowa Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, członek
 • dr hab. R. Kuźniar, Fundacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego, przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. R. Kuźniar, Fundacja My, obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego,
 • prof. dr hab. R. Kuźniar, Rada ds. Europejskich przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, członek Rady i jej prezydium
 • prof. ucz. dr hab. Jacek Męcina –  Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatanj;
 • prof. ucz. dr hab. Jacek Męcina  – Członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych,
 • prof. ucz. dr hab. Jacek Męcina – Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,
 • prof. ucz. dr hab. Jacek Męcina – Członek Rady Programowej i Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”
 • dr hab. E. Leś – Rada Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO), II kadencja, człone
 • dr hab. W. Lizak – Rada Programowa Instytutu Nowej Europy – think tanku stworzonego przez Fundację Nowej Europy, członek
 • dr hab. J. Itrich-Drabarek, Komitet Nauk Politycznych PAN, ekspert
 • dr hab. M. Karwat, Komitet Nauk Politycznych PAN, członek
 • dr hab. E. Marciniak, , Komitet Nauk Politycznych PAN, członek
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, Rada Programowa Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (pro bono), przewodnicząca
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, Team Europe Komisji  Europejskiej (pro bono),członkini
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, Litewska Krajowa Izby Mediatorów, członkini
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, program NAWA Granty Interwencyjne, wnioski, ekspert
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, Program Erasmus+ Młodzież Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, ekspert
 • dr    Potocki,   Rada   Naukowa   Muzeum   Historycznego   Skierniewic,   członek (https://muzeumskierniewic.pl/o-muzeum/rada-muzeum/)
 • dr hab. Hanna Schreiber  ścisła współpraca z UNESCO na poziomie zespołów eksperckich.
 • dr hab. S. Sulowski, International Political Science Association, członek
 • dr hab. S. Sulowski, European Consortium for Political Research, członek
 • dr hab. S. Sulowski, Polsko-hiszpańska Sieć Badawcza RED (Hispano-Polaca de Investigación Cientifica), przewodniczący ze strony polskiej
 • dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW, Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek
 • dr hab. P. Tosiek, Polskie Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE), wiceprezes
 • dr hab. P. Tosiek, sekretarz naukowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • G. Uścińska, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN z wyboru na kadencję 2020-2023
 • dr hab. K.A. Wojtaszczyk, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce, i Świecie Współczesnym
 • dr hab. K.A. Wojtaszczyk, Prezydent Fundacji Europea;
 • dr hab. K.A. Wojtaszczyk, Rada Programowa Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, członek
 • dr hab. K.A. Wojtaszczyk, recenzent w MEN podręczników Wiedzy o Społeczeństwie
 • dr hab. K.A. Wojtaszczyk Przewodniczący Rady Naukowej w Wydawnictwie ASPRA
 • dr I. Wyciechowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Seminariów w projekcie Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej, realizowanej w ramach Programu Przeciwdziałania przyczynom przestępczości i finansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, od 30 października 2020 r.

Działalność popularnonaukowa

 • dr hab. I. Bokszczanin, współorganizator panelu „Sport, biznes, dyplomacja: różnice i podobieństwa w rozwoju kariery zawodowej” z udziałem m.in. Ambasadora Francji w Polsce Pana Frédéric’a Billet i Czesława Langa, XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu
 • dr hab. I. Bokszczanin, współorganizator konferencji on-line „Frankofonia: kultura, ekologia, technologia” z udziałem m.in. Ministra Klimatu i Środowiska, Ambasadora Francji w Polsce, Pani Ambasador DR Konga w Polsce i prezesa Saint-Gobain Pana Pierre-André de Chalendara, ( www.afp.org.pl)
 • dr hab. R. Chwedoruk, opracowanie pt. Sport robotniczy 2020 dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, w Dąbrowie Górniczej (24 XI 2020)
 • dr hab. R. Chwedoruk, przygotowanie pytań na trzyetapowy konkurs Nie tylko sierpień 1980 Protesty i ruchy społeczne w latach 1980-1981 Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
 • dr hab. R. Chwedoruk, Polens politische Landschaft vor den Präsidentschaftswahlen im Juni 2020,         ISBN         978-83-64062-44-5;          Friedrich-Ebert-Stiftung         (VI         2020) (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/16296.pdf)
 • dr hab. R. Chwedoruk, Udział w debacie „Pamięć Polski, Pamięć sąsiadów, pamięć Europy”, „Teologia Polityczna” (22 IX 2020).
 • dr hab. J. Itrich-Drabarek, dr hab. S.Mazur, Doświadczenie (dla) nauki i szkolnictwa wyższego w czasach kryzysu – Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem UW (8.06.2020)
 • dr  hab.  J.  Itrich-Drabarek,  Rola  administracji  publicznej  w  czasie  epidemii.  Czy konieczne są cięcia kadrowe w służbie cywilnej?, Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem UW (9.04.2020)
 • dr hab. J. Itrich-Drabarek, współautorstwo podręcznika Wiedzy o społeczeństwie do szkoły podstawowe https://www.mac.pl/szkola-podstawowa/wos
 • dr hab. W. Jakubowski, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności; przeprowadzenie czterech pełnych edycji Olimpiady (piąta edycja w toku)
 • dr hab. W. Łukowski, Giorgio Agamben, wirus i my, Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem UW (04.2020)
 • dr hab. I. Malinowska, współautorstwo podręcznika Wiedzy o społeczeństwie do szkoły podstawowe https://www.mac.pl/szkola-podstawowa/wos
 • dr hab. D. Przastek, współpraca merytoryczna przy wystawie Zmiana ustawienia. Scenografia teatralna i artystyczna XX i XXI wieku w Polsce, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
 • dr hab. E. Marciniak, prognozy na 2021r. http://www.proto.pl/aktualnosci/co-czeka-marketing-polityczny-w-2021-roku podsumowanie roku 2020 http://www.proto.pl/aktualnosci/marketing-polityczny-2020-strajk-kobiet-wybory-prezydenckie-i-covid-19
 • dr   E.  Marciniak,  współautorstwo podręcznika  Wiedzy  o  społeczeństwie  do  szkołypodstawowe https://www.mac.pl/szkola-podstawowa/wos
 • dr hab. K. Marczuk, Polityczne, prawne i społeczne następstwa pożarów z lat 2019–2020 w Australii, projekt Przemiany Ustrojowe, 2020 (analiza)
 • dr hab. K. Marczuk, COVID-19 w Australii i konsekwencje epidemii dla sytuacji polityczno-prawnej, projekt Przemiany Ustrojowe, 2020 (nota)
 • dr hab. K. Marczuk, O obszarach dyplomacji Rumunii: wizyta księżniczki Małgorzaty w Polsce, Komentarze Instytutu Europy Środkowej, Instytut Europy Środkowej, 2020 (komentarz)
 • dr K. Mroczka, Fake newsy w czasach pandemii koronawirusa – analiza wyzwań i problemów sektora bankowego w Polsce, Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem UW (21.05.2020)
 • dr K. Mroczka, Pełnienie funkcji publicznej a możliwość prowadzenia działalności gospodarczej – wywiad z Kamilem Mroczką, „Dziennik Warto Wiedzieć” (data?)
 • dr K. Mroczka, M. Kurzajewski, Świat zmienił się od lat 90., a wraz z nim wyzwania nadzorcze, „Parkiet” nr 227 (7341), sobota-niedziela, 3-4 października 2020.
 • dr P. Potocki, Dlaczego Andrzej Duda nie został drugim Aleksandrem Kwaśniewskim?, „Res Publica Nowa” 9 lipca 2020, https://publica.pl/teksty/potocki-dlaczego-andrzej-duda-nie-zostal-drugim-aleksandrem-kwasniewskim-67493.html
 • dr P. Potocki, Jaka lewica polityczna po koronawirusie – LGBT czy program „500+”?, „Res Publica Nowa” 24 sierpnia 2020, https://publica.pl/teksty/potocki-jaka-lewica-polityczna-po-koronawirusie-lgbt-czy-program-500-67613.html
 • dr P. Potocki, Tęczowe dylematy lewicy, „Res Publica Nowa” 14 grudnia 2020, https://publica.pl/teksty/potocki-teczowe-dylematy-lewicy-68115.html
 • dr P. Potocki, prowadzanie webinarium O pracownikach ochrony zdrowia w czasach korona-kryzysu, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, (5 maja 2020 r.)
 • dr hab. G. Rydlewski, Pandemia i fala zakażeń koronawirusem w perspektywie wyzwań społeczno-politycznych, Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem
 • dr  hab.  G.  Uścińska  organizacja  Ogólnopolskiej   olimpiady  o  Ubezpieczeniach Społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, Organizatorem Olimpiady jest ZUS, a współorganizatorami szkoły ponadpodstawowe biorące udział w programie edukacyjnym Organizatora pn. „Lekcje z ZUS”. Olimpiada znajduje się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • dr hab. G. Rydlewski, Pandemia i fala zakażeń koronawirusem w perspektywie wyzwań społeczno-politycznych, Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem UW (7.04.2020)
 • dr hab. A. Szymański, dyskusja on-line na temat polityki tureckiej zorganizowanej dla szerokiej publiczności przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, data>?
 • dr hab. P. Tosiek, udział w seminariach i konferencjach współorganizowanych przez m.in. PTSE i organizacje pozarządowe: (a) 22.06.2020 – konferencja krajowa online pt. Perspektywy ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa; organizatorzy: Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej WNPiSM UW, PTSE, MNiSW; pełnienie funkcji współsekretarza konferencji;
 • 09.2020 – konferencja krajowa online pt. Kierunki rozwoju Unii Europejskiej w okresie pandemii 2020, Poznań; organizatorzy: WDiNP UAM, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu, PTSE, Europe Direct Poznań; udział w dyskusji panelowej pt. Scenariusze rozwoju projektu integracyjnego po roku 2020;
 • dr hab. P. Tosiek– konferencja krajowa online pt. VII Transgraniczna Konferencja Naukowa ‘Rozwój na peryferiach’: Polska – Niemcy – Unia Europejska wobec kryzysu, Gorzów Wlkp.; organizatorzy: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Fundacja Konrada Adenauera, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Euroregion ‘Pro Europa Viadrina’; referat pt. Kryzysy w Unii Europejskiej w 2020 roku: szansa czy zagrożenie dla integracji?; 24.11.2020
 • prof. dr hab. K.A.Wojtaszczyk, współautorstwo podręcznika Wiedzy o społeczeństwie do szkoły podstawowe https://www.mac.pl/szkola-podstawowa/wos
 • dr hab. P. Załęski, komentarz do wymagań egzaminacyjnych; (https://www.academia.edu/44968694/Book_Vademecum_nauczyciela_Egzamin_maturalny_ w_2021_roku_Wiedza_o_społeczeństwie_Warszawa_2021)_
 • dr hab. P. Załęski, autorstwo arkusza egzaminacyjnego z wiedzy o społeczeństwie na egzamin eksternistyczny w zakresie LO (według wymagań podstawy programowej wprowadzonej rozporządzeniem minister Hall dla IV etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym, obejmujący także zadania odwołujące się do wymagań z III etapu edukacyjnego), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • dr P. W. Zawadzki, Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019, NCBiR, (https://archiwum.ncbr.gov.pl/o-centrum/publikacje/ewaluacje-i-analizy/)

 

Komentarze dla mediów i w mediach polskich i zagranicznych

 • dr hab. M. Brzeziński, Stan nadzwyczajny bez stanu nadzwyczajnego? „Mamy klęskę żywiołową – katastrofę naturalną, chorobę zakaźną ludzi” Łukasz Rogojsz 26.03.2020 (https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25819849,stan-nadzwyczajny-bez-stanu-nadzwyczajnego-mamy-kleske-zywiolowa.html)
 • dr hab. J. Itrich-Drabarek, Zwolnienia w służbie cywilnej – to nie jest dobry pomysł, wywiad    przeprowadziła     Teresa     Siudem,          wywiad,    Rzeczpospolita     18.02.2020, (https://www.rp.pl/Administracja/200429924-Zwolnienia-w-sluzbie-cywilnej–to-nie-jest-dobry-pomysl.html)
 • dr hab.J. Itrich-Drabarek, Likwidacja dodatkowych urlopów dla urzędników i wygaszenie mianowań, czyli rewolucja w służbie cywilnej, Dziennik Gazeta Prawna, komentarz do artykułu (https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1494061,ustawa-o-sluzbie-cywilnej-jakie-zmiany-urzednik-likwidacja-dodatkowych-urlopow.html)
 • dr hab.J. Itrich-Drabarek, Nagród i podwyżek nie będzie, do tego trudniej awansować. Kryzys w administracji rządowej, Dziennik Gazeta Prawna, komentarz do artykułu, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-(kariera/artykuly/1492542,urzednik-mianowany-2020-awans-nagroda-podwyzka.html)
 • dr M. Kaczorowska, rozmowa w Halo Radio w dniu 23.12.2020 r. (godz. 17:15-17:50) z red. Marcinem Górskim oraz dr Rafałem Zaborowskim z Kings College London UK, nt. zamknięcia granic z UK; Brexitu i braku porozumienia między UK a UE po grudniowym szczycie UE; możliwości zawarcia porozumienia UK z UE i perspektywy – scenariuszy co dalej.
 • dr M. Kaczorowska, rozmowa w Halo Radio w dniu 16.12.2020 r. (godz. 17:15) z red. Marcinem Górskim nt. Brexitu i braku porozumienia między UK a UE po szczycie UE z 10-11.12.2020 r.
 • dr M. Kaczorowska, rozmowa w Radio Nowy Świat z red. Ksenia Maćczak w dniu 8 grudnia 2020 r. (godz. 17:35-17:55) nt. Brexitu oraz braku zgody między UK a UE w sprawę rybołówstwa, handlu i konkurencji oraz rozstrzygania sporów przed szczytem UE w dniach sprawie budżetu UE; ewentualnych, potencjalnych skutków nieprzyjęcia porozumienia; co stanie się na Wyspach po 1.01.2021 r.; co z Polakami w UK; pozostały tylko 4 tygodnie na wypracowanie kompromisu; co dalej z Unią Europejską bez UK, kto będzie w niej przewodził. – dr M. Kaczorowska, wypowiedź dla telewizji RAI the tv service was broadcasted on 29th November 2020. You can find it at the following link: https://www.rainews.it/tgr/rubriche/estovest/
 • dr M. Kaczorowska, wywiad udzielony w dniu 8.10.2020 r. nt. ostatnich zmian w polskim rządzie jesienią 2020 r. dla ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK (ORF) (1040 Wien, Argentinierstraße 30a) z red. Karin Koller (HD1-Außenpolitik; ORF-Hörfunk; Argentinierstr. 30a, A-1040 Wien [+43 / 1 / 50101-18518]). Here is the link to the program on 10th October 2020:      https://oe1.orf.at/player/20201010/614903/1602326238918.828 ,  data dostępu 13.10.2020.
 • dr M. Kaczorowska, wywiad udzielony w dniu 7.10.2020 r. dla telewizji włoskiej RAI nt. zmian w polskim rządzie jesienią 2020 r. The tv service was broadcasted on November 29th 2020. You can find it at the following link: https://www.rainews.it/tgr/rubriche/estovest/ (data dostępu: 30.11.2020).
 • dr M. Kaczorowska, wypowiedź dla gazety „El Pais” red. Paula Chouza Candeira, dot. bieżącej sytuacji politycznej dot. wyborów prezydenckich w Polsce, opublikowana 2020 r.
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, TOK FM (kilka audycji radiowych na temat Unii Europejskiej, bieżących wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce), Radio Nowy Świat (kilka audycji, m. in. na temat kobiet w polityce, na temat wyborów w USA), Halo Radio (trzy audycje na temat wyników sondaży wyborczych), RMF FM (kilka wywiadów na temat bieżącej sytuacji politycznych w Polsce, w szczególności na temat wyborów prezydenckich), TVN24 i TVN24 BiŚ (kilka wystąpień na temat bieżących wydarzeń politycznych w Polsce), portal WP.PL (kilka wystąpień na temat bieżących wydarzeń politycznych w Polsce), portal Super Express (cztery wystąpienia na temat bieżących wydarzeń politycznych w Polsce), Polsat News (kilka wystąpień na temat wyborów prezydenckich w Polsce), portal Euractiv (kilka wypowiedzi do tekstów na portal), dla litewskiego portalu Delfi.lt (wypowiedzi na temat sytuacji politycznej w Polsce), tureckia międzynarodowa telewizja TRT World Television), Salzburger Nachrichten, Polityka.
 • dr hab. Maciej Raś – wstała współpraca z Radio UW Campus, Halo Radio,
 • dr hab. R. Szarfenberg, Koszty kryzysu poniosą najsłabsi, wywiad przeprowadził Jakub Dymek, Tygodnik Przegląd, 29.06.2020
 • dr hab. R. Szarfenberg ,Z tarczą i na tarczy, wywiad przeprowadził Marek Rabij, Tygodnik Powszechny, 30.03.2020
 • dr   R.  Szarfenberg,  W  Polsce  o  awansie  decyduje  pozycja  rodziców,  wywiad przeprowadziła Grzegorz Sroczyński, Gazeta.pl, 03.02.2020
 • dr hab. A. Szeptycki (Polsat, ukraińska agencja prasowa, Espresso TV)
 • dr hab. A. Szymański, współpraca z Newsweekiem (w wersji online ukazał się wywiad na temat zmiany Haghii Sophii w meczet (lipiec 2020 r.) oraz Polski Radiem i Polskim Radiem dla Zagranicy
 • dr hab. J. Zaleśny, ekspert w: „Dziennik. Gazeta Prawna”, „Polskie Radio 24”

 

Wykłady on-line

 • dr hab. R. Chwedoruk, Polityka historyczna – wykład dla Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w ramach cyklu „Warsztaty Nauk Społecznych” (12 XII 2020)
 • dr hab. Emilia Jaroszewska, Bariery w komunikowaniu interpersonalnym – wykład, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej (zdalny, platforma Google) – 22.11.2020 r.
 • dr hab. R. Kupiecki, seria wykładów online (8 godzin) nt. historii i współczesnych wyzwań NATO dla młodzieży licealnej, (organizator: XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, wykłady z wiedzy o społeczeństwie I wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów ostatnich klas szkół średnich (m. in. z Łomży I GorzowaWielkopolskiego)

Szkolenia

 • dr hab. B. Biskup, cykl szkoleń dla pracowników PFR Portal PPK Sp. z o.o.dotyczących komunikacji Pracowniczych Programów Kapitałowych oraz komunikacji interpersonalnej i prowadzenia szkoleń w warunkach pandemicznych z użyciem narzędzi online. Zasięg ogólnopolski. Od stycznia do października 2020 r.
 • dr hab. B. Biskup, cykl szkoleń dla pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i podmiotów zależnych na temat komunikacji w grupie kapitałowej oraz warsztaty wdrażające nowy model komunikacji. Zasięg ogólnopolski. Wiosna 2020
 • dr hab. B. Biskup, cykl szkoleń komunikacyjnych dla menedżerów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zasięg ogólnopolski, cały rok
 • dr hab. B. Biskup, szkolenie dla Akademii Liderów KGHM, zasięg ogólnopolski, październik 2020.
 • dr hab. R. Kupiecki, NATO – EU Cooperation in the Area of Disinformation Countering, Landesverteidigungsakademie (Akademia Wojsk Lądowych), Wiedeń, czas: czerwiec 2020.
 • mgr W. Mincewicz, cykliczne szkolenia online z zakresu cyberbezpieczeńśtwa i analizy danych prowadzone dla Sekkura Sp. z o. o. zasięg ogólnopolski.
 • dr hab. R. Szarfenberg, Nierówności, ubóstwo i wykluczenie społeczne, Fundacja Orange, 6. 10. 2020 r.
 • dr hab. P. Załęski, prowadzenie szkolenia zdalnego dla ok. 70 doradców metodycznych na temat zmian (redukcji) wymagań na egzaminie maturalnym z WOS-u w 2021 r. wraz z przygotowaniem odpowiednich materiałów (prezentacja), w drugiej dekadzie grudnia 2020 r. i składało się z w jednym dniu 4-godzinnego kursu i w drugim dniu z 2-godzinnego moderowania, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Stowarzyszenie działa w ścisłej współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, we wrześniu 2020 roku rozpoczęło realizację projektu Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości i finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023.

W ramach projektu Stowarzyszenie współpracuje z podmiotami gospodarczymi, przede wszystkim firmami zajmującymi się badaniem opinii publicznej oraz agencjami mediowymi, które umożliwiają efektywne docieranie do odbiorców i przekazywanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i przestępczości, a także przeciwdziałania im. W ramach projektu prowadzone są pogłębione badania ilościowe oraz jakościowe nad przestępczością i postawami Polaków, obejmujące kwestie wiktymologii oraz cyberbezpieczeństwa i percepcji bezpieczeństwa w różnych grupach wiekowych, publikowane są raporty na dedykowanej stronie projektu Badania dla bezpieczeństwa (badaniadlabezpieczenstwa.pl), prowadzona jest kampania promocyjna w mediach społecznościowych, a także cyklicznie pojawiają się artykuły na portalach informacyjnych, na przykład: Kiedy i gdzie najczęściej dochodzi do przestępstw? Badanie pokazuje, czego obawiają się Polacy – Wiadomości (onet.pl). Prowadzone w ramach projektu badania mają zasięg ogólnopolski. W ramach realizacji projektu organizowane są cyklicznie seminaria, planowane są również konferencje. Dotychczas zorganizowano dwa seminaria. W pierwszym z nich, zatytułowanym Przestępczość w Polsce i metody jej przeciwdziałania, jako eksperci wystąpili prof. dr hab. Andrzej Misiuk oraz Waldemar Dadas, były naczelnik w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji, biegły sądowy (moderator prof. J. Itrich-Drabarek). Drugie seminarium dotyczyło Popularyzacji wiedzy o nowatorskiej metodologii badań nad przestępczością. Eksperckie referaty wygłosili dr hab. Daniel Mider – badacz socjologii przemocy i cyberbezpieczeństwa oraz Joanna Piotrowska, mgr inż. technologii chemicznej i mgr inż. inżynierii materiałowej, funkcjonariuszka policji prewencyjnej i kryminalnej, współpracująca z technikami na miejscu zdarzenia, urzędniczka państwowa Sądu Rejonowego w Krakowie, współpracująca z kuratorami sądowym, obecnie w dyspozycji MON (moderator, dr I. Wyciechowska). Dzięki współpracy z osobami aktywnie zaangażowanymi w przeciwdziałanie przestępczości w ramach aktywności zawodowej, projekt umożliwia kontekstowe odniesienie wiedzy teoretycznej, opracowywanej metodologii oraz wyników badań do praktycznych aspektów walki z przestępczością. Prowadzone badania umożliwiają więc pełniejsze zrozumienie problemu przestępczości w Polsce, ale również mogą stanowić istotny element w wypracowywaniu praktycznych rozwiązań i metod jej zwalczania.

 

 

 

Opr. W. Jasionowski

 

Spr. prof. dr hab. J. Itrich-Drabarek

X