Jaskólska Aleksandra mgr

Jaskólska Aleksandra

mgr Aleksandra Jaskólska – pracownik inżynieryjno-techniczny na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od 2010 roku zaangażowana w działalność Centrum badań nad współczesnymi Indiami. Brała udział w projektach finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich) oraz Unię Europejską (Erasmus Mundus, Horyzont 2020, Partnerstwo Strategiczne). Koordynowała współpracę bilateralną z wybranymi państwami azjatyckimi. Stypendystka programu Erasmus Mundus: National University of Laos, University of Teheran, University of Business and Technology Kosovo. W latach 2010-2019 wygłaszała referaty m.in. w Hongkongu, Kalkucie, Kerali, New Delhi, Pune, Oxfordzie, Boltimore, Daegu, Durres.

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna Indii; system polityczny państwa Azji Południowej; partie regionalne w Indiach; zróżnicowanie kulturowe państw Azji Południowej; wyzwania demograficzne państw Azji Południowej.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

A. Jaskólska, Party Politics and its Influence over Foreign Policymaking in India (w:) J. Dragsbæk Schmidt, S. Chakrabarti (red.), The Interface of Domestic and International Factors in India’s Foreign Policy, London, New York, Routledge 2021.

A. Jaskólska, Liberalna teoria polityki zagranicznej – studium przypadku partii regionalnych w Indiach, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2018 nr 4, s. 145-168.

A. Jaskólska, Sekularyzm versus hinduski nacjonalizm w systemie politycznym Indii, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, (red.) M. F. Gawrycki, M. E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa, 2016, s. 569-583.

CV (ENG)

X