Zlecenie tłumaczenia

 1. Konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Dziekana na przeprowadzenie zapytania ofertowego (podanie składa osoba zainteresowana – kierownik projektu/tematu badawczego lub inny pracownik; w przypadku gdy osoba składająca podanie nie jest dysponentem środków, potrzebny podpis dysponenta środków).
 2. Należy zapoznać się z Zarządzeniem dot. zamówień publicznych: wypełnić druk 1 – wniosek o udzielenie zamówienia publicznego oraz dołączyć zgodę z pkt 1/poświadczenie posiadania środków na zamówienie (źródło finansowania) oraz druk 2a/2b – wyznaczenie komisji i uzyskać wszystkie wymagane podpisy.
 3. Po uzyskaniu wszystkich podpisów na druku nr 1 i 2 należy wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech dowolnie wybranych wykonawców (Sekcja Obsługi Badań Naukowych dysponuje danymi kilkunastu tłumaczy. W razie potrzeby prosimy o kontakt). W zapytaniu należy określić datę, do której oczekuje się na odpowiedź/ofertę.
 4. Po upłynięciu wskazanego terminu następuje wybór spośród otrzymanych ofert. W razie otrzymania jednej oferty procedura powinna zostać powtórzona.
 5. Wypełnić druk 3 – protokół w sprawie zamówienia publicznego.

Tłumaczenie generalnie może być zlecone osobie fizycznej lub prawnej. Uwaga! W przypadku niektórych źródeł finansowania (projekty badawcze) mogą występować ograniczenia w tym zakresie.

Zlecenie tłumaczenia osobie fizycznej wybranej zgodnie z Zarządzeniem

 1. Przygotować umowę o dzieło oraz rachunek zgodnie z aktualnym wzorem dostępnym na stronie Kwestury (aby uzyskać dostęp do dokumentów, należy zalogować się przez Centralny Serwer Uwierzytelniania).
 2. Przekazać umowę do akceptacji do Biura Prawnego UW.
 3. Złożyć umowę parafowaną przez radcę prawnego i wykonawcę do podpisu dziekana i pełnomocnika kwestora.
 4. Po wykonaniu tłumaczenia dostarczyć rachunek do akceptacji dziekana i pełnomocnika kwestora oraz do realizacji/wypłaty.

Zlecenie tłumaczenia osobie prawnej (firmie) wybranej zgodnie z Zarządzeniem

 1. Przygotować umowę w porozumieniu z podmiotem, który ma wykonać tłumaczenie.
 2. Przekazać umowę do akceptacji do Biura Prawnego UW.
 3. Złożyć umowę parafowaną przez radcę prawnego i wykonawcę do podpisu: pełnomocnika dziekana ds. zamówień publicznych, dziekana i pełnomocnika kwestora.
 4. Po wykonaniu tłumaczenia dostarczyć rachunek do akceptacji dziekana i pełnomocnika kwestora oraz do realizacji/wypłaty.
X