Bokszczanin-Gołaś Izolda dr

Bokszczanin-Gołaś Izolda

plen

dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś – doktor nauk o polityce (2002), habilitacja (2020), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (adiunkt). Stypendystka rządu Republiki Francuskiej (w 2011 w Institut d’Etudes Politiques– Lyon, Institut d’Etudes Politiques– Aix-en-Provence, w 2010 w Institut d’Etudes Politiques– Lille), rządu Republiki Włoskiej (w 2002 w Universita di Bologna, Universita di Padova), Uniwersytetu Genewskiego (w 2006), Uniwersytetu w Padwie (w 2001). Prowadziła wykłady i seminaria dla doktorantów w ramach LLP-Erasmus w Baltic International Academy w Rydze (w 2014, w 2013). Członek organizacji naukowych: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (Sekcja Polityk Publicznych), International Political Sciences AssociationIPSA, European Consortium for Political Research–ECPR (grup badawczych: Southern European Politics, Local Government, Democratic Innovation), francuskiej sieci naukowej „Demokracja i  Partycypacja” („Démocratie et Participaton” Paris); Political Studies Association –PSA (Italian Politics Group); wice-prezes Association France-Pologne, Stowarzyszenia absolwentów studiów francuskojęzycznych w Polsce (od 1995). Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Członek redakcji „E-Politikon. Kwartalnika Ośrodka Analiz Politologicznych UW”. Recenzent naukowy czasopism: “Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, (w 2015 r.); “Przegląd Europejski” (w 2017, 2018 r.), 
“Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego: Prace i Studia” (w 2018 r.). Uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych (z referatem) m.in. w Turynie, Lecce, Hongkongu, Kantonie, Pradze, Rydze, Innsbrucku.

Zainteresowania badawcze

Systemy polityczne państw europejskich (w szczególności Włoch i Francji); demokracja lokalna; instytucje demokracji bezpośredniej; instytucje władzy wykonawczej; terytorialne struktury państwa; administracja publiczna państw europejskich

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

I. Bokszczanin, Paradoksy instytucjonalizacji (post)partii politycznej – casus Ruchu 5 Gwiazd, [w:] Polska i Europa w perspektywie politologicznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy, Tom 1-2, (red.) J. Wojnicki, J. Miecznikowska, Ł. Zamęcki, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2020, s. 47-72.

I. Bokszczanin, Koncepcja hybrydyzacji w badaniach politologicznych nad zmianami demokracji lokalnej, [w:] Polityka publiczna i jej wymiary. Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. Joachima Osińskiego, (red.) I. Zawiślińska, B. Pytlik, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 2020, s. 71-100.

I. Bokszczanin, Hybrydyzacja demokracji lokalnej w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy), Elipsa, Warszawa 2019.

X