Godlewska-Szyrkowa Justyna dr

Godlewska-Szyrkowa Justyna

plen

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w latach 2016-2020 prodziekan ds. studenckich WNPiSM UW. Pełnomocnik Dziekana ds. reformy programów nauczania. Od 2020 r. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia.

Zainteresowania badawcze

Zajmuje się problematyką migracji międzynarodowych i polityki imigracyjnej, a także zagadnieniami związanymi z edukacją i sytuacją absolwenta na rynku pracy.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

Ostatnie publikacje:

J. Godlewska, Pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy –przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodzieży, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska–wspólnie budujemy Europę Socjalną”, 2014.

J. Godlewska, Czy nauka o polityce społecznej potrzebuje krytyki feministycznej?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 2013 nr 22, s. 115-129.

X