KATEDRA USTROJU PRACY I RYNKU PRACY

Obszary badań:

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy specjalizuje się w badaniach w zakresie prawa pracy i stosunków pracy, rynku pracy i migracji zarobkowych oraz dialogu społecznego. Wśród ekspertów Katedry znajdują się naukowcy specjalizujący się w prawnych i socjo–ekonomicznych aspektach funkcjonowania rynku pracy w Polsce i krajach UE. Obecnie,  obok monitoringu sytuacji w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy pracownicy katedry koncertują swoje badania nad społeczno–ekonomicznymi aspektami migracji zarobkowych, skutkami brexitu oraz analizami społecznych i ekonomowych aspektów polskiego rynku pracy. Stale monitorują sytuację na rynku pracy i prawne zmiany w ustawodawstwie pracy.

Współpraca instytucjonalna

Pracownicy Katedry współpracują z instytucjami międzynarodowymi  – MOP i OECD, europejskimi – Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny i krajowymi – MRPiPS, Rada Dialogu Społecznego, PFRON, ZUS, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, OHP, oraz  z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

X