Itrich-Drabarek Jolanta

plen

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – politolożka, profesor nauk społecznych, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW (1986). Doktor nauk humanistycznych (1990). Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor (2018)..Członkini Rady Doskonałości Naukowej od 2019 r. Członkini Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk od 2020 r. Z-ca członka Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa, jako przedstawicielka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego od 2023 r. Członkini Komitetu Zarządzającego Programem COST – European Cooperation in Science and Technology 2023-2027r. Członkini Państwowej Komisji Akredytacyjnej od 2024 roku. W latach 2020-2022 Prodziekan ds. rozwoju WNPiSM UW. Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej WNPiSM od 2019 r. Dyrektorka Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego w l. 2016-2019. Członkini Rady Służby Cywilnej w latach 2012-2016. Członkini Rady Naukowej Rocznika Administracji Publicznej, UP w Krakowie (od 2015 r.). Członkini European Consortium for Political Research od 2014 r. oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Recenzent czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Polityka” i „Zarządzanie Publiczne”. Koordynator projektu w latach 2010-2017 realizowanego w ramach porozumienia między Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim a Uniwersytetem Warszawskim obejmującego przygotowanie i monitorowanie materiałów służby przygotowawczej w służbie cywilnej w systemie e-learning. Kierownik projektu badawczego – Implementacja, norm, procedur i wartości europejskiej służby cywilnej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, projekt badawczy własny, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, Decyzja nr 6924/B/H03/2011/40 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2011 roku, Okres realizacji 7.11.2011 r. – 30. 09. 2012 r. Kierownik zespołu badawczego, udział w badaniach, Implementacja norm, procedur i wartości służby cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, badania przeprowadzone na zlecenie Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej i UEK, projekt: Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji 1.02. 2015 r. -30.06 2015 r. Pracowała w administracji publicznej m.in. jako doradca Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, szef doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących statusu urzędników w Polsce i w Europie, systemów służby cywilnej w UE i na świecie, roli i miejsca administracji publicznej w państwie demokratycznym oraz etyki w służbie publicznej.

Zainteresowania badawcze

Sfera publiczna, administracja publiczna, służba cywilna, samorząd terytorialny, etyka zawodowa funkcjonariuszy służby państwowej, etyka publiczna, patologie w administracji publicznej.

Jednostka

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

8 ostatnich publikacji:

Contemporary States and the Pandemic, ed.J.Itrich-Drabaek, Routledge 2023

The Pandemic in Central Europe. Cases Study, ed.J.Itrich-Drabarek, Routledge 2023

J. Itrich-Drabarek, Kamil MroczkaDaniel Mider, Raport o służbie cywilnej. Analiza wyników ilościowych badań wizerunku służby cywilnej w stulecie jej istnienia, Warszawa 2022

J. Itrich-Drabarek, M. Jurgilewicz, A. Misiuk, Problem bezpieczeństwa w wybranych polskich konstytucjach, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 4(62)2021

(red.) J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, M. Dobrowolska, Encyklopedia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2021

J. Itrich-Drabarek,P. Kisiel, Populism in the Visegrád Group countries, [w]: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, (red.)  M. Stanisław, 2020, London, Routledge, s.164-180, ISBN 9780429286452. DOI:10.4324/9780429286452-13

Encyclopedia of Public Administration, ed.J.Itrich-Drabarek, Warszawa 2019 Encyklopedia Administracji Publicznej (uw.edu.pl)

J.Itrich-Drabarek, The evolution of the Polish civil service since 1989, Studia Politologiczne 2020,57 The evolution of the Polish civil service since 1989 (studiapolitologiczne.pl)

J.Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Diffin, wyd,II 2019

X