Itrich-Drabarek Jolanta

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1986). Doktor nauk humanistycznych (1990). Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor zwyczajny (2018), politolog. Członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji od 2019 r. W latach 2020-2022 Prodziekan ds. rozwoju WNPiSM UW. Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej WNPiSM od 2019 r. Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego w l. 2016-2019. Członek Rady Służby Cywilnej w latach 2012-2016. Członek Rady Naukowej Rocznika Administracji Publicznej, UP w Krakowie (od 2015 r.). Członek European Consortium for Political Research od 2014 r. oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Recenzent czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Polityka” i „Zarządzanie Publiczne”. Koordynator projektu w latach 2010-2017 realizowanego w ramach porozumienia między Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim a Uniwersytetem Warszawskim obejmującego przygotowanie i monitorowanie materiałów służby przygotowawczej w służbie cywilnej w systemie e-learning. Kierownik projektu badawczego – Implementacja, norm, procedur i wartości europejskiej służby cywilnej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, projekt badawczy własny, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, Decyzja nr 6924/B/H03/2011/40 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2011 roku, Okres realizacji 7.11.2011 r. – 30. 09. 2012 r. Kierownik zespołu badawczego, udział w badaniach, Implementacja norm, procedur i wartości służby cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, badania przeprowadzone na zlecenie Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej i UEK, projekt: Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji 1.02. 2015 r. -30.06 2015 r. Pracowała w administracji publicznej m.in. jako doradca Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, szef doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących statusu urzędników w Polsce i w Europie, systemów służby cywilnej w UE i na świecie, roli i miejsca administracji publicznej w państwie demokratycznym oraz etyki w służbie publicznej.

Zainteresowania badawcze

Sfera publiczna, administracja publiczna, służba cywilna, samorząd terytorialny, etyka zawodowa funkcjonariuszy służby państwowej, etyka publiczna, patologie w administracji publicznej.

Jednostka

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

3 ostatnie publikacje:

J. Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka, Daniel Mider, Raport o służbie cywilnej. Analiza wyników ilościowych badań wizerunku służby cywilnej w stulecie jej istnienia, Warszawa 2022

J. Itrich-Drabarek, M. Jurgilewicz, A. Misiuk, Problem bezpieczeństwa w wybranych polskich konstytucjach, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 4(62)2021

(red.) J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, M. Dobrowolska, Encyklopedia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2021

J. Itrich-Drabarek,P. Kisiel, Populism in the Visegrád Group countries, [w]: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, (red.)  M. Stanisław, 2020, London, Routledge, s.164-180, ISBN 9780429286452. DOI:10.4324/9780429286452-13

Scopus

X