Mroczka Kamil dr

Mroczka Kamil

plen

dr hab. Kamil Mroczka, MBA – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji (2023), doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014 – obrona z wyróżnieniem), absolwent programu Executive Master of Business Administration prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW (2017 – program ukończony z wyróżnieniem). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie administracji rządowej i samorządowej oraz kontroli instytucji publicznych w Instytucie Nauk Politycznych UW (2010).

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2015-2017 pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w tym w latach 2016-2017 kierownik zakładu Zarządzania Strategicznego i Finansów w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W latach 2017-2019 adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i doradczych. Członek zespołu eksperckiego skupionego wokół University of Ljubljana w ramach projektu „Support to Ukraine’s 2016-2020 Public Administration Reform Strategy”. Członek sekcji „Administracji i polityk publicznych” Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP). Członek rady programowo-naukowej czasopisma Bezpieczny Bank.

W latach 2021-2023 członek Rada Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni praktyk administracji i zarządzania w administracji publicznej. Pracował m.in. jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektor Centrum Oceny Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2019-2023 dyrektor generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania organów spółek prawa handlowego. W latach 2017-2019 członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, a od 2019 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. Przewodniczący Komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnianie osób, które pełniły funkcje publiczne działającej przy Prezesie Rady Ministrów. W chwili obecnej zatrudniony jako członek zarządu spółki NASK S.A.

Ekspert z ramienia PWC w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Autor licznych ekspertyz i analiz na zlecenie administracji rządowej. Ekspert w zakresie zarządzania programami i projektami. Certyfikowany project manager metodyki PRINCE2.

Zainteresowania badawcze

Zarządzanie publiczne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie programami i projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja publiczna w Polsce i Europie, służba cywilna i pragmatyki urzędnicze, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, prawo nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

Jednostka

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

3 ostatnie publikacje:

K. Mroczka, Wojewoda w systemie decydowania publicznego III Rzeczypospolitej Polskiej (2009-2019), Warszawa 2023.

K. Mroczka, J. Jastrzębski, K. Liberadzki, Major challenges facing states in pandemic conditions [in:] Pandemic in Central Europe. A case study, ed. J. Itrich-Drabarek, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2023.

K. Mroczka, T. Klementewicz, A. Misiuk, G. Rydlewski, J. Wojnicki, State security and the pandemic, [in:] Contemporary States in Global Pandemic, ed. J. Itrich-Drabarek, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2023.

 

X