Szatur-Jaworska Barbara prof. dr hab.

Szatur-Jaworska Barbara

plen

prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska doktor nauk politycznych (1986), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2001), profesor nauk społecznych (2018); profesor. Wybrane funkcje pełnione na UW: zastępca dyrektora Instytutu Polityki Społecznej WDiNP (1996-2002), prodziekan ds. studenckich WDiNP (2005-2012); kierownik studiów doktoranckich WNPiSM (od 2016); kierownik Katedry Metodologii Badań nad Polityką WNPiSM (od 2019). Członek Senatu UW kadencji 2020-2024. Wybrane projekty badawcze: Projekt Badawczy Zamawiany (MNiSzW): „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce – POLSENIOR” – członek ogólnopolskiego zespołu badawczego (2006-2011); PROGRAMME PHC-POLONIUM 2012-2013: „Les politiques publiques sociales locales à l’égard des personnes âgées” – członek międzynarodowego zespołu badawczego; projekt badawczy z grantu NCN (2014-2016): „Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski – analiza dla lat 1971-2013” – kierownik projektu. Członkini Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN (od 2007); członkini władz naczelnych Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (2001-2013); członkini Zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2011-2021). Redaktor naczelna (2012-2020) kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”. Ekspertka Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007); autorka ekspertyz m.in. dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, samorządu województwa mazowieckiego, m.st. Warszawy, samorządu województwa pomorskiego.

Zainteresowania badawcze

Gerontologia społeczna, teoria i metodologia polityki społecznej, badanie kwestii społecznych, teoria i metodologia pracy socjalnej.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

6 ostatnich publikacji:

B.Szatur-Jaworska, B.Rysz-Kowalczyk, J.Petelczyc, Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej, Elipsa, Warszawa 2021.

B.Szatur-Jaworska, The Life Course Perspective in Social Gerontology [w:] Researching Ageing: Methodological Challenges and their Empirical Background, (red.) M. Łuszczyńska, Roudledge, 2020.

B. Szatur-Jaworska, Podstawy metodologiczne badań na rzecz pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna. 30 wykładów, (red.) K. Frysztacki, Warszawa, 2019.

B.Szatur- Jaworska, Cyfryzacja – wyzwania dla pracy socjalnej, „Praca i Zabezpieczenia Społeczne” 2023, nr 10.

Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Między rodziną a instytucją – wnioski z badania PolSenior2 dla polityki senioralnej w Polsce, „Studia z Polityki Publicznej” 2023, vol. 10, nr 1.

B.Szatur-Jaworska, B.Rysz-Kowalczyk, J.Petelczyc, Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej, Elipsa, Warszawa 2021.

X