Przygotowanie i złożenie projektu badawczego – 10 kroków

 • 1. Pomysł badawczy

  POMYSŁODAWCA   ⇒  kontakt z Sekcją Obsługi Badań Naukowych/osobami pracującymi w odpowiednich biurach w centrali.

  • Poinformowanie o chęci przygotowania wniosku konkursowego.
  • Zapoznanie się z terminami obowiązującymi w jednostce.
  • Uzyskanie dodatkowych informacji, rozwianie wątpliwości, otrzymanie wsparcia formalno-organizacyjnego.
 • 2. Zasady konkursu

  • Wybór instytucji finansującej/konkursu.
  • Zapoznanie się z: regulaminem konkursu, zakresem danych wymaganych we wniosku, instrukcją wypełniania wniosku.
  • Odpowiedź na pytania:

  – Czy uczelnia jest adresatem konkursu?
  – Czy spełniam wymagania formalne stawiane kierownikowi projektu [1]?
  – Czy pomysł badawczy wpisuje się w założenia danego konkursu?
  – Czy nie jest wymagane spełnienie dodatkowych formalności, np. przedłożenie studium wykonalności [2]?

  [1] Np. do konkursu Sonata (NCN) mogą być zgłaszane projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora – należy przez to rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora. W konkursie Starting Grants (ERC) środki na realizację projektów są przyznawane młodym naukowcom, bez względu na obywatelstwo, którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po ukończeniu doktoratu.

  [2] Bywa to wymóg w konkursach inwestycyjnych ogłaszanych przez NCBR. Koszt studium wykonalności jest uzależniony od pracochłonności jego przygotowania, w szczególności od: przedmiotu i złożoności projektu, budżetu projektu, terminu realizacji studium wykonalności, statusu prawnego beneficjenta.

 • 3. Terminy

  • Zapoznanie się ze sposobem (wersja: drukowana i online, tylko online [1]) oraz terminami składania wniosków [2].
  • Odpowiedź na pytanie:

  – Czy dysponuję czasem odpowiednim na to, by przygotować dobry, przemyślany projekt badawczy i dopełnić wszystkich formalności?

  [1] Np. aplikacje do European Research Council są składane wyłącznie drogą elektroniczną.
  [2] W celu udzielenia fachowej pomocy – merytorycznej lub formalnej – niektóre biura uniwersyteckie określają własne terminy przyjmowania wniosków konkursowych, które są wcześniejsze niż daty określone w ogłoszeniach o konkursach.

 • 4. Wniosek

  Przygotowanie wniosku konkursowego:

  • w oparciu o określony schemat [1];
  • w wymaganych wersjach językowych (polskiej – wnioski do MNiSW, polskiej i angielskiej – wnioski do NCN, wyłącznie angielskiej – wnioski do ERC).

  [1] Wnioski do NCN: maks. jednostronicowe streszczenie w języku polskim i języku angielskim, skrócony – maks. pięciostronicowy – opis projektu tylko w języku polskim, szczegółowy opis projektu – maks. 15 stron – wyłącznie w języku angielskim.

  * Ubiegając się zarówno o granty międzynarodowe, w szczególności w Programie Horyzont 2020, jak i krajowe, we wnioskach warto zawrzeć informację o prawie UW do posługiwania się prestiżowym logo „HR Excellence in Research”.

 • 5. System online

  Wpisanie wniosku do dedykowanego systemu online, np.:

 • 6. Konsultacje

  Konsultowanie przygotowanego wniosku:

  • pod względem formalnym: z obsługą administracyjną (na szczeblu instytutu/wydziału, w centrali);
  • pod względem merytorycznym: z opiekunem merytorycznym, współpracownikami, wykonawcami;
  • pod względem językowym: z native speakerem (w przypadku aplikacji składanych np. w języku angielskim);
  • pod względem finansowym: z Sekcją Finansową na wydziale, z Kwesturą UW.
 • 7. Wydruk

  • Zablokowanie wniosku w systemie – brak możliwości dalszej edycji (nie zawsze wiąże się z automatycznym „wysłaniem” wniosku do danej agendy).
  • Wydruk ostatecznej wersji wniosku, jeżeli jest wymagane jego złożenie w wersji papierowej (w odpowiedniej liczbie egzemplarzy).
 • 8. Podpisy

  Zbieranie podpisów w odpowiedniej kolejności [1]:

  1. kierownik projektu, jeśli trzeba: wykonawcy merytoryczni;
   2. bezpośredni przełożony – kierownik katedry lub dyrektor instytutu;
   3. dziekan wydziału;
   4. pełnomocnik kwestora na wydziale;
   5. pracownik właściwej sekcji w Kwesturze UW;
   6. kwestor lub zastępca kwestora;
   7. rektor/prorektor.

  [1] W przypadku punktów 1–4 często między kierownikiem projektu a podpisującymi pośredniczy administracja instytutu/wydziału, a jeśli chodzi o punkty 5–6 – biura centralne: Biuro Obsługi Badań lub Biuro ds. Wspomagania Rozwoju.

 • 9. Wysłanie wniosku

  • Wysłanie wniosku w formie drukowanej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i z wymaganymi podpisami – pocztą, najlepiej listem poleconym lub poleconym za potwierdzeniem odbioru [1].
  • Wysłanie wniosku w formie elektronicznej za pomocą dedykowanego systemu (nastąpi zmiana statusu wniosku na „wysłany”; system Participant Portal generuje automatyczne potwierdzenie i przesyła je na adres e-mail kierownika projektu).

  [1] NCN uznaje termin za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska SA).

 • 10. Dokumentacja

  Dopełnienie formalności na wydziale/w instytucie:

  • złożenie kserokopii wniosku wraz z wszystkimi podpisami i pieczęciami;
  • wydruk informacji uzupełniającej w przypadku wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki.
X