Przyjdź na STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

... jeśli interesujesz się polityką międzynarodową, chcesz pracować w międzynarodowych organizacjach i instytucjach albo marzysz, by zostać dyplomatą.

Ogólna charakterystyka

Jesteśmy najstarszym ośrodkiem akademickim w Polsce i jedną z najważniejszych instytucji badawczych w zakresie relacji międzynarodowych w naszym kraju.

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany przez nas z powodzeniem od czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Nasi wykładowcy uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Nawiązaliśmy współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Programy studiów obejmują zarówno historię stosunków międzynarodowych, geografię polityczną i ekonomiczną, prawo międzynarodowe, jak i negocjacje międzynarodowe, czy międzynarodową współpracę morską, lotniczą i kosmiczną. Na atrakcyjność programów wpływa również możliwość uczęszczania na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym specjalistyczne, które zaspokoją wszystkie zainteresowania.

Zobacz szczegółowe programy studiów I stopnia (licencjackich):
http://www.pl.ism.uw.edu.pl/program-studiow-stacjonarne/

Studia II stopnia

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników (0-90 pkt.) testu wiedzy przeprowadzonego z zakresu przedmiotów:

  • międzynarodowe stosunki polityczne,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • prawo międzynarodowe publiczne,

Kandydaci na studia zaoczne kwalifikowani są na podstawie  oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów i średniej ocen uzyskanych w toku studiów.

 Studia trwają cztery semestry i są realizowane w ramach siedmiu specjalności:

  • Bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • Biznes i polityka Indii,
  • Dyplomacja współczesna,
  • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
  • Międzynarodowa polityka handlowa,
  • Studia azjatyckie,
  • Studia pozaeuropejskie w specjalizacjach Studia amerykanistyczne i Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem.

Zobacz szczegółowe programy studiów II stopnia (magisterskich):
pl.ism.uw.edu.pl/program-studiow-stacjonarne/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Absolwent zna oraz rozumie charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonuje identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).