Współpraca krajowa i międzynarodowa

plen

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym. Wydział tworzy 15 katedr, w ramach których pracownicy prowadzą badania w szerokim spektrum swoich zainteresowań i współpracują z różnymi instytucjami na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Współpraca z otoczeniem społecznym, kulturowym, gospodarczym i politycznym w 2020 r.

Współpraca krajowa

Instytucje krajowe, z którymi współpracujemy:

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 • Europejskie Konsorcjum Badań Politycznych
 • Fundacja HumanDOC
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Grupa Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych BRITANNIA
 • Inne wydziały w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Ekonomii, Wydział Prawa i Administracji)
 • Instytut Aktywności Społecznej
 • Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Katedra polityk publicznych SGH
 • Katedra Ubezpieczeń SGH
 • Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych i bezpieczeństwa
 • Międzyinstytutowej Pracownia Studiów Szwajcarskich, na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • NATO Force Integration Unit Poland
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polska Akademia Nauk
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
 • Pracowni „Płeć i Polityka” w UW
 • Pracownia Politologiczna Studiów nad Niemcami w UW
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Rada Dialogu Społecznego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Samorząd Wojewódzki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ponadto bierzemy udział w programie mobilności studentów i doktorantów MOST, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Współpraca międzynarodowa

Umiędzynarodowienie jest jednym z kluczowych priorytetów Wydziału.

Instytucje, z którymi współpracujemy:

 • Akademickie Towarzystwo Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej
 • Komisja Europejska
 • Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
 • NATO Military Police Centre of Excellence
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Parlament Europejski
 • UNESCO
 • Polsko-Hiszpańska Sieć Naukowa – Polish-Spanish Political Science Research Network
 • Uniwersytet Europejski Viadrina
 • Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
 • Uniwersytet w Kolonii
 • Uniwersytet w Ljubljanie
 • Uniwersytet w Tybindze

Międzynarodowe sieci badawcze:

 • European Network for Social Policy Analysis
 • International Network on Leave Policies & Research
 • Work and Family Researchers Network

Wymiany międzynarodowe

Wydział posiada jedną z najszerzej rozwiniętych na Uniwersytecie Warszawskim współpracy w ramach programu ERASMUS +. Jest to ponad 210 zawartych umów o wymianie studentów i pracowników z najlepszymi uczelniami z całej Europy w tym m.in
– University of Oxford
– University of Pantheon Sorbonne
– University of Frie Berlin
– University of SciencePo Paris
– University of Heidelberg
– University of Helsinki

Poza współpracą w ramach UE wydział współpracuję z około 40 uczelniami ze świata (więcej na ten temat w zakładce wymiany bilateralne).

Wyjazdy

Rocznie na wymianę Erasmus + (studia i praktyki w państwach UE) wyjeżdża około 150 studentów oraz pracownicy: kadra naukowa (wykłady za granicą) oraz administracja wydziału (szkolenia – podnoszenie kompetencji zawodowych). Łącznie jest to ok. 40-50 wyjazdów pracowników z Wydziału w każdym roku akademickim (zarówno kraje EU jak i Non – EU).

Przyjazdy

Rocznie na Wydziale studiuje około 200 studentów krótkoterminowych w ramach programu Erasmus + (semestr lub cały rok). Wydział odwiedza każdego roku około 25 pracowników naukowo – dydaktycznych, którzy prowadzą zajęcia dla studentów studiów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych na Wydziale, jak i seminaria z pracownikami Wydziału.

Kontynuacją współpracy rozpoczętej w ramach programu ERASMUS+ są wspólne inicjatywy pracowników z Wydziału oraz partnerów zagranicznych w postaci wspólnych publikacji, seminariów i warsztatów międzynarodowych organizacji dłuższych pobytów badawczych ‘Visiting Professors’ a także wspólnie składanych grantów.

X