Formularze

Zwrot poniesionych kosztów

Dane do faktur:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP 525-001-12-66

W celu dokonania płatności lub otrzymania zwrotu na podstawie faktury należy na odwrotnej stronie faktury:

  • dokładnie opisać merytorycznie płatność (przedmiot i cel);
  • wskazać termin i źródło finansowania (tytuł i/lub numer grantu/tematu badawczego);
  • uzyskać czytelny podpis Kierownika projektu/tematu badawczego.

Ponadto w celu otrzymania zwrotu za już opłaconą fakturę należy dołączyć:

  • potwierdzenie płatności, o ile była to płatność elektroniczna;
  • druk z numerem konta, na który będzie dokonany zwrot. UWAGA! W związku z nowymi wytycznymi Kwestury informujemy, że wszelkie zwroty za dokonane przelewy czy delegacje krajowe dla Pracowników UW mogą być dokonywane TYLKO na rachunek bankowy, który został zgłoszony w kadrach [rachunek, na który wpływa pensja].

Opisaną fakturę i pozostałe wymagane dokumenty należy złożyć co najmniej 2 tygodnie przed terminem płatności w:

  • Sekcji Obsługi Badań Naukowych WNPiSM UW,00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, I p. pok. 112 Budynek Collegium Politicum
Wzór sprawozdania
Rozeznanie rynku usługa wydawnicza

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Oświadczenie o zatrudnieniu - liczba n

Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oświadczenia składają osoby prowadzące działalność naukową, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie:

  • obligatoryjnie nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej;
  • fakultatywnie nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie dydaktycznej.

Oświadczenia można złożyć tylko w jednym podmiocie, wybierając nie więcej niż dwie dyscypliny naukowe.

Dodatkowe oświadczenia upoważniające do wykazania osiągnięć w ramach zadeklarowanych dyscyplin naukowych:

  • Załącznik nr 1 – wypełniają pracownicy, którzy zadeklarowali prowadzenie działalności naukowej w jednej dyscyplinie i wyłącznie na UW.
  • Załącznik nr 2 – wypełniają pracownicy, którzy zadeklarowali prowadzenie działalności naukowej w dwóch dyscyplinach i/lub prowadzą działalność naukową w więcej niż jednym podmiocie.

Zmiana udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinach zadeklarowanych w oświadczeniu w okresie obowiązywania oświadczenia, a także zmiana kolejności wskazanych dyscyplin: Załącznik nr 3.

Opłata konferencyjna

DRUK DO POBRANIA TUTAJ

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W SOBN MIN. 14 DNI PRZED OSTATECZNYM TERMINEM WNIESIENIA OPŁATY

X