Promotorzy prac doktorskich

Wśród kadry naukowej skupionej na WNPiSM UW szereg profesorów ma możliwość prowadzenia przewodów doktorskich. Poniżej prezentujemy sylwetki specjalistów i ekspertów z poszczególnych obszarów naukowych.

 • Bieleń Stanisław, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  s.bielen@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Problemy polityczne w stosunkach międzynarodowych. Interesy państw i ich polityka zagraniczna. Państwa upadłe w stosunkach międzynarodowych.  Quasi-państwa i problem ich uznania. Państwa buforowe i strefy wpływów. Rola przywództwa w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna mocarstw. Procesy suwerenizacji i desuwerenizacji państw w świecie. Problemy samostanowienia narodów. Polityki bezpieczeństwa państw. Prawa mniejszości narodowych. Geopolityka i globalizacja. Struktura i funkcjonowanie ładu międzynarodowego. Tożsamość uczestników stosunków międzynarodowych. Wrogość i przyjaźń we współczesnym świecie. Bellizacja stosunków międzynarodowych
  • Problematyka negocjacyjna w stosunkach międzynarodowych. Dialog międzynarodowy
  • Rosja w stosunkach międzynarodowych. Rosja w procesach globalizacji. Geopolityka i rywalizacja mocarstw w przestrzeni poradzieckiej. Stosunki polsko-rosyjskie. Polityka wschodnia Polski

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, rosyjski, angielski

 • Bieńczyk-Missala Agnieszka, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  agnieszka.missala@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • międzynarodowe instytucje ochrony praw człowieka
  • problematyka praw człowieka i zbrodni międzynarodowych
  • polityka zagraniczna Polski
  • międzynarodowe stosunki społeczne
  • problemy humanitarne


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Bógdał-Brzezińska Agnieszka, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  bogdal@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Historia powszechna i historia stosunków międzynarodowych
  • Wpływ ICT na stosunki międzynarodowe (aspekty prawne, społeczne i polityczne)
  • Procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych
  • Biopolityka, szczególnie psychologia i neurokognitywistyka procesów decyzyjnych
  • Teoria stosunków międzynarodowych, zwłaszcza podejścia postpozytywistyczne


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Czaputowicz Jacek, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  jacek.czaputowicz@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Teorie stosunków międzynarodowych
  • Integracja europejska
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, agielski

 • Czub Jarosław Filip, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  jaroslaw.czub@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Grupy interesu
  • Lobbing
  • Organizacje pozarządowe
  • Fundusze europejskie
  • Instytucje i prawo UE
  • Proces decyzyjny UE
  • Biznes w UE


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Haliżak Marian Edward, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  ehalizak@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Badania polityki zagranicznej państwa
  • Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku
  • Globalne i regionalne instytucje gospodarcze
  • Polityka zagraniczna mocarstw
  • Relacje polityki i ekonomii na przykładzie różnych studiów przypadków
  • Geoekonomia jako strategia państwa w stosunkach międzynarodowych


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Gagatek Wojciech, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  w.gagatek@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Porównawcza analiza systemów politycznych, partii politycznych oraz systemów partyjnych (Status prawny i finansowanie partii. Ich organizacja wewnętrzna. Funkcje partii i ich miejsce w systemie politycznym. Modele partii politycznych. Programy partyjne. Kryzys partii. Wzorce konfliktu politycznego. Wybory. System partyjny i jego zmiana)
  • System polityczny Unii Europejskiej (Geneza i rozwój systemu politycznego UE. Władza wykonawcza i ustawodawcza. Dynamika zmian instytucjonalnych i wzorce konfliktu politycznego w UE. Teorie i modele integracji europejskiej. Kluczowe kontrowersje w procesie integracji europejskiej. Postawy społeczne wobec integracji europejskiej. Partie polityczne na poziomie europejskim. Integracja europejska w czasie kryzysu. Wybory i referenda)
  • Metodologia badań społecznych (Metoda porównawcza. Metody ilościowe i jakościowe)


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Gasztold Aleksandra, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  a.gasztold@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Studia nad terroryzmem i wywiadem
  • Feminizm w stosunkach międzynarodowych i studiach nad bezpieczeństwem
  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec i Unii Europejskiej
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe w strefie euroatlantyckiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie


  Język rozprawy doktorskiej:

  angielski, niemiecki, polski, rosyjski

 • Grosse Tomasz, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o polityce publicznej

    Adres e-mail

  tgrosse@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Analiza polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich
  • Zarządzanie publiczne
  • Geoekonomia
  • Europeizacja, myśl teoretyczna dotycząca integracji Europejskiej


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Grzebyk Patrycja, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o bezpieczeństwa

    Adres e-mail

  patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • ONZ, misje pokojowe, użycie siły,  konflikty zbrojne
  • międzynarodowe  prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne, odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym
  • instytucje sprawiedliwości międzynarodowej, pomoc humanitarna


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, francuski

 • Hut Paweł, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  pawel.hut@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Zagadnienia demograficzne – w tym migracyjne (imigracja, emigracja, repatriacja)
  • Problemy mniejszości narodowych i etnicznych (Europa Środkowa i Wschodnia, Polacy na Wschodzie)
  • Historia kwestii społecznych (Kwestie społeczne w perspektywie historycznej: kwestia mieszkaniowa, bezdomność, bezrobocie, kwestia edukacyjna)


  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Itrich-Drabarek Jolanta, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  j.itrich-draba@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Administracja publiczna. Administracja bezpieczeństwa publicznego
  • Służba cywilna
  • E-goverment
  • Etyka sfery publicznej
  • Administracja i polityka w skali lokalnej i globalnej
  • Zarządzanie w administracji
  • Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
  • Struktury, organizacje i formy administracji rządowej i samorządowej
  • Wyzwania cywilizacyjno-społeczno-gospodarcze stojące przed państwem
  • Decentralizacja administracji publicznej

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Kołodziejczyk Katarzyna, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  k.kolodziejczyk@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Przemiany w gospodarce światowej
  • Zmiany w systemie handlu międzynarodowego, ekonomia polityczna
  • Integracja europejska – polityka UE wewnętrzna i zewnętrzna
  • Stosunki UE z państwami trzecimi, głównie ekonomiczne
  • Rozwój i pomoc rozwojowa

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Kownacki Tomasz, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  t.kownacki@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Integracja europejska – system polityczny UE, polityki UE, społeczny i kulturowy wymiar integracji europejskiej. Polityki bezpieczeństwa realizowane przez Unię Europejską
  • Współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego -przestępczość zorganizowana, nielegalna imigracja, handel ludźmi, handel narkotykami, współpraca celna, przestępstwa finansowe. Organizacje działające na rzecz zwalczania przestępczości międzynarodowej
  • Terroryzm współczesny – uwarunkowania, nurty, zwalczanie, organizacje terrorystyczne, psychologia terroryzmu

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Księżopolski Mirosław, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce publicznej

    Adres e-mail

  miroslawksiezopolski@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Porównawcza polityka społeczna
  • Zabezpieczenie społeczne
  • Polityka społeczna w okresie transformacji w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Kupiecki Robert, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  robkupiecki@hotmail.com

  Zainteresowania badawcze:

  • Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka zagraniczna i dyplomacja (dyplomacja wielostronna)
  • Stosunki transatlantyckie i NATO
  • Międzynarodowe stosunki wojskowe
  • Historia stosunków międzynarodowych

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Anna Kurowska, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  a.kurowska@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Porównawcza analiza polityki społecznej, w tym w szczególności polityki rodzinnej, systemów opiekuńczych
  • Modele polityki społecznej, w tym w szczególności modele polityki rodzinnej
  • Badania nad krajową i lokalną polityką rodzinną: urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie, instytucjonalna opieka nad dzieckiem, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, opieka nad osobami starszymi, świadczenia rodzinne i ulgi podatkowe
  • Badania jakości życia, rozwoju społecznego, ubóstwa i nierówności społecznych, w tym w szczególności nierówności względem płci. Wskaźniki społeczne. Równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym
  • Capability Approach w polityce społecznej
  • Metodologia badań społecznych, w tym zarówno metody ilościowe jak i jakościowe (badania empiryczne)

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Kuźniar Roman, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  rkuzniar@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka zagraniczna RP
  • System NZ – problemy globalne, prawa człowieka, studia strategiczne

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Lasocik Zbigniew, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Naukio bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  zlasocik@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • handel ludźmi i praca przymusowa
  • poważna przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo)
  • przestępczość w mediach
  • socjologia służb mundurowych
  • kara pozbawienia wolności, dożywocie
- współczesne więziennictwo
  • prawa człowieka
  • zapobieganie torturom

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Lizak Wiesław, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  lizak@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Stosunki międzynarodowe w Afryce
  • Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu
  • Państwa rozwijające się w stosunkach międzynarodowych
  • Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Madej Marek, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  marek.madej@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • NATO i inne sojusze wojskowe oraz europejskie organizacje bezpieczeństwa (w tym WPBiO UE)
  • terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne (i.e. transnarodowa przestępczość zorganizowana, cyberbezpieczeństwo)
  • współczesne konflikty zbrojne i interwencje wojskowe (w tym wpływ rozwoju technologii na ich przebieg)
  • polska polityka bezpieczeństwa

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Malinowska Izabela, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o polityce publicznej

    Adres e-mail

  malinowska.iza@wp.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym
  • Ochrona praw człowieka w państwach europejskich i pozaeuropejskich
  • Instytucje ochrony prawnej w państwach europejskich i pozaeuropejskich
  • Formy aktywności publicznej obywateli polskich
  • Transformacja prawa polskiego

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Marczuk Karina, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  k.marczuk@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Problematyka pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w tym zakresie w państwach obszaru basenu Morza Śródziemnego oraz regionu Europy Północnej, poza Europą – w Australii
  • Problematyka human security
  • Budowanie odporności na zagrożenia wybranych państw
  • Obszary współczesnej dyplomacji
  • Dyplomacja i bezpieczeństwo

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Marciniak Ewa Maria, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  e.marciniak@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Problemy komunikowania politycznego (aktorzy komunikowania politycznego, relacja media – polityka, zawartość mediów)
  • Podstawy i zachowania wyborcze (marketing polityczny, kampanie wyborcze, preferencje polityczne, opinia publiczna

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Mieńkowska-Norkiene Renata, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  r.mienkowska@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • System instytucjonalny Unii Europejskie
  • Prawo UE
  • Koordynacja polityk unijnych na poziomie krajowym
  • Polityka europejska państw członkowskich
  • Programy mobilnościowe i fundusze unijne
  • Negocjacje i zarządzanie konfliktami
  • Systemy polityczne państw europejskich
  • Polityka równościowa UE
  • Polityka komunikacyjna UE
  • Innowacje (w tym społeczne i w polityce)
  • Relacje polsko-litewskie
  • Kraje bałtyckie

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, niemiecki, litewski

 • Misiuk Andrzej, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  amisiuk@wp.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
  • Modele zapobiegania przestępczości
  • Policja jako podstawowy podmiot ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Historia służb policyjnych w Polsce i w Europie
  • Rola samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, francuski, rosyjski

 • Popławski Dariusz, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  d.poplawski@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa małych państw
  • Neutralność w stosunkach międzynarodowych
  • Problematyka niemcoznawcza
  • Obrót dyplomatyczny i konsularny

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, niemiecki

 • Raś Maciej, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  maciejras@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Międzynarodowe stosunki polityczne.
  • Stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej.
  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
  • Relacje Rosja-Zachód. „Wschodni wymiar” UE i NATO.
  • Wschód w polityce zagranicznej RP.
  • Podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych.

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, rosyjski

 • Rothert Agnieszka, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  arothert@uw.edu.pl
  agnieszkarothert@gmail.com

  Zainteresowania badawcze:

  • Władza i polityka w skali globalnej i glokalnej
  • Zarządzanie polityczne
  • Sieci polityczne. Struktury, organizacje i formy pozapaństwowe. Globalne wyzwania cywilizacyjno-społeczne. Zmiana polityczno-społeczna: problematyka rozpadu i adaptacji systemowej

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Rydlewski Grzegorz, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  grzegorz.rydlewski@onet.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Strategiczne i decyzyjne problemy bezpieczeństwa. Prakseologia bezpieczeństwa narodowego
  • Relacje między polityką i administracją
  • Systemowe, proceduralne i kadrowe problemy decydowania w organach władzy i administracji publicznej
  • Decydowanie polityczne. Prakseologia polityki. Uwarunkowania i mechanizmy sukcesów oraz porażek w polityce
  • Kryzysy i zarządzanie kryzysowe w przestrzeni publicznej
  • Rządzenie jako system i proces decyzyjny

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Rysińska Irena, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  i.rysinska@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Organizacje międzynarodowe
  • Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
  • Problemy społeczne i prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych
  • Suwerenność

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, rosyjski

 • Słomka Tomasz, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  tomasz.slomka@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Konstytucja i jej funkcje, konstytucjonalizm, tożsamość konstytucyjna współczesnego państwa
  • Bezpieczeństwo konstytucyjne współczesnej Polski na tle porównawczym
  • Organy władzy wykonawczej w RP, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji Prezydenta RP

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Stasiak-Jazukiewicz Ewa, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  e.stasiak-jazukiewicz@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Rola mediów jako czynnika identyfikacji mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i kulturowych w krajach UE
  • Dyfuzja kulturowa kontynentu europejskiego a tożsamość współczesnego Europejczyka
  • Rola mediów w procesach demokratyzacyjnych. Społeczne funkcje mediów (w tym analiza dyskursu medialnego). Rola mediów w sytuacji kryzysowej, w tym relacji media – terroryzm
  • Polityka medialna struktur UE i państw narodowych

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Starzyk-Sulejewska Joanna, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  j.starzyk@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Problematyka związana z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych zwłaszcza globalnych oraz europejskich, stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi
  • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE (aspekty zewnętrzne i wewnętrzne)
  • Polityka państw członkowskich UE wobec procesu integracji europejskiej
  • Stosunki międzynarodowe w Europie

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, rosyjski

 • Sułek Mirosław, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  m.sulek@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • ekonomika bezpieczeństwa;
  • teoria i metodologia badania stosunków międzynarodowych;
  • prognozowanie międzynarodowe;
  • geopolityka, geostrategia, geoekonomia;
  • potęgometria.

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Szarfenberg Ryszard, dr hab. prof. Ucz

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  r.szarfrenberg@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Teoria polityki społecznej i państwa dobrobytu (również porównawczo i wymiar europejski)
  • Teoria polityki publicznej i rządzenia (współrządzenia)
  • Teoria ewaluacji
  • Teoria praw socjalnych
  • Teoria i empiria szeroko rozumianej pieniężnej i niepieniężnej pomocy społecznej (wraz z problemami rodziny, niepełnosprawności itp.)
  • Teoria i empiria ubóstwa, wykluczenia, marginalności, nierówności

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Szatur-Jaworska Barbara, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce publicznej

    Adres e-mail

  b.szatur-jaworska@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Metodologia i teoria polityki społecznej
  • Kwestie społeczne
  • Gerontologia społeczna
  • Pomoc społeczna
  • Polityka ludnościowa

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Szeptycki Andrzej, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  andrzej.szeptycki@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Polityka zagraniczna i wewnętrzna Ukrainy i Francji
  • Polityka zagraniczna Polski
  • Wybrane aspekty integracji europejskiej
  • Historia stosunków międzynarodowych w Europie
  • Stosunki wyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej
  • Mniejszości narodowe w Polsce
  • Postkolonializm

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, rosyjski, francuski

 • Szewior Krzysztof, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce publicznej

    Adres e-mail

  andrzej.szeptycki@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Polityka społeczna w Unii Europejskiej oraz w państwach niemieckiego obszaru językowego
  • Problematyka kobiet
  • Problematyka szkolnictwa wyższego
  • Problematyka bezpieczeństwa społecznego

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, niemiecki

 • Szymański Adam, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  ar.szymanski@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Integracja europejska: rozszerzanie Unii Europejskiej; Europejska Polityka Sąsiedztwa; stosunki Unia Europejska-Turcja; procesy europeizacji i de-europeizacji; obywatelstwo UE i tożsamość europejska
  • System polityczny i polityka zagraniczna Republiki Turcji
  • Demokratyzacja i de-demokratyzacja w perspektywie porównawczej
  • Islam i polityka, fundamentalizm islamski, islam a demokracja
  • Postnarodowe formy obywatelstwa

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Tomaszewski Krzysztof, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  k.tomaszewski3@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Polityka energetyczna Polski
  • Polityki energetyczne współczesnych państw
  • Polityka klimatyczno-energetyczna UE
  • Bezpieczeństwo energetyczne współczesnego państwa
  • Bezpieczeństwo gospodarcze
  • Unia Europejska: problemy zarządzania wielopoziomowego, instytucje, prawo
  • Proces integracji europejskiej
  • Polityki europejskie z następujących obszarów: spójności; transportu; ochrony konkurencji i konsumentów
  • Problemy regionów w Europie
  • System polityczny Francji
  • System polityczny Szwajcarii

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, francuski, angielski

 • Tymanowski Józef, dr hab., prof. Ucz

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  j.tymanowski@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  * Przemiany systemowe na obszarze państw postradzieckich
  * Polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej
  * Polska racja stanu a polityka wschodnia Unii Europejskiej

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, rosyjski

 • Ulatowski Rafał, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  r.ulatowski@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Międzynarodowa ekonomia polityczna
  • Niemcy w stosunkach międzynarodowych
  • Stodunki polityczne i gospodarcze w regionie Azji

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, niemiecki

 • Wawrzyk Piotr, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  pwawrzyk@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Metodologia europeistyki
  • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
  • Implementacja prawa UE w państwach członkowskich. Problemy współczesnej Europy. Reformy UE
  • Fundusze UE

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Wierzbicki Andrzej, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o polityce publicznej

    Adres e-mail

  mwitkowska@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Proces integracji europejskiej
  • Prawo UE – jego źródła, stanowienie i stosowanie, zasady wdrażania. Polityki UE w państwach członkowskich UE (w tym fundusze UE). Instytucje UE.
  • Zasady funkcjonowania UE, system polityczny UE i jego otoczenie. Obywatelstwo europejskie. Partycypacja obywateli oraz udział partii politycznych w Unii Europejskiej. Problematyka demokracji w Europie i legitymizacji UE – teoretyczne i praktyczne ujęcia badawcze
  • Niemcy – system polityczny, kraje związkowe, polityka zagraniczna i polityka europejska

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, niemiecki

 • Witkowska Marta, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  mwitkowska@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Proces integracji europejskiej
  • Prawo UE – jego źródła, stanowienie i stosowanie, zasady wdrażania. Polityki UE w państwach członkowskich UE (w tym fundusze UE). Instytucje UE.
  • Zasady funkcjonowania UE, system polityczny UE i jego otoczenie. Obywatelstwo europejskie. Partycypacja obywateli oraz udział partii politycznych w Unii Europejskiej. Problematyka demokracji w Europie i legitymizacji UE – teoretyczne i praktyczne ujęcia badawcze
  • Niemcy – system polityczny, kraje związkowe, polityka zagraniczna i polityka europejska

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, niemiecki

 • Wojnicki Jacek, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o polityce publicznej

    Adres e-mail

  jacekwojnicki@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, transformacje ustrojowe
  • Partie i systemy partyjne państw Europy-struktury, funkcjonowanie
  • Administracja rządowa i samorządowa w Polsce i w państwach Europy

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, francuski

 • Wojtaszczyk Konstanty, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  ie.wnpism@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Tendencje rozwojowe we współczesnych systemach politycznych
  • Partie i systemy partyjne
  • Instytucjonalne aspekty integracji europejskiej
  • Legitymizacja procesów integracji europejskiej

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Zając Justyna, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  j.zajac@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
  • Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w Europie, w tym w Europie Środkowej i Wschodniej
  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA
  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz wybranych państw członkowskich

   

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski

 • Zaleśny Jacek, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  jacekzalesny@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • systemy polityczne Polski i innych państw
  • systemach politycznych państw poradzieckich (w szczególności: Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina)
  • porównawcze systemy polityczne, polski parlamentaryzm
  • instytucje ochrony prawnej, ochronie prawnej w Unii Europejskiej, prawie miejscowym, tworzeniu prawa, w tym prawidłowej legislacji

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

 • Zdaniuk Bartłomiej, dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce

    Adres e-mail

  bartłomiej.zdaniuk@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Historia państwa i społeczeństwa w Europie
  • Procesy państwowo- i narodotwórcze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  • Systemy polityczne Rumunii i Republiki Mołdawii
  • Życie polityczne Francji po roku 1789

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, francuski, angielski, rosyjski

 • Zięba Ryszard, prof. dr hab.

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

    Adres e-mail

  rzieba@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski, państw Europy Środkowej i Wschodniej, wielkich mocarstw, Unii Europejskiej
  • Rekonfiguracja ładu międzynarodowego w XXI wieku
  • Teorie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski, angielski, rosyjski

 • Żołędowski Cezary, dr hab., prof. Ucz

  Dyscyplina naukowa

  Nauki o polityce publicznej

    Adres e-mail

  czoledowski@uw.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  • Mniejszości narodowe w Polsce. Polskie mniejszości i Polacy za granicą
  • Teoretyczne aspekty stosunków etnicznych
  • Wielokulturowość i polityka wielokulturowości
  • Migracje z Polski i do Polski
  • Kwestie społeczne

  Język rozprawy doktorskiej:

  polski

X