plen

Promotorzy prac doktorskich

Wśród kadry naukowej skupionej na WNPiSM UW szereg profesorów ma możliwość prowadzenia przewodów doktorskich. Poniżej prezentujemy sylwetki specjalistów i ekspertów z poszczególnych obszarów naukowych.

  • Bieleń Stanisław, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    s.bielen@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Problemy polityczne w stosunkach międzynarodowych. Interesy państw i ich polityka zagraniczna. Państwa upadłe w stosunkach międzynarodowych.  Quasi-państwa i problem ich uznania. Państwa buforowe i strefy wpływów. Rola przywództwa w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna mocarstw. Procesy suwerenizacji i desuwerenizacji państw w świecie. Problemy samostanowienia narodów. Polityki bezpieczeństwa państw. Prawa mniejszości narodowych. Geopolityka i globalizacja. Struktura i funkcjonowanie ładu międzynarodowego. Tożsamość uczestników stosunków międzynarodowych. Wrogość i przyjaźń we współczesnym świecie. Bellizacja stosunków międzynarodowych
    • Problematyka negocjacyjna w stosunkach międzynarodowych. Dialog międzynarodowy
    • Rosja w stosunkach międzynarodowych. Rosja w procesach globalizacji. Geopolityka i rywalizacja mocarstw w przestrzeni poradzieckiej. Stosunki polsko-rosyjskie. Polityka wschodnia Polski

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, rosyjski, angielski

  • Bieńczyk-Missala Agnieszka, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    agnieszka.missala@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • międzynarodowe instytucje ochrony praw człowieka
    • problematyka praw człowieka i zbrodni międzynarodowych
    • polityka zagraniczna Polski
    • międzynarodowe stosunki społeczne
    • problemy humanitarne


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Bógdał-Brzezińska Agnieszka, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    bogdal@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Historia powszechna i historia stosunków międzynarodowych
    • Wpływ ICT na stosunki międzynarodowe (aspekty prawne, społeczne i polityczne)
    • Procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych
    • Biopolityka, szczególnie psychologia i neurokognitywistyka procesów decyzyjnych
    • Teoria stosunków międzynarodowych, zwłaszcza podejścia postpozytywistyczne


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Czaputowicz Jacek, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    jacek.czaputowicz@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Teorie stosunków międzynarodowych
    • Integracja europejska
    • Bezpieczeństwo międzynarodowe


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, agielski

  • Czub Jarosław Filip, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    jaroslaw.czub@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Grupy interesu
    • Lobbing
    • Organizacje pozarządowe
    • Fundusze europejskie
    • Instytucje i prawo UE
    • Proces decyzyjny UE
    • Biznes w UE


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Haliżak Marian Edward, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    ehalizak@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Badania polityki zagranicznej państwa
    • Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku
    • Globalne i regionalne instytucje gospodarcze
    • Polityka zagraniczna mocarstw
    • Relacje polityki i ekonomii na przykładzie różnych studiów przypadków
    • Geoekonomia jako strategia państwa w stosunkach międzynarodowych


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Gagatek Wojciech, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    w.gagatek@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Porównawcza analiza systemów politycznych, partii politycznych oraz systemów partyjnych (Status prawny i finansowanie partii. Ich organizacja wewnętrzna. Funkcje partii i ich miejsce w systemie politycznym. Modele partii politycznych. Programy partyjne. Kryzys partii. Wzorce konfliktu politycznego. Wybory. System partyjny i jego zmiana)
    • System polityczny Unii Europejskiej (Geneza i rozwój systemu politycznego UE. Władza wykonawcza i ustawodawcza. Dynamika zmian instytucjonalnych i wzorce konfliktu politycznego w UE. Teorie i modele integracji europejskiej. Kluczowe kontrowersje w procesie integracji europejskiej. Postawy społeczne wobec integracji europejskiej. Partie polityczne na poziomie europejskim. Integracja europejska w czasie kryzysu. Wybory i referenda)
    • Metodologia badań społecznych (Metoda porównawcza. Metody ilościowe i jakościowe)


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Gasztold Aleksandra, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    a.gasztold@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Studia nad terroryzmem i wywiadem
    • Feminizm w stosunkach międzynarodowych i studiach nad bezpieczeństwem
    • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec i Unii Europejskiej
    • Bezpieczeństwo międzynarodowe w strefie euroatlantyckiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie


    Język rozprawy doktorskiej:

    angielski, niemiecki, polski, rosyjski

  • Grosse Tomasz, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o polityce publicznej

      Adres e-mail

    tgrosse@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Analiza polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich
    • Zarządzanie publiczne
    • Geoekonomia
    • Europeizacja, myśl teoretyczna dotycząca integracji Europejskiej


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Grzebyk Patrycja, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o bezpieczeństwa

      Adres e-mail

    patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • ONZ, misje pokojowe, użycie siły,  konflikty zbrojne
    • międzynarodowe  prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne, odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym
    • instytucje sprawiedliwości międzynarodowej, pomoc humanitarna


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, francuski

  • Hut Paweł, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    pawel.hut@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Zagadnienia demograficzne – w tym migracyjne (imigracja, emigracja, repatriacja)
    • Problemy mniejszości narodowych i etnicznych (Europa Środkowa i Wschodnia, Polacy na Wschodzie)
    • Historia kwestii społecznych (Kwestie społeczne w perspektywie historycznej: kwestia mieszkaniowa, bezdomność, bezrobocie, kwestia edukacyjna)


    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Itrich-Drabarek Jolanta, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    j.itrich-draba@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Administracja publiczna. Administracja bezpieczeństwa publicznego
    • Służba cywilna
    • E-goverment
    • Etyka sfery publicznej
    • Administracja i polityka w skali lokalnej i globalnej
    • Zarządzanie w administracji
    • Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
    • Struktury, organizacje i formy administracji rządowej i samorządowej
    • Wyzwania cywilizacyjno-społeczno-gospodarcze stojące przed państwem
    • Decentralizacja administracji publicznej

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Kołodziejczyk Katarzyna, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    k.kolodziejczyk@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Przemiany w gospodarce światowej
    • Zmiany w systemie handlu międzynarodowego, ekonomia polityczna
    • Integracja europejska – polityka UE wewnętrzna i zewnętrzna
    • Stosunki UE z państwami trzecimi, głównie ekonomiczne
    • Rozwój i pomoc rozwojowa

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Kownacki Tomasz, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    t.kownacki@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Integracja europejska – system polityczny UE, polityki UE, społeczny i kulturowy wymiar integracji europejskiej. Polityki bezpieczeństwa realizowane przez Unię Europejską
    • Współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego -przestępczość zorganizowana, nielegalna imigracja, handel ludźmi, handel narkotykami, współpraca celna, przestępstwa finansowe. Organizacje działające na rzecz zwalczania przestępczości międzynarodowej
    • Terroryzm współczesny – uwarunkowania, nurty, zwalczanie, organizacje terrorystyczne, psychologia terroryzmu

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Księżopolski Mirosław, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce publicznej

      Adres e-mail

    miroslawksiezopolski@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Porównawcza polityka społeczna
    • Zabezpieczenie społeczne
    • Polityka społeczna w okresie transformacji w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Kupiecki Robert, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    robkupiecki@hotmail.com

    Zainteresowania badawcze:

    • Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe
    • Polityka zagraniczna i dyplomacja (dyplomacja wielostronna)
    • Stosunki transatlantyckie i NATO
    • Międzynarodowe stosunki wojskowe
    • Historia stosunków międzynarodowych

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Anna Kurowska, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    a.kurowska@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Porównawcza analiza polityki społecznej, w tym w szczególności polityki rodzinnej, systemów opiekuńczych
    • Modele polityki społecznej, w tym w szczególności modele polityki rodzinnej
    • Badania nad krajową i lokalną polityką rodzinną: urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie, instytucjonalna opieka nad dzieckiem, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, opieka nad osobami starszymi, świadczenia rodzinne i ulgi podatkowe
    • Badania jakości życia, rozwoju społecznego, ubóstwa i nierówności społecznych, w tym w szczególności nierówności względem płci. Wskaźniki społeczne. Równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym
    • Capability Approach w polityce społecznej
    • Metodologia badań społecznych, w tym zarówno metody ilościowe jak i jakościowe (badania empiryczne)

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Kuźniar Roman, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    rkuzniar@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo międzynarodowe
    • Polityka zagraniczna RP
    • System NZ – problemy globalne, prawa człowieka, studia strategiczne

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Lasocik Zbigniew, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Naukio bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    zlasocik@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • handel ludźmi i praca przymusowa
    • poważna przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo)
    • przestępczość w mediach
    • socjologia służb mundurowych
    • kara pozbawienia wolności, dożywocie
- współczesne więziennictwo
    • prawa człowieka
    • zapobieganie torturom

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Lizak Wiesław, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    lizak@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Stosunki międzynarodowe w Afryce
    • Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu
    • Państwa rozwijające się w stosunkach międzynarodowych
    • Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Madej Marek, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    marek.madej@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • NATO i inne sojusze wojskowe oraz europejskie organizacje bezpieczeństwa (w tym WPBiO UE)
    • terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne (i.e. transnarodowa przestępczość zorganizowana, cyberbezpieczeństwo)
    • współczesne konflikty zbrojne i interwencje wojskowe (w tym wpływ rozwoju technologii na ich przebieg)
    • polska polityka bezpieczeństwa

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Malinowska Izabela, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o polityce publicznej

      Adres e-mail

    malinowska.iza@wp.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym
    • Ochrona praw człowieka w państwach europejskich i pozaeuropejskich
    • Instytucje ochrony prawnej w państwach europejskich i pozaeuropejskich
    • Formy aktywności publicznej obywateli polskich
    • Transformacja prawa polskiego

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Marczuk Karina, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    k.marczuk@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Problematyka pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w tym zakresie w państwach obszaru basenu Morza Śródziemnego oraz regionu Europy Północnej, poza Europą – w Australii
    • Problematyka human security
    • Budowanie odporności na zagrożenia wybranych państw
    • Obszary współczesnej dyplomacji
    • Dyplomacja i bezpieczeństwo

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Marciniak Ewa Maria, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    e.marciniak@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Problemy komunikowania politycznego (aktorzy komunikowania politycznego, relacja media – polityka, zawartość mediów)
    • Podstawy i zachowania wyborcze (marketing polityczny, kampanie wyborcze, preferencje polityczne, opinia publiczna

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Mieńkowska-Norkiene Renata, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    r.mienkowska@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • System instytucjonalny Unii Europejskie
    • Prawo UE
    • Koordynacja polityk unijnych na poziomie krajowym
    • Polityka europejska państw członkowskich
    • Programy mobilnościowe i fundusze unijne
    • Negocjacje i zarządzanie konfliktami
    • Systemy polityczne państw europejskich
    • Polityka równościowa UE
    • Polityka komunikacyjna UE
    • Innowacje (w tym społeczne i w polityce)
    • Relacje polsko-litewskie
    • Kraje bałtyckie

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, niemiecki, litewski

  • Misiuk Andrzej, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    amisiuk@wp.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
    • Modele zapobiegania przestępczości
    • Policja jako podstawowy podmiot ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
    • Historia służb policyjnych w Polsce i w Europie
    • Rola samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, francuski, rosyjski

  • Popławski Dariusz, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    d.poplawski@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa małych państw
    • Neutralność w stosunkach międzynarodowych
    • Problematyka niemcoznawcza
    • Obrót dyplomatyczny i konsularny

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, niemiecki

  • Raś Maciej, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    maciejras@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Międzynarodowe stosunki polityczne.
    • Stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej.
    • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
    • Relacje Rosja-Zachód. „Wschodni wymiar” UE i NATO.
    • Wschód w polityce zagranicznej RP.
    • Podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych.

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, rosyjski

  • Rothert Agnieszka, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    arothert@uw.edu.pl
    agnieszkarothert@gmail.com

    Zainteresowania badawcze:

    • Władza i polityka w skali globalnej i glokalnej
    • Zarządzanie polityczne
    • Sieci polityczne. Struktury, organizacje i formy pozapaństwowe. Globalne wyzwania cywilizacyjno-społeczne. Zmiana polityczno-społeczna: problematyka rozpadu i adaptacji systemowej

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Rydlewski Grzegorz, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    grzegorz.rydlewski@onet.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Strategiczne i decyzyjne problemy bezpieczeństwa. Prakseologia bezpieczeństwa narodowego
    • Relacje między polityką i administracją
    • Systemowe, proceduralne i kadrowe problemy decydowania w organach władzy i administracji publicznej
    • Decydowanie polityczne. Prakseologia polityki. Uwarunkowania i mechanizmy sukcesów oraz porażek w polityce
    • Kryzysy i zarządzanie kryzysowe w przestrzeni publicznej
    • Rządzenie jako system i proces decyzyjny

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Rysińska Irena, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    i.rysinska@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Organizacje międzynarodowe
    • Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
    • Problemy społeczne i prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych
    • Suwerenność

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, rosyjski

  • Słomka Tomasz, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    tomasz.slomka@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Konstytucja i jej funkcje, konstytucjonalizm, tożsamość konstytucyjna współczesnego państwa
    • Bezpieczeństwo konstytucyjne współczesnej Polski na tle porównawczym
    • Organy władzy wykonawczej w RP, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji Prezydenta RP

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Stasiak-Jazukiewicz Ewa, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    e.stasiak-jazukiewicz@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Rola mediów jako czynnika identyfikacji mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i kulturowych w krajach UE
    • Dyfuzja kulturowa kontynentu europejskiego a tożsamość współczesnego Europejczyka
    • Rola mediów w procesach demokratyzacyjnych. Społeczne funkcje mediów (w tym analiza dyskursu medialnego). Rola mediów w sytuacji kryzysowej, w tym relacji media – terroryzm
    • Polityka medialna struktur UE i państw narodowych

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Starzyk-Sulejewska Joanna, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    j.starzyk@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Problematyka związana z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych zwłaszcza globalnych oraz europejskich, stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi
    • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE (aspekty zewnętrzne i wewnętrzne)
    • Polityka państw członkowskich UE wobec procesu integracji europejskiej
    • Stosunki międzynarodowe w Europie

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, rosyjski

  • Sułek Mirosław, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    m.sulek@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • ekonomika bezpieczeństwa;
    • teoria i metodologia badania stosunków międzynarodowych;
    • prognozowanie międzynarodowe;
    • geopolityka, geostrategia, geoekonomia;
    • potęgometria.

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Szarfenberg Ryszard, dr hab. prof. Ucz

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    r.szarfrenberg@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Teoria polityki społecznej i państwa dobrobytu (również porównawczo i wymiar europejski)
    • Teoria polityki publicznej i rządzenia (współrządzenia)
    • Teoria ewaluacji
    • Teoria praw socjalnych
    • Teoria i empiria szeroko rozumianej pieniężnej i niepieniężnej pomocy społecznej (wraz z problemami rodziny, niepełnosprawności itp.)
    • Teoria i empiria ubóstwa, wykluczenia, marginalności, nierówności

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Szatur-Jaworska Barbara, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce publicznej

      Adres e-mail

    b.szatur-jaworska@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Metodologia i teoria polityki społecznej
    • Kwestie społeczne
    • Gerontologia społeczna
    • Pomoc społeczna
    • Polityka ludnościowa

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Szeptycki Andrzej, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    andrzej.szeptycki@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Polityka zagraniczna i wewnętrzna Ukrainy i Francji
    • Polityka zagraniczna Polski
    • Wybrane aspekty integracji europejskiej
    • Historia stosunków międzynarodowych w Europie
    • Stosunki wyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej
    • Mniejszości narodowe w Polsce
    • Postkolonializm

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, rosyjski, francuski

  • Szewior Krzysztof, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce publicznej

      Adres e-mail

    andrzej.szeptycki@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Polityka społeczna w Unii Europejskiej oraz w państwach niemieckiego obszaru językowego
    • Problematyka kobiet
    • Problematyka szkolnictwa wyższego
    • Problematyka bezpieczeństwa społecznego

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, niemiecki

  • Szymański Adam, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    ar.szymanski@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Integracja europejska: rozszerzanie Unii Europejskiej; Europejska Polityka Sąsiedztwa; stosunki Unia Europejska-Turcja; procesy europeizacji i de-europeizacji; obywatelstwo UE i tożsamość europejska
    • System polityczny i polityka zagraniczna Republiki Turcji
    • Demokratyzacja i de-demokratyzacja w perspektywie porównawczej
    • Islam i polityka, fundamentalizm islamski, islam a demokracja
    • Postnarodowe formy obywatelstwa

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Tomaszewski Krzysztof, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    k.tomaszewski3@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Polityka energetyczna Polski
    • Polityki energetyczne współczesnych państw
    • Polityka klimatyczno-energetyczna UE
    • Bezpieczeństwo energetyczne współczesnego państwa
    • Bezpieczeństwo gospodarcze
    • Unia Europejska: problemy zarządzania wielopoziomowego, instytucje, prawo
    • Proces integracji europejskiej
    • Polityki europejskie z następujących obszarów: spójności; transportu; ochrony konkurencji i konsumentów
    • Problemy regionów w Europie
    • System polityczny Francji
    • System polityczny Szwajcarii

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, francuski, angielski

  • Tymanowski Józef, dr hab., prof. Ucz

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    j.tymanowski@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    * Przemiany systemowe na obszarze państw postradzieckich
    * Polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej
    * Polska racja stanu a polityka wschodnia Unii Europejskiej

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, rosyjski

  • Ulatowski Rafał, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    r.ulatowski@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Międzynarodowa ekonomia polityczna
    • Niemcy w stosunkach międzynarodowych
    • Stodunki polityczne i gospodarcze w regionie Azji

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, niemiecki

  • Wawrzyk Piotr, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    pwawrzyk@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Metodologia europeistyki
    • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
    • Implementacja prawa UE w państwach członkowskich. Problemy współczesnej Europy. Reformy UE
    • Fundusze UE

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Wierzbicki Andrzej, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o polityce publicznej

      Adres e-mail

    mwitkowska@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Proces integracji europejskiej
    • Prawo UE – jego źródła, stanowienie i stosowanie, zasady wdrażania. Polityki UE w państwach członkowskich UE (w tym fundusze UE). Instytucje UE.
    • Zasady funkcjonowania UE, system polityczny UE i jego otoczenie. Obywatelstwo europejskie. Partycypacja obywateli oraz udział partii politycznych w Unii Europejskiej. Problematyka demokracji w Europie i legitymizacji UE – teoretyczne i praktyczne ujęcia badawcze
    • Niemcy – system polityczny, kraje związkowe, polityka zagraniczna i polityka europejska

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, niemiecki

  • Witkowska Marta, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    mwitkowska@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Proces integracji europejskiej
    • Prawo UE – jego źródła, stanowienie i stosowanie, zasady wdrażania. Polityki UE w państwach członkowskich UE (w tym fundusze UE). Instytucje UE.
    • Zasady funkcjonowania UE, system polityczny UE i jego otoczenie. Obywatelstwo europejskie. Partycypacja obywateli oraz udział partii politycznych w Unii Europejskiej. Problematyka demokracji w Europie i legitymizacji UE – teoretyczne i praktyczne ujęcia badawcze
    • Niemcy – system polityczny, kraje związkowe, polityka zagraniczna i polityka europejska

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, niemiecki

  • Wojnicki Jacek, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o polityce publicznej

      Adres e-mail

    jacekwojnicki@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, transformacje ustrojowe
    • Partie i systemy partyjne państw Europy-struktury, funkcjonowanie
    • Administracja rządowa i samorządowa w Polsce i w państwach Europy

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, francuski

  • Wojtaszczyk Konstanty, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    ie.wnpism@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Tendencje rozwojowe we współczesnych systemach politycznych
    • Partie i systemy partyjne
    • Instytucjonalne aspekty integracji europejskiej
    • Legitymizacja procesów integracji europejskiej

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Zając Justyna, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    j.zajac@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
    • Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w Europie, w tym w Europie Środkowej i Wschodniej
    • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA
    • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz wybranych państw członkowskich

     

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski

  • Zaleśny Jacek, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    jacekzalesny@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • systemy polityczne Polski i innych państw
    • systemach politycznych państw poradzieckich (w szczególności: Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina)
    • porównawcze systemy polityczne, polski parlamentaryzm
    • instytucje ochrony prawnej, ochronie prawnej w Unii Europejskiej, prawie miejscowym, tworzeniu prawa, w tym prawidłowej legislacji

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

  • Zdaniuk Bartłomiej, dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce

      Adres e-mail

    bartłomiej.zdaniuk@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Historia państwa i społeczeństwa w Europie
    • Procesy państwowo- i narodotwórcze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
    • Systemy polityczne Rumunii i Republiki Mołdawii
    • Życie polityczne Francji po roku 1789

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, francuski, angielski, rosyjski

  • Zięba Ryszard, prof. dr hab.

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie

      Adres e-mail

    rzieba@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Bezpieczeństwo międzynarodowe
    • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski, państw Europy Środkowej i Wschodniej, wielkich mocarstw, Unii Europejskiej
    • Rekonfiguracja ładu międzynarodowego w XXI wieku
    • Teorie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski, angielski, rosyjski

  • Żołędowski Cezary, dr hab., prof. Ucz

    Dyscyplina naukowa

    Nauki o polityce publicznej

      Adres e-mail

    czoledowski@uw.edu.pl

    Zainteresowania badawcze:

    • Mniejszości narodowe w Polsce. Polskie mniejszości i Polacy za granicą
    • Teoretyczne aspekty stosunków etnicznych
    • Wielokulturowość i polityka wielokulturowości
    • Migracje z Polski i do Polski
    • Kwestie społeczne

    Język rozprawy doktorskiej:

    polski

X