Stypendium rektora

UWAGA! By otrzymać stypendium na rok akademicki 2019/2020 – należy złożyć wniosek do 25 października 2019 r. w jednostce, w której Państwo studiują. Informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie.

 1. Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta na cykl dydaktyczny trwający rok akademicki i wypłacane przez okres do dziewięciu miesięcy, od października do czerwca.
 2. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta na cykl dydaktyczny trwający semestr i wypłacane:

1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego;

2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca – w przypadku studiów, na które przeprowadza się rekrutację dwa razy w roku akademickim lub takich, które rozpoczęły się od semestru letniego, lub gdy rok studiów trwa semestr.

 1. Stypendium rektora przyznawane jest w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają udokumentowane osiągnięcia wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie stypendium złożonym w terminie określonym przez Rektora.
 2. Stypendium rektora nie będzie przyznane, jeśli wniosek złożono po upływie terminu określonego przez Rektora.
 3. Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż̇ 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż̇ 10, stypendium rektora może być́ przyznane jednemu studentowi.
 4. Studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego nie uwzględnia się̨ przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w ust. 5.
 5. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium rektora.

 1. Stypendium rektora po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może otrzymać student, który:

1) uzyskał za ostatni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, lub

2) w cyklu dydaktycznym poprzedzającym cykl dydaktyczny, na który ubiega się o przyznanie stypendium, uzyskał:

 1. a) osiągnięcia naukowe, lub
 2. b) osiągnięcia artystyczne, lub
 3. c) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym – o ile zaliczył etap studiów i został wpisany na kolejny etap studiów, z zastrzeżeniem ust. 9.
 4. Student, który został warunkowo wpisany na kolejny etap studiów może otrzymać stypendium rektora, o ile spełnia kryteria, o których mowa w ust. 8 pkt 2.
 5. Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który:

1) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, lub

2) w cyklu dydaktycznym poprzedzającym cykl dydaktyczny, na który ubiega się o przyznanie stypendium uzyskał:

 1. a) osiągnięcia naukowe, lub
 2. b) osiągnięcia artystyczne, lub
 3. c) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym – o ile rozpoczął studia drugiego stopnia w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zasady przyznawania stypendium rektora studentom określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

Miejsce składania wniosków: Sekcja Stypendialna WNPiSM

X