Pomoc materialna

Stypendium socjalne
  1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;

2) wysokość miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie nie jest większa niż kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne.

  1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania sytuacji materialnej i dochodowej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku nieudokumentowania wyczerpująco i wiarygodnie sytuacji materialnej i dochodowej uznaje się, że wnioskodawca nie spełnia przesłanek do przyznania świadczenia.
  3. W przypadku stwierdzenia braków uniemożliwiających obliczenie dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie w sposób umożliwiający obliczenie dochodu w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ stypendialny odmawia przyznania danego świadczenia.
  4. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta na semestr i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące:

1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego;

2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca.

Właściwy organ stypendialny odmawia przyznania stypendium socjalnego wnioskodawcy, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i jego rodziny.

Właściwy organ stypendialny może przyznać wnioskodawcy stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa wyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy były uzasadnione oraz wnioskodawca wiarygodnie udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Wówczas wnioskodawca składa oświadczenie o przyczynie niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wszystkie źródła utrzymania rodziny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

Przez szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa wyżej, rozumie się sytuację, gdy:

1) student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich spełnia kryteria uprawniające do otrzymania stypendium rektora;

2) student otrzymał stypendium rektora lub stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim:

  1. a) w którym ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, lub
  2. b) poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – przepis stosuje się odpowiednio do doktorantów;

3) wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta;

4) wnioskodawca osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia.

5) wnioskodawca jest sierotą i nie ukończył 25. roku życia.

Termin składania wniosku o stypendium socjalne: aby otrzymać wyrównanie za październik wniosek należy złożyć do 30 października 2020 roku.
W kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

Forma składania wniosku o stypendium socjalne: wniosek składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb.

Uwaga!!

wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (wtedy za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę stempla pocztowego) na adres:

Sekcja Stypendialna WNPiSM UW

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Gmach Audytoryjny pokój 102

00-927 Warszawa

Tylko w bardzo wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach będzie możliwość złożenia wniosku czy uzupełnienia brakującej dokumentacji osobiście.

W celu umówienia spotkania prosimy kontaktować się drogą mailową pod adres: stypendia.studenci.wnpism@uw.edu.pl .

Wnioskodawca ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości może wskazać tylko jeden z przypadków, o których mowa wyżej.

Miejsce składania wniosków: Sekcja Stypendialna WNPiSM

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w szczególności w wyniku:

1) śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica;

2) utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;

3) utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;

4) nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny;

5) nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;

6) szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta i jest świadczeniem jednorazowym. Wnioskodawca ubiegając się o zapomogę może wskazać tylko jeden z w/w przypadków.

Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do:

1) udokumentowania trudnej sytuacji życiowej, w szczególności powinien wykazać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między określonym zdarzeniem a znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu;

2) przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Miejsce składania wniosków: Biuro Zarządu Samorządu Studentów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Uwaga! Żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca) w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące, przez okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy, od października do czerwca.

W przypadku, gdy rok studiów trwa semestr stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane:

1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego,

2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca – przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

W przypadku utraty ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, prawo do stypendium
dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i wnioskodawca złożył wniosek
o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w sytuacji, o której mowa wyżej, należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje,
że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Miejsce składania wniosków: Biuro Osób Niepełnosprawnych

Domy studenta

Rok akademicki 2020/2021:

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2020/2021:

1) składanie przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021:

a) dla obecnych studentów – od 14 lipca 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r.

b) dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

2) rozpatrywanie wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

a) obecnym studentom24 sierpnia 2020 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 2 sierpnia 2020 r.

b) studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – 25 września 2020 r.

c) w przypadku wolnych miejsc obecnym studentom, studentom przyjętych na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca – 6 października 2020 r.

3) kwaterowanie w domach studenta:

dla wszystkich studentów– od 28 września 2020 r. do 19 października 2020 r.

4) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 25 sierpnia 2020 roku do 27 września 2020 roku.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta, po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb, student lub doktorant przesyła wraz z wymaganą dokumentacją na adres poczty elektronicznej koordynatora ds. stypendium socjalnego bądź komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego swojej jednostki organizacyjnej. Termin złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021 uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem zarejestrowany w USOSweb i pobrany w formie pliku PDF wniosek został przesłany na adres poczty elektronicznej. Przesłanie wniosku drogą elektroniczną rozpoczyna postępowanie w sprawie przyznania miejsca w domu studenta. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentami przyjmowane będą tylko z maili w domenie UW.

Lista mailowa koordynatorów ds. stypendialnych (więcej)

Zgodnie z § 3 ust. 6 Załącznika nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego za weryfikację spełniania przez studenta warunków i kryteriów przy ubieganiu się o miejsce w domu studenta odpowiada właściwy koordynator ds. stypendialnych lub właściwa komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego jeśli została powołana. Komisja stypendialna lub koordynator ds. stypendialnych weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy kompletny wniosek złożony w terminach określonych niniejszym komunikatem.

Komisja/Koordynator zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie później niż dzień przed terminem przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich.

Osoby z trzeciego roku studiów I stopnia, które planują kontynuowanie studiów w tej samej jednostce organizacyjnej na UW powinny złożyć wnioski do 2 sierpnia 2020 r.

Student, któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować się w nim zgodnie z terminami określonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca.

Student, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 16 października, podając planowany termin zakwaterowania.

Zasady i tryb przyznawania miejsc w domach studenta – załącznik nr 5 do regulaminu świadczeń

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta, po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb, należy przesłać wraz z wymaganą dokumentacją na adres poczty elektronicznej koordynatora ds. stypendium socjalnego: stypendia.studenci.wnpism@uw.edu.pl .

Termin złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021 uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem zarejestrowany w USOSweb i pobrany w formie pliku PDF wniosek został przesłany na adres poczty elektronicznej. Przesłanie wniosku drogą elektroniczną rozpoczyna postępowanie w sprawie przyznania miejsca w domu studenta. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentami przyjmowane będą tylko z maili w domenie UW.

Stypendium im. Stefana Banacha

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Program Stypendialny im. Stefana Banacha skierowany jest do kandydatów na studia drugiego i trzeciego stopnia, będących obywatelami krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan).

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia w uczelniach publicznych oraz stypendium, z którego student pokrywa koszty swojego zakwaterowania i utrzymania. Stypendia oferowane są w ramach studiów II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych, europeistyce i prawie (specjalność: prawo europejskie).  Obywatele Białorusi mogą, w ramach programu, podejmować również studia I stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych w szkołach nadzorowanych przez MNISW, z wyjątkiem kierunków filologicznych.

Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym po corocznym ogłoszeniu naboru. Szczegóły naboru i kwalifikacji będą ogłaszana na stronie NAWA.

Więcej informacji dostępnych TU

Stypendium dla Polonii

Program stypendialny dla Polonii skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Więcej informacji TU

X