Pomoc materialna

Stypendium socjalne

Uwaga! Żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca

 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;

2) wysokość miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie nie jest większa niż kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne.

 1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania sytuacji materialnej i dochodowej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku nieudokumentowania wyczerpująco i wiarygodnie sytuacji materialnej i dochodowej uznaje się, że wnioskodawca nie spełnia przesłanek do przyznania świadczenia.
 3. W przypadku stwierdzenia braków uniemożliwiających obliczenie dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie w sposób umożliwiający obliczenie dochodu w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ stypendialny odmawia przyznania danego świadczenia.
 4. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta na semestr i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące:

1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego;

2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca.

Właściwy organ stypendialny odmawia przyznania stypendium socjalnego wnioskodawcy, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i jego rodziny.

Właściwy organ stypendialny może przyznać wnioskodawcy stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa wyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy były uzasadnione oraz wnioskodawca wiarygodnie udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Wówczas wnioskodawca składa oświadczenie o przyczynie niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wszystkie źródła utrzymania rodziny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

Przez szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa wyżej, rozumie się sytuację, gdy:

1) student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich spełnia kryteria uprawniające do otrzymania stypendium rektora;

2) student otrzymał stypendium rektora lub stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim:

 1. a) w którym ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, lub
 2. b) poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – przepis stosuje się odpowiednio do doktorantów;

3) wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta;

4) wnioskodawca osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia.

5) wnioskodawca jest sierotą i nie ukończył 25. roku życia.

Wnioskodawca ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości może wskazać tylko jeden z przypadków, o których mowa wyżej.

Miejsce składania wniosków: Sekcja Stypendialna WNPiSM

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w szczególności w wyniku:

1) śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica;

2) utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;

3) utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;

4) nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny;

5) nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;

6) szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta i jest świadczeniem jednorazowym. Wnioskodawca ubiegając się o zapomogę może wskazać tylko jeden z w/w przypadków.

Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do:

1) udokumentowania trudnej sytuacji życiowej, w szczególności powinien wykazać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między określonym zdarzeniem a znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu;

2) przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Miejsce składania wniosków: Biuro Zarządu Samorządu Studentów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Uwaga! Żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca) w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące, przez okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy, od października do czerwca.

W przypadku, gdy rok studiów trwa semestr stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane:

1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego,

2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca – przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

W przypadku utraty ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, prawo do stypendium
dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i wnioskodawca złożył wniosek
o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w sytuacji, o której mowa wyżej, należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje,
że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Miejsce składania wniosków: Biuro Osób Niepełnosprawnych

Domy studenta

Miejsce w domu studenta przyznaje Rektor na wniosek studenta.
Podpisany wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta wnioskodawca składa w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb.

Wnioskodawca wskazuje we wniosku preferowaną kolejność domów studenta, w których chciałby otrzymać miejsce. Rektor przyznaje miejsca w miarę możliwości zgodnie z preferencjami wnioskodawcy.

Obowiązek wiarygodnego udokumentowania spełnienia przesłanek do przyznania miejsca w domu studenta spoczywa na wnioskodawcy.
Rektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu Doktorantów

1) składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na dany rok akademicki;
2) przyznawania miejsc w domach studenta na dany rok akademicki;
3) kwaterowania się przez wnioskodawców, którym przyznano miejsce w domu studenta na dany rok akademicki.
Terminy składania wniosków, o których mowa w pkt 1 odnoszą się do złożenia wniosku w formie papierowej. Wnioskodawca może otrzymać miejsce w domu studenta w roku akademickim na okres do dziewięciu miesięcy, z możliwością zakwaterowania w czasie wakacji i sesji egzaminacyjnej poprawkowej na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który spełnia kryteria, o których mowa w § 24 ust. 7 Regulaminu świadczeń (tj. jest:1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub 2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium rektora), otrzymuje miejsce w domu studenta.
Warunkami branymi pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu studenta są:
1) dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy obliczony na zasadach określonych w załączniku nr 1
do Regulaminu świadczeń; wnioskodawca za to kryterium może otrzymać od 0 do 75 pkt –liczbę punktów ustala się proporcjonalnie do dochodu w ten sposób, że za miesięczny dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy w wysokości 0 zł przyznaje się 75 punktów, zaś za dochód w wysokości 1 500 i więcej zł przyznaje się 0 punktów;
2) odległość z miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy do Uniwersytetu z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych; wnioskodawca za to kryterium może otrzymać od 0 do 25
pkt – liczbę punktów ustala się proporcjonalnie do odległości w ten sposób, że za 500 km i więcej przyznaje się 25 punktów, zaś za 0 km przyznaje się 0 punktów.
Rektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu Doktorantów może ustalić:
1) próg dochodu powyżej którego wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania miejsca w domu
studenta;
2) minimalną odległość, poniżej której wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania miejsca w
domu studenta.

Kryteriami wpływającymi na otrzymanie miejsca w domu studenta zgodnie z preferencjami
wnioskodawcy spełniającego warunki, są:
1) nieprzerwane zamieszkanie w domu studenta wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu
preferencji przez co najmniej trzy miesiące (ok. 90 dni) w okresie od dnia 1 października do dnia 30
czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w domu studenta ma
być przyznane – 2 pkt;
2) sieroctwo wnioskodawcy – 2 pkt;
3) półsieroctwo wnioskodawcy – 1 pkt;
4) samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę– 1 pkt;
5) studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów – 1 pkt; przepis stosuje się odpowiednio do
doktorantów;
6) otrzymanie stypendium rektora w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane – 1 pkt;
7) otrzymanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane – 2 pkt; przepis stosuje się
odpowiednio do doktorantów;
8) posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego wymienionego w uchwale Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i
międzynarodowych – w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy rozpoczną te studia w kolejnym roku akademickim – 2 pkt.

 • Wnioskodawca może otrzymać dla siebie jedno miejsce w domu studenta.
 • Wnioskodawca może otrzymać kolejne miejsca w domu studenta swojego dla małżonka lub
  swojego dziecka, o ile osoby te zostaną zakwaterowane w domu studenta z wnioskodawcą.
 • Przyznanie wnioskodawcy kolejnego miejsca w domu studenta dla jego małżonka lub jego
  dziecka jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca będący cudzoziemcem ubiega się o przyznanie miejsca w domu studenta na tych samych zasadach i trybie co obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów i Zarządem Samorządu Doktorantów może ustalić inne niż określone w załączniku zasady i tryb przyznawania miejsc:
– dla studentów będących cudzoziemcami przyjętymi na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lubjednolitych studiów magisterskich;
– dla doktorantów będących cudzoziemcami przyjętymi na pierwszy rok kształcenia w szkole doktorskiej.
Ustalone przez Rektora zasady są ogłaszane w języku polskim i angielskim przed terminem składania wniosków.
Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 2 składają wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta wyłącznie w formie elektronicznej, rejestrując formularz w USOSweb.
Wnioskodawca, którego sytuacja zdrowotna wymaga zakwaterowania innego niż standardowo oferowane w domu studenta, może otrzymać miejsce w domu studenta przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Rektor w porozumieniu z BON może ustalić inne niż określone w załączniku zasady i tryb przyznawania miejsc. Ustalone przez Rektora zasady są ogłaszane przed terminem składania
wniosków.

Uniwersytet nie zapewnia wnioskodawcy, o którym mowa wyżej pomocy w czynnościach życia codziennego i nie umożliwia zakwaterowania jego opiekunowi.
Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu miejsca w domu studenta jest dostępna w USOSweb na indywidualnym koncie wnioskodawcy po rozpatrzeniu jego wniosku.
Wnioskodawca, który otrzymał miejsce w domu studenta, może starać się o zamianę przyznanego miejsca przed rozpoczęciem kwaterowania za pośrednictwem giełdy zamiany miejsc w USOSweb.
Wnioskodawca, który nie otrzymał miejsca w domu studenta, może wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku za pomocą USOSweb. Zasady i tryb przyznawania miejsc studentom w domach studenta po zakończeniu okresu
kwaterowania, ustala Rektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu Doktorantów. Ustalone przez Rektora zasady są ogłaszane przed terminem ubiegania się
o miejsce w domu studenta w tym trybie.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu – s.stypendialna.wnpism@uw.edu.pl

Wnioski  można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Komisja Stypendialna dla Studentów WNPiSM
ul. Krakowskie Przedmie
ście 26/28
Gmach Audytoryjny pok. 102

00-927 Warszawa

REGULAMINY DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW:

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/regulaminy-socj/

Stypendium im. Stefana Banacha

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Program Stypendialny im. Stefana Banacha skierowany jest do kandydatów na studia drugiego i trzeciego stopnia, będących obywatelami krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan).

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia w uczelniach publicznych oraz stypendium, z którego student pokrywa koszty swojego zakwaterowania i utrzymania. Stypendia oferowane są w ramach studiów II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych, europeistyce i prawie (specjalność: prawo europejskie).  Obywatele Białorusi mogą, w ramach programu, podejmować również studia I stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych w szkołach nadzorowanych przez MNISW, z wyjątkiem kierunków filologicznych.

Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym po corocznym ogłoszeniu naboru. Szczegóły naboru i kwalifikacji będą ogłaszana na stronie NAWA.

W ramach Program Stypendialny im. Stefana Banacha stawki miesięczne wynoszą:

 1. 1350 zł – dla studentów studiów pierwszego stopnia oraz uczestników rocznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce.
 2. 1500 zł – dla studentów studiów drugiego stopnia oraz miesięcznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce
 3. 2400 zł – dla studentów studiów doktoranckich

Stypendium wypłacane jest przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia studiów lub rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

UWAGA!!!

Komunikat dotyczący przedłużenia wypłaty stypendium na kolejny rok akademicki 2018/2019 w ramach programu im. S.Banacha (kliknij)

Stypendium dla Polonii

Program stypendialny dla Polonii skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

 • w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – maksymalnie dwa lata temu zdali egzamin maturalny;
 • w przypadku studiów II stopnia – maksymalnie dwa lata temu ukończyli studia I stopnia.

Stypendysta nie ponosi opłat za naukę oraz otrzymuje stypendium w wysokości:

 • 1250 PLN miesięcznie dla studentów studiów pierwszego stopnia, studentów I, II i III roku studiów jednolitych magisterskich oraz uczestników rocznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce;
 • 1500 PLN dla studentów studiów drugiego stopnia oraz studentów IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

Stypendium wypłacane jest przez okres 10 miesięcy od dnia rozpoczęcia studiów lub rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

UWAGA! W trakcie odbywania cyklu kształcenia stypendyści NAWA zobowiązani są do składania za pośrednictwem systemu informatycznego NAWA corocznych raportów częściowych (w terminie do dnia 15 października) z informacją o zaliczeniu roku akademickiego oraz uzyskanej średniej ocen. Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu pierwszego roku studiów.

Beneficjent, który do dnia 30 listopada danego roku nie złoży raportu potwierdzającego zaliczenie poprzedniego roku akademickiego, traci prawo pobierania stypendium NAWA w bieżącym roku akademickim.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii będzie prowadzony w terminie od 9 lutego do 31 marca 2018 r. do godz. 23:59 czasu polskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej https://programs.nawa.gov.pl/login Złożenie wniosku po upływie ww. terminu nie będzie możliwe. Wysłanie wniosku w systemie powoduje zmianę statusu wniosku na „złożony” a wnioskodawca otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną z numerem referencyjnym wniosku. Wnioskodawca składa wniosek wyłącznie na jeden, wybrany kierunek studiów. W przypadku przesłania większej liczby wniosków przez danego kandydata do rozpatrzenia kierowany jest wyłącznie wniosek złożony przez niego w pierwszej kolejności. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne. Złożenie wniosku do Programu oznacza akceptację Regulaminu Programu.

UWAGA! Jeśli stypendysta uzyskał zezwolenie na pobyt stały, nie może ubiegać się o przyznanie stypendium na kolejny etap lub rok studiów. W przypadku nabycia zezwolenia na pobyt stały utrzymuje wcześniej przyznane stypendium do momentu jego zakończenia.

Co przysługuje stypendyście programu stypendialnego dla Polonii?

 • stypendium, z którego stypendysta opłaca koszty swojego zakwaterowania i utrzymania,
 • bezpłatna nauka – stypendysta nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykazu opłat dla cudzoziemców, w tym także za powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na kolejny semestr/rok.

Dodatkowo stypendyści otrzymują:

 • zasiłek na zagospodarowanie, wypłacany w raz z pierwszym stypendium w toku studiów, w wysokości 500 PLN;
 • jednorazowy zasiłek w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej, wypłacany wraz z ostatnim stypendium w toku studiów, w wysokości 500 PLN,
 • prawo do wnioskowania o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 500 PLN;

Przy powtarzaniu roku, wpisie warunkowym lub skreśleniu z listy studentów:

Studenci powtarzający rok studiów nie otrzymują w tym czasie stypendium, ale nie ponoszą opłat za naukę ani dodatkowych opłat z tytułu powtarzania roku. Po zaliczeniu powtarzanego roku student zobowiązany jest do złożenia raportu w systemie informatycznym NAWA, co będzie podstawą wznowienia wypłacania stypendium.

Warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie ma wpływu na wypłacanie stypendium. Stypendyści nie ponoszą też dodatkowych opłat związanych z powtarzaniem przedmiotu.

Osoba skreślona z listy studentów całkowicie traci prawa stypendialne. Po wznowieniu studiów nie może się już starać o przyznanie stypendium. Wznowienie następuje na warunkach ogólnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium może zostać cofnięte z powodu kolejnego powtarzania roku lub semestru studiów. W takim przypadku student, za zgodą uczelni, może kontynuować studia na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Stypendium zostaje cofnięte w przypadku, gdy stypendysta:

1) został skreślony z listy studentów,

2) podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium,

3) więcej niż jeden raz powtarza semestr lub rok studiów w trakcie jednego cyklu kształcenia,

4) został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) przebywa na terytorium RP nielegalnie,

6) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego,

7) nie złożył dorocznego raportu w systemie informatycznym NAWA,

8) naruszy inne niż wymienione powyżej istotne postanowienia Regulaminu Programu Stypendialnego dla Polonii

 

W przypadku pytań dotyczących Programu stypendialnego dla Polonii prosimy kontaktować się z Sekcją Zagraniczną BSS (tel. 22 55 20 424).

Można również skontaktować się bezpośrednio z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (tel. 22 390 35 00). NAWA mieści się w Warszawie na ul. Polnej 40.

 

Formularze, dokumenty i podstawy prawne.

Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej

Program Stypendialny dla Polonii

X