pl

Pomoc materialna

Stypendium socjalne
 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;

2) wysokość miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie nie jest większa niż kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne.

 1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania sytuacji materialnej i dochodowej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku nieudokumentowania wyczerpująco i wiarygodnie sytuacji materialnej i dochodowej uznaje się, że wnioskodawca nie spełnia przesłanek do przyznania świadczenia.
 3. W przypadku stwierdzenia braków uniemożliwiających obliczenie dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie w sposób umożliwiający obliczenie dochodu w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ stypendialny odmawia przyznania danego świadczenia.
 4. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta na semestr i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące:

1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego;

2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca.

Właściwy organ stypendialny odmawia przyznania stypendium socjalnego wnioskodawcy, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i jego rodziny.

Właściwy organ stypendialny może przyznać wnioskodawcy stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa wyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy były uzasadnione oraz wnioskodawca wiarygodnie udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Wówczas wnioskodawca składa oświadczenie o przyczynie niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wszystkie źródła utrzymania rodziny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

Przez szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa wyżej, rozumie się sytuację, gdy:

1) student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich spełnia kryteria uprawniające do otrzymania stypendium rektora;

2) student otrzymał stypendium rektora lub stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim:

 1. a) w którym ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, lub
 2. b) poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – przepis stosuje się odpowiednio do doktorantów;

3) wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta;

4) wnioskodawca osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia.

5) wnioskodawca jest sierotą i nie ukończył 25. roku życia.

W

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w grudniu 2022 r., w lutym, marcu, czerwcu 2023 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym rozpocznie się 12 września! 

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w szczególności w wyniku:

1) śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica;

2) utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;

3) utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;

4) nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny;

5) nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;

6) szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta i jest świadczeniem jednorazowym. Wnioskodawca ubiegając się o zapomogę może wskazać tylko jeden z w/w przypadków.

Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do:

1) udokumentowania trudnej sytuacji życiowej, w szczególności powinien wykazać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między określonym zdarzeniem a znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu;

2) przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące, przez okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy, od października do czerwca.

W przypadku, gdy rok studiów trwa semestr stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane:

1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego,

2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca – przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

W przypadku utraty ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, prawo do stypendium
dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i wnioskodawca złożył wniosek
o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w sytuacji, o której mowa wyżej, należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje,
że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickim 2022/2023 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca (w listopadzie 2022 r. do 21. dnia miesiąca, w maju 2023 r. do 22. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Domy studenta

Wniosek o miejsce w domu studenta oraz oświadczenie o dochodach za rok 2021 należy złożyć za pośrednictwem USOSweb. Po zalogowaniu się do USOSweb (pamiętaj o tym, żeby nie korzystać w tym celu z wydziałowego USOSweb!) wybierz Dla wszystkich, następnie Wnioski, z listy wybierz oświadczenie o dochodach za rok 2021 oraz wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta UW.

Każda osoba ubiegająca się o miejsce musi załączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok 2021
 • zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych z ZUS za rok 2021
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok 2021

Dokumenty te dotyczą każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny (np. matki, ojca). Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego nie można zastąpić innym dokumentem. Zaświadczenie to należy dostarczyć nawet jeśli Ty lub członek Twojej rodziny nie osiągnęliście w 2021 roku żadnego dochodu.

Jeżeli uzyskałeś/łaś dochód po roku 2021 do wniosku załącz również:

 • umowę,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu za 2. miesiąc.

Jeżeli utraciłeś/łaś dochód do wniosku załącz również:

 • PIT-11,
 • umowę, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający koniec uzyskiwania dochodu.

Lista ta zawiera przykładowe dokumenty, oznacza to, że w trakcie weryfikacji wniosku możesz zostać poproszony/a o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Uwaga! 

Zgodnie z § 5 ust. 1 zał. 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW cudzoziemcy nie muszą składać dokumentów dotyczących dochodu.

Ważne!

Nie odkładaj złożenia wniosku. Wnioski będą weryfikowane i rozpatrywane według kolejności złożenia. Udział w turze gwarantowany jest jedynie tym osobom, które złożą komplet dokumentów maksymalnie na 14 dni przed daną turą. Oznacza to, że wnioski złożone w późniejszym terminie mogą wziąć udział w danej turze, jednak nie jest to już gwarantowane.

Terminy przyznawania miejsc

Miejsca przyznawane są jedynie w dni poszczególnych tur. Algorytm przyznawania miejsc został szczegółowo opisany tu: https://bpm.uw.edu.pl/akademik/. Biuro ds. Pomocy Materialnej nie dokonuje zamian miejsc. Możliwe są one jedynie za pośrednictwem Giełdy wymiany miejsc.

Wniosek może zostać złożony:

 1. od 1 lipca 2022 roku w przypadku obecnych studentów i doktorantów, a także doktorantów przyjętych na I rok kształcenia w szkole doktorskiej;
 2. od 22 lipca 2022 roku w przypadku studentów przyjętych na I rok wszystkich rodzajów studiów.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

 1. TURA I: 25 lipca 2022 roku – obecnym studentom oraz doktorantom (tura przeznaczona również dla studentów 3. roku studiów I stopnia, którzy planują kontynuację studiów na Uniwersytecie Warszawskim);
 2. TURA II: 19 sierpnia 2022 roku – studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia);
 3. TURA IIa: 31 sierpnia 2022 roku – doktorantom przyjętym na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 4. TURA III i IV: 1 oraz 10 września 2022 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim studentom oraz doktorantom, którzy ubiegają się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

Na tym etapie przyznawane jest jedynie miejsce w danym akademiku. Numer i typ pokoju określany jest na etapie kwaterunku (Biuro ds. Pomocy Materialnej nie przyznaje miejsc w konkretnych pokojach).

Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły zakwaterować się w okresie od 15 września do 7 października 2022 r. 

Giełda zamiany miejsc

Studenci oraz doktoranci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 6 lipca do 14 września 2022 roku. Miejsca nie będą wymieniane w inny sposób niż za pośrednictwem giełdy.

Opłaty

Postanowienie o wysokości opłat

Stypendium im. Stefana Banacha

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Program Stypendialny im. Stefana Banacha skierowany jest do kandydatów na studia drugiego i trzeciego stopnia, będących obywatelami krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan).

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia w uczelniach publicznych oraz stypendium, z którego student pokrywa koszty swojego zakwaterowania i utrzymania. Stypendia oferowane są w ramach studiów II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych, europeistyce i prawie (specjalność: prawo europejskie).  Obywatele Białorusi mogą, w ramach programu, podejmować również studia I stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych w szkołach nadzorowanych przez MNISW, z wyjątkiem kierunków filologicznych.

Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym po corocznym ogłoszeniu naboru. Szczegóły naboru i kwalifikacji będą ogłaszana na stronie NAWA.

Więcej informacji dostępnych TU

Stypendium dla Polonii

Program stypendialny dla Polonii skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Więcej informacji TU

X