pl

Założenia programowo – organizacyjne studiów doktoranckich w zakresie nauk społecznych na WNPiSM UW

Profil kandydata

Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich i równorzędnych – bez ograniczeń kierunkowych. Są przeznaczone dla osób aktywnych i twórczych, które pragną nadal się kształcić i wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności poszerzając wiedzę akademicką i prowadząc badania naukowe oraz kształtując umiejętności związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

 Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, nauk o polityce publicznej i nauk o bezpieczeństwie. Kształcenie i badania naukowe realizowane w ramach studiów dotyczą wieloaspektowej analizy zjawisk społeczno-politycznych Polski, Europy i świata. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym w języku polskim i w języku angielskim oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w języku polskim. Są realizowane wedle ujednoliconego programu w zakresie przedmiotów obowiązkowych oraz zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne.

Studia mają charakter dwutorowy. Z jednej strony słuchacze realizują pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora/promotora pomocniczego) własne projekty naukowe, z drugiej – uczestniczą w zajęciach dydaktycznych (obowiązkowych i do wyboru) i realizują praktyki dydaktyczne. Cykl kształcenia obejmuje: obowiązkowe przedmioty ogólne i związane z wybraną specjalnością (dyscypliną), przedmioty do wyboru (fakultatywne) przygotowujące doktoranta do prowadzenia działalności badawczej i rozwijające umiejętności dydaktyczne oraz praktyki zawodowe. Słuchacze są zobowiązani ponadto do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych Uczelni, Wydziału, instytutów.

Program realizowanej pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora/promotora pomocniczego) pracy naukowo-badawczej słuchacza obejmuje trzy ścieżki kształcenia (nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o bezpieczeństwie). Doktorant może realizować także ścieżkę interdyscyplinarną.

Słuchacze, którzy zdadzą egzaminy doktorskie oraz złożą i obronią dysertację doktorską uzyskują stopień naukowy – odpowiednio – doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce,  doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej.

Profil absolwenta – efekty kształcenia [1]

Absolwent studiów:

– Zna i rozumie światowy dorobek naukowy w zakresie wybranej przez siebie dyscypliny (dyscyplin) oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki, a w szczególności:

 • zna i rozumie – w stopniu umożliwiającym krytyczne podejście do istniejących paradygmatów – światowy dorobek obejmujący: podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe nauk społecznych w zakresie nauk o polityce lub nauk o polityce publicznej lub nauk o bezpieczeństwie;
 • zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych uwzględnionych w programie kształcenia;
 • zna i rozumie metodologię badań społecznych;
 • zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
 • zna i rozumie ekonomiczne, prawne uwarunkowania działalności badawczej.

– Potrafi dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego oraz tworzyć nowe elementy tego dorobku w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych, a w szczególności:

 • potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a zwłaszcza umie zdefiniować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą;
 • potrafi wnioskować na podstawie wyników badań;
 • potrafi rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować;
 • potrafi transferować wyniki prac badawczych do sfery politycznej i społecznej.

– Potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych.

– Potrafi inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym.

– Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

– Potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

– Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.

– Potrafi uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym.

– Potrafi opracowywać programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

– Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i do

podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, a w szczególności:

 • jest gotów do krytycznej oceny dorobku uprawianej dyscypliny naukowej;
 • jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny;
 • jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
 • jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy;
 • jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego;
 • jest gotów do podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badaczy nauk społecznych.

Organizacja studiów

Studia trwają cztery lata. Realizowane są w formie wykładów, seminariów, warsztatów i indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora / promotora pomocniczego). Słuchacze są także zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w obecności doświadczonego nauczyciela akademickiego. Wymiar praktyk dydaktycznych nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku (w szczególnych przypadkach, za zgodą osób prowadzących zajęcia, dopuszcza się organizowanie zajęć w sobotę lub w niedzielę). Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są w soboty i niedziele.

[1] Efekty kształcenia zgodne z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji1 oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.

X