Tomaszewski Krzysztof dr hab.

Tomaszewski Krzysztof

plen

dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2005), habilitacja z nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2015), adiunkt habilitowany. Kierownik anglojęzycznych studiów Master’s Degree in Political Science (2012-2013). Kierownik grantów: „Bezpieczeństwo energetyczne we Francji i w Unii Europejskiej”, finansowanego przez Rząd Republiki Francuskiej (2016) oraz „Unia Europejska – w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania (multi-level governance)”, finansowanego przez Rząd Konfederacji Szwajcarskiej (2011-2012). Promotor aplikacyjnych prac dyplomowych realizowanych we współpracy z biznesem, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt: „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”. Współpracownik naukowy m.in. Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu w Genewie oraz SciencesPo Bordeaux. Recenzent w czasopiśmie naukowym: „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” (2019). Wieloletni ekspert Ministerstwa Gospodarki (2001-2011); członek Korpusu Prezydencji Polski w Radzie UE (2011); ekspert Zespołu Odwoławczego przy MNiSW (2017-2018); ekspert Zespołu Doradczego przy MNiSW (od 2019). Członek jury konkursowego PTSE: na najlepszą pracę doktorską (2016, 2017) oraz monografię (2018).

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo gospodarcze, polityka energetyczna, polityka transportowa, elektromobilność, pojazdy autonomiczne, Unia Europejska, integracja europejska, zarządzanie wielopoziomowe (multi-level governance), polityka regionalna.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

S. Mrozowska, J.A. Wendt, K. Tomaszewski, The Challenges of Poland’s Energy Transition, „Energies”, 2021, vol. 14 (23): 8165

K. Tomaszewski, The Polish road to the new European Green Deal – challenges and threats to the national energy policy, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, 2020, vol. 23 (2) , pp. 5-18

K. Tomaszewski, Solidarność i subsydiarność – wartości ustrojowe UE. W poszukiwaniu remedium na współczesny kryzys procesu integracji europejskiej, „Przegląd Sejmowy”, 2020, nr 1 (156), s. 169-182

X