Kompetencje dr hab. Daniel Przastek

pl

Kompetencje – dr hab. Daniel Przastek – Dziekan

Zakres kompetencji

 1. Kieruje działalnością Wydziału.
 2. Realizuje strategię Uniwersytetu na wydziale i w tym celu tworzy plany rozwoju wydziału.
 3. Występuje w imieniu wydziału.
 4. Współdziała z kierownikami jednostek dydaktycznych oraz radami naukowymi dyscyplin i Radą Naukową Dziedzin.
 5. Jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych na wydziale badań naukowych.
 6. Realizuje politykę personalną wydziału i przedstawia Rektorowi, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich na wydziale, a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, zgodnie z § 126.
 7. Dba o właściwe gospodarowanie zasobami i infrastrukturą pozostającą w dyspozycji wydziału.
 8. Zapewnia warunki do prawidłowej organizacji i realizacji procesu kształcenia.
 9. Prowadzi gospodarkę finansową wydziału na podstawie pełnomocnictwa.
 10. Składa sprawozdanie z działalności wydziału i przedstawia je radzie wydziału i Rektorowi.
 11. Jest przełożonym pracowników wydziału.
 12. Czuwa nad właściwym wykonywaniem przez nauczycieli akademickich wydziału obowiązków badawczych i dydaktycznych.
 13. Dba o doskonalenie kadry badawczej i dydaktycznej.
 14. Zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy tym posiedzeniom.
 15. Określa zakres obowiązków prodziekanów, jeżeli regulamin jednostki przewiduje ich powołanie, z zastrzeżeniem § 64 oraz Pełnomocników.
 16. Powołuje kierowników jednostek organizacyjnych wydziału w trybie określonym w regulaminie wydziału.
 17. Wykonuje inne czynności określone przez Rektora oraz w regulaminie wydziału.
X