Informacja
Kontakt z prof. Jarosławem Czubem możliwy będzie na dyżurze tj. 09.09.2022
6 września, 2022
Konkurs na najlepszego(ą) studenta(ę) WNPISM oraz prace dyplomowe – zgłoszenia do 8.10.2022
16 września, 2022

Nazwa jednostki: UW, WNPiSM

Nazwa stanowiska: Stypendysta/student/doktorant

Wymagania

Kandydat powinien:

– być studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub być uczestnikiem studiów doktoranckich; lub być doktorantem w szkole doktorskiej

– dysponować wiedzą w zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych w sferze bezpieczeństwa, szczególnie nowoczesnych technologii wojskowych

–  posiadać znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym (B2)

– posiadać zdolności analityczne i badawcze (analiza danych statystycznych, krytyczna analiza publikacji naukowych)

– znać podstawowe metody badań jakościowych w naukach społecznych i dysponować doświadczeniem w tym względzie (mile widziana znajomość i doświadczeni w stosowaniu metod ilościowych

– dysponować umiejętnością przygotowywania syntetycznych tekstów i opracowań w języku polskim i angielskim

Dodatkowym atutem będzie:

– znajomość języka francuskiego lub niemieckiego umożliwiająca lekturę i opracowywanie tekstów naukowych w tych językach

– znajomość obsługi programów komputerowych do analizy danych statystycznych

– doświadczenie w przeprowadzaniu badań ankietowych

Opis zadań:

– zbieranie danych, w tym kwerenda dokumentów i literatury

– współudział w analizie i opracowywaniu danych, w tym współudział przy przygotowywaniu badań ankietowych i wywiadów eksperckich

– pomoc w zarządzaniu danymi (archiwizacja, aktualizacja i ochrona danych)

– pomoc w organizacji kwerend i wyjazdów badawczych pozostałych członków zespołu

– udział w  rozpowszechnianiu wyników badań (m.in. w mediach społecznościowych)

– przygotowanie własnej lub wspólnej z innymi członkami zespołu badawczego publikacji ( w celu budowy własnego potencjału badawczego)

Typ konkursu NCN: OPUS-HS

Termin składania ofert: 27 września 2022 r.

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Łączna wysokość stypendium wynosi 45 000 PLN, stypendium w ramach projektu będzie wypłacane przez 30 miesięcy po 1 500 PLN i rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy (zakładany termin 1 listopada 2022 r.).

Dodatkowe informacje:

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów drogą mailową na adres:   marek.madej@uw.edu.pl

Rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez specjalną trzyosobową komisję z kierownikiem projektu jako przewodniczącym na podstawie nadesłanych aplikacji. Komisja przygotuje listę rankingową (na temat kryteriów oceny aplikacji zob. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf). Komisja może poprosić kandydatów na indywidualną rozmowę, by zweryfikować przedstawione w aplikacji dane. Stypendium otrzyma kandydat z największą liczbą punktów. Możliwy jest podział stypendium pomiędzy dwie osoby za zgodą kandydatów. Wyniki zostaną przesłane kandydatowi drogą elektroniczną. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Wymagane dokumenty:

Wymagany format – pdf

 1. list motywacyjny
 2. CV zawierające informacje o dotychczasowej działalności i osiągnięciach naukowych, w tym:
 3. a) wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
 4. b) znajomości języków obcych (w miarę możliwości wraz z dokumentami poświadczającymi, w formie załączników)
 5. c) zainteresowaniach badawczych
 6. d) publikacjach naukowych (opublikowanych, przyjętych i/lub złożonych do druku)
 7. d) czynnym udziale (prezentacja referatu, udział w panelu dyskusyjnym w roli panelisty) w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach naukowych
 8. e) zrealizowanych projektach naukowych
 9. f) uzyskanych nagrodach, stypendiach i wyróżnieniach
 10. g) odbytych stażach naukowych
 11. h) odbytych szkoleniach, zwłaszcza w zakresie technik zbioru danych, metod ilościowych i jakościowych, obsługi programów do realizacji badań naukowych
 12. Zaświadczenie o statusie studenta/doktoranta
 13. Podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych, link: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

Rozstrzygnięcie konkursu: 15 października 2022 r.

 

 

 

 

X